Usnesení k jednotlivým bodům programu 363. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 18. prosince 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 363. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 18. prosince 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 363. zasedání.

2. Zápis z 362. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 362. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Poděkování prof. Dvořákovi
Usnesení:
Rada:
1. vyjadřuje hluboký vděk prof. Dvořákovi za jeho činnost v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, zejména ve funkcích člena předsednictva Rady, 1.     místopředsedy Rady a předsedy Komise pro hodnocení výsledků.
2. žádá své členy, aby zaslali své nominace na funkce člena předsednictva Rady, 1. místopředsedy Rady a předsedy Komise pro hodnocení výsledků v     termínu do 13. ledna 2021,
3. schvaluje výsledek tajné volby člena KHV,
4. navrhuje svému předsedovi jmenovat členem KHV prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc.

A1)  Návrh na jmenování předsedkyně / předsedy Bioetické komise
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby předsedy Bioetické komise,
2. navrhuje svému předsedovi jmenovat předsedou Bioetické komise doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D.

A2) Návrh na jmenování předsedkyně / předsedy Komise pro problematiku klimatu
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby předsedy Komise pro problematiku klimatu,
2. navrhuje svému předsedovi jmenovat předsedou Komise pro problematiku klimatu Ing. Jiřího Holoubka.

A3) Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
 a) Informace z EK
 b) Pracovní skupina pro aplikovaný průmyslový výzkum
 c) Pracovní skupina pro biomedicínský výzkum
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci náměstkyně Jirotkové o stavu přípravy a vyjednávání Národního plánu obnovy,
2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o doplnění a konkretizaci materiálu 363/A3b "5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací     do podnikové praxe" a žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby byl materiál upraven v souladu s připomínkami pracovní skupiny vedené Ing.     Novákem, a to s původní finanční alokací ve výši 7,5 mld. Kč,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat toto usnesení Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu školství, mládeže a     tělovýchovy a Akademii věd České republiky.

A4) Implementace Metodiky 2017+
 a) Informace o průběhu jednání Tripartit
 b) Žádost o změnu usnesení Rady 362/A3
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informace o průběhu jednání tripartit,
2. souhlasí s návrhem na změnu termínu pro uspořádání workshopu k námitkám k Modulu 1 a mění usnesení Rady 362/A3 bod 2 tak, že se slova „do     15. prosince 2020“ nahrazují slovy „do konce února 2021“.

A5) Návrh projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku (STRATIN+)“
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k materiálu „Projekt sdílených činností Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku“,
2. ukládá svým členům, aby zaslali své připomínky k materiálu Odboru Rady v termínu do 6. ledna 2021,
3. pověřuje místopředsedu Rady dr. Barana vytvořením pracovní skupiny s cílem vyjasnit řídící strukturu projektu v předstihu před lednovým     zasedáním Rady,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A6) Návrh Stanoviska Rady k „Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE II“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE II,
2. doporučuje MŠMT předložit návrh Programu do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko MŠMT.

A7) Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu programu  NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a     kulturní identity na léta 2023 - 2030
Usnesení:
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A8) Návrh stanoviska Rady k opatřením v kapitole Poznání ve Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k opatřením v kapitole Poznání ve Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Odboru rovnosti žen a mužů Úřad vlády České republiky.

A9) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit předložení materiálu na jednání vlády do konce roku 2020.

A10) Prezentace center ELI Beamlines, BIOCEV (AV ČR)
Usnesení:
Rada bere a vědomí prezentace center BIOCEV a ELI.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh výdajů na VaVaI 2022+ - Harmonogram jednání
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Harmonogram jednání,
2. ukládá Zpravodajům Rady projednat s relevantními poskytovateli jejich návrhy výdajů na VaVaI na období 2022+ dle přiloženého Harmonogramu.

B2) Plán činnosti vědecké rady GA ČR pro rok 2021
Usnesení:
Rada schvaluje „Plán činnosti vědecké rady Grantové agentury ČR na rok 2021“.

B3) Návrh činnosti Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2021
Usnesení:
Rada schvaluje návrh činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2021.

B4) Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 –     2020 za celé období jeho platnosti
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený materiál,
2. ukládá odboru Rady předložit materiál na jednání vlády pro informaci ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 2019 č. 289.

BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.
C3) Zpráva o činnosti Řídící skupiny k vědecké diplomacii
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy