Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2019

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2019 pracovala ve složení: 

Předseda:

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Místopředseda:

prof. Ing. Michael Šebek, CSc.

Členové:

RNDr. Miloslav Frýzek
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.         
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Ing. Martin Srholec, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (v červenci 2019 rezignoval na vlastní žádost)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.                                                        
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.       
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.    

Tajemník: od 1. září 2017 vykonává funkci tajemníka Ing. Mgr. Kateřina Miholová, Ph.D.

Činnost KHV v roce 2019:

KHV je hlavním odborným orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) pro účely realizace hodnocení dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika 2017+“). Hlavními úkoly, kterými se KHV v roce 2019 zabývala, bylo zabezpečení hodnocení dle Metodiky 2017+ a návazně na to metodické směřování přípravy dalšího kola hodnocení – Hodnocení19. KHV koordinovala proces hodnocení, intenzivně komunikovala s předsedy Odborných panelů (dva členové KHV jsou současně předsedy Odborných panelů) a v návaznosti na zkušenosti z letošního roku hodnocení formulovala doporučení k optimalizaci postupů do dalších let, a to včetně návrhů na zkvalitnění Databáze hodnotitelů. Současně se kromě role koordinátora hodnocení věnovala i edukaci odborné veřejnosti na straně výzkumných organizací i zástupců poskytovatelů prostřednictvím konferencí.

V průběhu celého roku probíhal oboustranný přenos názorů a myšlenek mezi Radou a KHV, neboť 3 členové Rady jsou zároveň i členy KHV. Na předsednictvo Rady přenášel informace z KHV prof. Dvořák a stejně tak opačným způsobem.

KHV je poradním orgánem pro účely koordinace resortních metodik hodnocení výzkumných organizací a pro účely koordinace hodnocení účelových programů, a to jak ex ante, průběžných, tak také ex post. Komise v součinnosti se zpravodajem Rady pro hodnocení účelových programů vypracovala doporučení k resortním metodikám hodnocení resortních výzkumných organizací a k provádění těchto metodik a zároveň navrhla postup a formulovala doporučení k metodikám využívaným poskytovateli k hodnocení jejich programů účelové podpory. Současně se KHV v průběhu celého roku intenzivně věnovala hodnocení návrhů programů VaVaI, vydala k nim svá stanoviska a navrhla Harmonogram schvalování návrhu programu účelové podpory a skupin grantových projektů.

Další oblastí, kterou se KHV zabývala je mediální a osvětová prezentace výsledků hodnocení výzkumných organizací a dalších aktivit v oblasti VaVaI.

Náplň práce KHV se odvíjela od jejího plánu činnosti, který byl přijat na 110. zasedání KHV dne 17. prosince 2018. Zápisy z jednání KHV byly zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení VaVaI jak v ČR, tak ve světě. KHV měla v roce 2019 celkem 9 řádných jednání a 1 jednání mimořádné. Mezi jednotlivými jednáními se podle potřeby uskutečňovala komunikace mezi předsedou a členy KHV.

Konference Implementace Metodiky 2017+

Předseda KHV prof. Dvořák byl pravidelným úvodním řečníkem Konferencí Implementace Metodiky 2017+, určených pro zástupce výzkumných organizací. Konferenční setkání se uskutečnila v průběhu tohoto roku na Vysoké škole finanční a správní v Praze, na Technické univerzitě v Liberci, oborově zaměřená konference byla uspořádána na České akademii zemědělských věd. Dále proběhla setkání na Univerzitě obrany v Brně a v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Plánovány jsou konference na Českém vysokém učení technickém v Praze a závěrečná konference v Lichtenštejnském paláci.

V roli přednášejících se členové KHV také zúčastnili Semináře ke změnám v Modulu 1 ve třetím roce implementace Metodiky 2017+ na Ministerstvu dopravy.


Činnosti KHV: 

 a)     ve vztahu k Hodnocení 18

 • podílela se na optimalizaci aplikace SKV v průběhu Hodnocení18 (Aplikace SKV - rozšiřování databáze hodnotitelů včetně hodnotitelů ze zahraničí);
 • vyjádření k bibliometrickým oborovým zprávám, vč. komentářů Odborných panelů;
 • koordinovala zveřejňování bibliometrických zpráv;
 • ocenila ochotu a vůli všech předsedů a členů Odborných panelů se aktivně podílet na celém průběhu Hodnocení 2018, což rozhodnou měrou přispělo k úspěšné práci panelů;
 • řešení úkolu dopracování Metodiky 17+ do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol. Materiál „Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol“, na jehož vzniku se velkou měrou podílel předseda KHV, byl schválen dne 30. července 2019 usnesením vlády ČR č. 563;
 • diskuze problematiky FTE ve vztahu k Hodnocení18 a k Hodnocení19;
 • optimalizace systému hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků (Aplikace SKV - rozšiřování databáze hodnotitelů včetně hodnotitelů ze zahraničí); formulace požadavků na externí hodnotitele, případy dobré a špatné praxe;

b)      ve vztahu k Hodnocení 19

 • možnosti optimalizace podoby M1 a M2 pro Hodnocení19;
 • soulad M17+ s metodikami hodnocení M3 – M5 z úrovně poskytovatelů;
 • komentování eventuálně návrh hodnoticí škály;
 • aktualizace složení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů pro další kolo hodnocení;
 • formulace požadavků/kritérií odbornosti na členy Odborného orgánu hodnotitelů;
 • „pastýřský list“ – shrnutí pravidel dobré praxe a osobní poděkování směrem ke členům Odborného orgánu hodnotitelů za jejich práci;

 ​c)      ve vztahu k hodnocení účelové podpory

 • intenzivní zájem o fungování velkých infrastruktur a VaVpI center;
 • zájem o analýzu dopadů grantové podpory;
 • role KHV ve vztahu k programům účelové podpory - KHV formuluje vyjádření k návrhům programů účelové podpory;
 • KHV navrhla metodiku a harmonogram schvalování návrhu programu účelové podpory a skupin grantových projektů;

d)       ve vztahu k IS VaVaI

 • spolupráce s oddělením IS VaVaI, postup verifikace a doplnění dat, převodníky, návrhy na rozvoj systému.

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.                                                              V Praze dne 1. října 2019

předseda KHV

 

Sdílejte na: