Usnesení k jednotlivým bodům programu 361. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. října 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 361. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. října 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 361. zasedání.

2. Zápis z 360. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 360. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1)  Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci pana vicepremiéra doc. Havlíčka a paní náměstkyně Ing. Jirotkové, týkající se přípravy Národního plánu obnovy (NPO) a průběhu vyjednávání v orgánech Evropské komise, včetně termínu projednávání části VaVaI (kapitola 5) plánovaného na 20. listopadu 2020,
2. podporuje návrh alokace finančních prostředků na VaVaI ve výši 12,5 mld. CZK,
3. podporuje navržené rozdělení prostředků z kapitoly 5 materiálu NPO, a to na část určenou pro medicínský výzkum, včetně souvisejících oborů, a na část určenou pro průmyslový aplikovaný výzkum, a to v poměru 2:3 (5 a 7,5 mld. CZK) z celkově vyjednané alokace finančních prostředků na VaVaI,
4. pověřuje předsednictvo Rady případným přizváním dalších relevantních zástupců z oblasti VaVaI do stávajících pracovních skupin s cílem dalšího upřesnění kapitoly 5 materiálu NPO dle komentářů Evropské komise, a to v termínu do 13. listopadu 2020,
5. ukládá vedoucím obou pracovních skupin předložit průběžný výsledek práce pro informaci předsednictvu a členům Rady, a to před jejich předáním k dalšímu vyjednávání s orgány Evropské komise.

A2) Mezinárodní rada
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci prof. Michla o závěrech jednání Mezinárodní rady,
2. ukládá odboru Rady předložit materiál týkající se Agentury pro zdravotnický výzkum ČR ke konzultaci vládnímu zmocněnci pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

A3) Návrh na jmenování 2 členek / členů vědecké rady GA ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat doc. Dr. Phil. Rudolfa Kučeru, Ph.D. a prof. RNDr. Michala Otyepku, Ph.D. členy vědecké rady GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A4) Implementace Metodiky 2017+
a) Kontrola úkolů a informace o průběhu hodnocení na národní úrovni
b) Zveřejnění výstupů z Modulu 2 – oborové bibliometrické zprávy s komentáři OP a bibliometrické zprávy za VO
c) Výzva k opravě a doplnění údajů v RIV, WoS a k zavedení identifikátoru ORCID
d) Harmonogram implementace M17+ v roce 2020/21 na národní úrovni
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o plnění úkolů a průběhu hodnocení na národní úrovni,
2. schvaluje zveřejnění výstupů z Modulu 2 – oborové bibliometrické zprávy s komentáři OP a bibliometrické zprávy za výzkumné organizace, a to v předložené podobě na https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-vo a https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-obory,
3. žádá výzkumné organizace v případě potřeby o zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům do 14 dnů od data jejich zpřístupnění,
4. žádá výzkumné organizace, aby provedly opravu a doplnění údajů v databázích RIV a Web of Science,
5. z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2 žádá výzkumné organizace, aby zavedly ORCID (ResearcherID),
6. schvaluje Harmonogram implementace Metodiky 2017+ v roce 2020/21 na národní úrovni, doplněný dle připomínek členů Rady.

A5) Prezentace centra SUSEN (MPO)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí prezentaci centra SUSEN (MPO),
2. ukládá předsednictvu Rady provést po skončení prezentace všech center celkové vyhodnocení oborových a socioekonomických dopadů a předložit je Radě.

A6) Návrh nominací na udělení čestného ocenění za vědecký přínos k řešení problému pandemie Covid-19 v globálním kontextu za rok 2020
Usnesení:
Rada
1. schvaluje kritéria pro výběr osobnosti nebo organizace, jejíž činnost, produkt nebo služba přispívá k řešení problematiky spojené s COVID-19, uvedená v materiálu,
2. navrhuje svému předsedovi udělit 2 čestná ocenění za vědecký přínos k řešení problému pandemie COVID-19 v rámci projektu Česká hlava, a to za užitečnost řešení týmu CIIRC ČVUT vedenému PhDr. Mgr. Vítem Dočkalem, Ph.D., za vytvoření produktu „ochranná polomaska CIIRC RP95-3D s ochranným filtrem P3“ a za mezinárodně významný vědecký přínos týmu vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který byl zveřejněn v článku KRAFCIKOVA, P., SILHAN, J., NENCKA, R. & BOURA, E. 2020. Structural analysis of the SARS-CoV-2 methyltransferase complex involved in RNA cap creation bound to sinefungin. Nature Communications, 11.  doi: 10.1038/s41467-020-17495za výsledek publikovaný ve špičkovém časopise Nature Communication, který naznačuje nové přístupy k léčbě COVID-19,
3. ukládá Odboru Rady zajištění věcné ceny k ocenění za mezinárodně významný vědecký přínos k řešení problematiky COVID-19.

A7) Informace MŠMT a AV ČR o pokroku ve věci ustavování právnické osoby ELI-ERIC
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálním vývoji v proceduře ustavování právnické osoby ELI ERIC,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky předložilo další informaci o pokrocích ve věci ustavování právnické osoby ELI-ERIC na 365. zasedání Rady.

A8) Návrh projektu sdílených činností s názvem „Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO)“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko k materiálu „Návrh projektu sdílených činností Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO)“, ve znění připomínek členů Rady,
2. ukládá odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby na příští 362. zasedání Rady předložilo zprávu o dosavadní činnosti CZELO.

A9) Doporučení pro poskytovatele podpory VaVaI k řešení pracovních podmínek v oblasti výzkumu
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený materiál,
2. ukládá Odboru Rady materiál rozeslat poskytovatelům podpory výzkumu, vývoje a inovací s doporučením využívat jej při podpoře VaVaI  a zveřejnit jej s doporučením výzkumným organizacím ve veřejné sféře, aby jej využívaly,
3. ukládá Odboru Rady ve spolupráci s věcně odpovědnými členkami Rady Ing. Bízkovou a prof. Ulrichovou předložit Radě do dvou měsíců návrh systému podpory prolamování bariér v oblasti mateřství a rodičovství a vytváření genderových plánů pro zapracování do OP JAK.

A10) Komise pro problematiku klimatu 
a) Dokument k uhlíkové neutralitě
b) Návrh na odvolání a jmenování člena komise
c) Zápisy z jednání
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložený dokument,
2. ukládá odboru Rady zveřejnění dokumentu na webových stránkách www.vyzkum.cz a jeho rozeslání na dotčená místa dle rozdělovníku,
3. schvaluje návrh předsedy Komise pro problematiku klimatu a doporučuje předsedovi Rady odvolat Mgr. Alexandra Ače, Ph.D., a dle výsledku tajné volby jmenovat novým členem Mgr. Filipa Hájka,
4. bere na vědomí informaci o zápisech z jednání Komise pro problematiku klimatu.

A11) Žádost ministra zdravotnictví o provedení analýzy personálního zajištění jednotlivých poskytovatelů podpory dle zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí žádost ministra zdravotnictví o provedení analýzy personálního zajištění jednotlivých poskytovatelů podpory dle zákona č. 130/2002 Sb.,
2. konstatuje, že případné navýšení počtu služebních míst pro agendu výzkumu na Ministerstvu zdravotnictví je plně v kompetenci poskytovatele,
3. ukládá Odboru Rady informovat Ministerstvo zdravotnictví o stanovisku Rady.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2020
 a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2020
 b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2020
 c) Materiál pro jednání vlády
 c) Informace k činnosti odboru RVV
Usnesení:
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2020 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2020,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. bere na vědomí informaci o činnosti Odboru Rady,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby kompletní materiál předložil na jednání vlády.

B2) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2020
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2020“,
2. žádá vědeckou radu GA ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady Ing. Müllerovou a doc. Konvalinkou vypracovala plán práce na rok 2021 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR v roce 2021 a předložila ho na 363. zasedání Rady dne 18. prosince 2020,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslal Grantové agentuře ČR.

B3) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2020
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2020“,
2. žádá výzkumnou radu Technologické agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady doc. Kouřilem vypracovala plán práce na rok 2021 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR v roce 2021 a předložila ho na 363. zasedání Rady dne 18. prosince 2020,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslal Technologické agentuře ČR.

B4) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B5) Informace o činnosti pracovní skupiny pro velké výzkumné infrastruktury
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí vyhlášení Výzvy MŠMT k předkládání dokumentace pro mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2021 a metodiku mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR a oceňuje úzkou spolupráci s MŠMT na její přípravě,
2. ukládá odboru Rady informovat příjemce projektů VVI o možnosti identifikovat v RIV výsledky vytvořené s využitím velkých výzkumných infrastruktur a požádat je o označení těchto výsledků,
3. žádá MŠMT, aby vyhodnocení velkých výzkumných infrastruktur ve vazbě na socioekonomické přínosy, impakt na jednotlivá odvětví a rozsah spolupráce s průmyslem podle usnesení k bodu B3 358. zasedání Rady předložilo do 31. března 2021.

B6) Žádost Akademie věd ČR o rozpočtové opatření – navýšení finančních prostředků kapitoly
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s navýšením rozpočtu Akademie věd ČR na VaVaI  z prostředků alokovaných v rozpočtu Úřadu vlády ČR na VaVaI, a to v roce 2020 ve výši 10.000.000,- Kč a v roce 2021 ve výši 10.000.000,- Kč, dle požadavku Akademie věd ČR,
2. ukládá Odboru Rady informovat Akademii věd ČR o stanovisku Rady.

B7) Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál „Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie)“,
2. ukládá svým členům, aby své případné připomínky k materiálu uplatnili v termínu do 6. listopadu 2020,
3. akceptuje žádost Ministerstva průmyslu a obchodu o nezveřejnění předloženého materiálu na webových stránkách Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.
C3) Informace o zapracování návrhu rozpočtu na VaVaI do vládního návrhu zákona o SR na rok 2021
C4) Informace o jmenování vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
C5) Informace o Analýze využití výsledků programu na podporu výzkumu a vývoje „TIP“
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy