Statut Komise pro problematiku klimatu

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Komisi pro problematiku klimatu (dále jen „komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
 2. Komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem komise. Statut a jednací řád komise nebo jejich změny schvaluje předseda Rady na návrh Rady.

Článek 2
Působnost

 1. Komise plní úkoly vyplývající ze zákona a úkoly zadávané Radou, které souvisejí s problematikou klimatických změn, a to zejména:
  a) zpracovává v oblasti své působnosti návrh priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které souvisí s problematikou klimatických změn jako základní podklad pro návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky;
  b) sleduje stav problematiky klimatických změn v ČR a v EU a podle potřeby spolupracuje s obdobnými komisemi ČR a členských států EU;
  c) poskytuje odborná poradní stanoviska zejména k tématům výzkumných priorit, především pro oblast aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které souvisí s problematikou klimatických změn;
  d) poskytuje odborná poradní stanoviska v oblasti své působnosti k náplni programů výzkumu;
  e) vyjadřuje se v oblasti své působnosti k materiálům připravovaným Radou.
 2. Komise zpracovává rámcový roční program (plán) svých činností a předloží jej Radě ke schválení v termínu do 30. listopadu předcházejícího kalendářního roku.
 3. Komise předkládá jednou za rok Radě zprávu o své činnosti, a to vždy do 30. září roku, za který se zpráva zpracovává.

Článek 3
Řízení komise

 1. Komise pracuje nezávisle a samostatně.
 2. Činnost komise řídí její předseda, kterého jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady.
 3. Předseda komise je Radě odpovědný za činnost komise, jedná jejím jménem, řídí její jednání a schvaluje zápis z jednání.
 4. Předsedu zastupuje místopředseda, kterého volí komise ze svých členů. Místopředseda může být odvolán na návrh členů komise. O zvolení či odvolání místopředsedy komise rozhodují členové komise tajnou volbou, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise.
 5. Úkoly komisi zadává Rada prostřednictvím předsedy komise.

Článek 4
Členové komise

 1. Komise má 7 až 15 členů včetně předsedy. Členství v komisi je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.
 2. Členy komise volí Rada z předních odborníků pro danou oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 3. Členy komise jmenuje a na návrh Rady odvolává předseda Rady.
 4. Funkční období člena komise je čtyřleté. Člen komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.
 5. Členství v komisi je neslučitelné se současným členstvím:
  a) v předsednictvu Grantové agentury České republiky,
  b) v předsednictvu Technologické agentury České republiky, nebo
  c) v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky.
 6. Členství v komisi je nezastupitelné. Členové komise jsou povinni se účastnit jednání komise a aktivně se podílet na práci komise.
 7. V případě, že některý z členů komise nevykonává svou funkci po dobu nejméně tří měsíců a vysloví-li s tím souhlas většina členů komise, může předseda komise navrhnout Radě odvolání člena komise a jmenování nového člena komise.
 8. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech předkládaných Radě do doby jejich schválení a zveřejnění, nesmí šířit informace označené za důvěrné, osobní údaje získané v souvislosti s členstvím v komisi a informace o neuzavřených správních řízení, a to i po ukončení členství v komisi. To nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky.

Článek 5
Jednání komise

 1. Jednání komise se řídí jejím jednacím řádem.
 2. Jednání komise se koná zpravidla dvakrát za rok nebo podle potřeby. Termíny a místa jednání jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti komise, který schvaluje Rada.
 3. Mimořádné jednání komise se koná na žádost Rady nebo na žádost jedné třetiny členů komise, a to do 14 kalendářních dnů po předání žádosti předsedovi komise. Jednání komise svolává její předseda.

Článek 6
Náklady na činnost a odměny členům komise

 1. Náklady na činnost komise, včetně odměn jejích členů, jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky.
 2. Členům komise náleží za výkon této veřejné funkce odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Pro tyto účely ukládá Odbor podpory Rady na Úřadu vlády České republiky listiny z jednání komise.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu předsedou Rady.

 

V Praze dne 11. listopadu 2019

Ing. Andrej Babiš   v. r.
předseda vlády České republiky
a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Sdílejte na: