Komise pro problematiku klimatu

Komise pro problematiku klimatu (dále jen „komise“) byla zrušena usnesením Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) na jejím 388. zasedání dne 31. března 2023 v bodu A8) Návrh na zrušení Odborného a poradního orgánu Rady – Komise pro problematiku klimatu a návrh na zřízení Pracovní skupiny Rady pro problematiku klimatu.

 

Komise je odborným a poradním orgánem Rady (podle § 35 odst. 7 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů).

Komise plní úkoly vyplývající ze zákona a úkoly zadávané Radou, které souvisejí s problematikou klimatických změn, a to zejména:

  • poskytuje odborná poradní stanoviska zejména k tématům výzkumných priorit, především pro oblast aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které souvisí s problematikou klimatických změn,
  • poskytuje odborná poradní stanoviska v oblasti své působnosti k náplni programů výzkumu; 
  • vyjadřuje se v oblasti své působnosti k materiálům připravovaným Radou.

Komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem komise.

  • Členové Komise pro problematiku klimatu
  • Statut Komise pro problematiku klimatu
  • Jednací řád Komise pro problematiku klimatu
  • Zápisy z jednání Komise pro problematiku klimatu
  • Zprávy o činnosti Komise pro problematiku klimatu

 

 

Sdílejte na:

Přílohy