Usnesení k jednotlivým bodům programu 362. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. listopadu 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 362. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. listopadu 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 362. zasedání.

2. Zápis z 361. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 361. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0)  Uvítání nových členů Rady
Usnesení:
Rada vyjadřuje hluboký vděk prof. Latovi a prof. Witzanymu za činnost v Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

A1) Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
    a) Informace o výsledku činnosti pracovní skupiny pro průmyslový aplikovaný výzkum a pracovní skupiny pro medicínský výzkum Národní plán     obnovy
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a prof. Dvořáka z jednání s Evropskou komisí k Národnímu plánu obnovy, které se konalo dne 20. listopadu 2020,
2. žádá zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu, pana náměstka Dolečka a pana náměstka Očka, aby průběžně poskytovali Radě připomínky Evropské komise k částem 5.1 a 5.2 materiálu Východiska národního plánu obnovy,
3. bere na vědomí informace doc. Konvalinky a Ing. Nováka o dosavadních výsledcích jednání pracovních skupin,
4. bere na vědomí ústní informaci 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka o dvou dopisech předsedy vlády a předsedy Rady týkajících se podpory výzkumu v oblasti zdravotnictví v rámci Národního plánu obnovy,
5. pověřuje v souvislosti se stanovisky v dopisech, uvedených v bodě 4, předsednictvo Rady a obě pracovní skupiny
    a. přípravou finálního materiálu pro prosincové jednání Rady, včetně jednání o možném navýšení finanční alokace,
    b. a jednáním o specifikaci finančních alokací v komponentě 5 Národního plánu obnovy.
6. doplňuje pracovní skupinu pro zdravotnický výzkum o doc. Hajdúcha a pracovní skupinu pro aplikovaný výzkum o Ing. Čížka a prof. P. Konvalinku.

A2) Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022-2024 s výhledem do roku 2028
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky
na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022-2024 s výhledem do roku 2028,
2. schvaluje Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022–2024,
3. jmenuje zpravodajem pro státní rozpočet VaVaI doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,
4. ukládá Odboru Rady rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis
1. místopředsedy Rady se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A3) Implementace Metodiky 2017+
    a) Vypořádání námitek k Modulu 1
    b) Workshop k námitkám v Modulu 1
    c) Harmonogram tripartitních jednání po třetím roce implementace M17+
    d) Informace o činnosti PS KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu
Usnesení:
Rada
1. byla seznámena s vypořádáním námitek k hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu,
2. ukládá v termínu do 15. prosince 2020 uspořádat workshop k námitkám k Modulu 1, 
3. schvaluje Harmonogram tripartitních jednání po třetím roce implementace M17+,
4. bere na vědomí informaci o činnosti Pracovní skupiny KHV pro aplikovaný výzkum a schvaluje další postup tak, jak byl projednán na zasedání Rady.

A4) Návrh Stanoviska Rady k návrhu programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro – SECurity PROcurement)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro – SECurity PROcurement)
2. doporučuje Ministerstvu vnitra předložit návrh Programu ke schválení vládě,
3. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

A5) Projekt sdílených činností Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA)
Usnesení:
Rada    
1. schvaluje stanovisko k bodu 362/A5 Projekt sdílených činností Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA),                                             
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy před předložením materiálu do mezirezortního připomínkového řízení o zapracování připomínek Rady k předmětnému materiálu a jeho předložení předsednictvu Rady,
3. zmocňuje předsednictvo Rady odsouhlasit vypořádání připomínek Rady,
4. žádá předsednictvo Rady informovat na nejbližším zasedání Rady o vypořádání připomínek Rady,
5. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
6. ukládá Odboru Rady, aby po schválení projektu CZERA vládou pozval na jednání Rady zástupce projektu CZERA.

A6) Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie)“ a doporučuje MPO předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení a následně na jednání vlády ČR,
2. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Plán činnosti výzkumné rady TA ČR pro rok 2021
Usnesení:
Rada schvaluje „Plán činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR na rok 2021“.

B2) Zprávo o dosavadní činnosti CZELO
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí zaslané materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o dosavadní činnosti,
2. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
3. ukládá Odboru Rady, aby po schválení projektu CZELO vládou pozval na jednání Rady zástupce projektu CZELO.

B3) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí zpracované kapitoly dokumentu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019“,
2. ukládá zpravodajům dopracovat plánované kapitoly a předložit dopracovaný materiál na 363. zasedání Rady dne 18. prosince 2020.

B4) Harmonogram realizace opatření Národní politiky VaVaI 2021+
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí harmonogram realizace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+,
2. ukládá Odboru Rady zabezpečit kontrolu realizace opatření dle uvedeného harmonogramu.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o semináři k Open Science konaném dne 29. října 2020
C3) Návrh programu mezinárodní spolupráce ve VaV Inter-Excellence 2
C4) Informace k Analýze o vědecké spolupráci při řešení projektů na podporu excelence v základním výzkumu s počátkem řešení v roce 2012 a 2014
C5) Informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.
C6) Prof. Zažímalová - member of the Group of Chief Scientific Advisors
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy