Usnesení k jednotlivým bodům mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. července 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu
mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
dne 24. července 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program mimořádného zasedání dne 24. července 2020.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027
a) Materiál pro jednání vlády
b) Návrh na realizaci opatření č. 27 NP VaVaI 2021+

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 s výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do roku 2027“, pro rok 2021 ve výši 38,2 mld. Kč,
2. ukládá Odboru Rady rozeslat výše uvedený materiál po úpravě ve smyslu závěrů mimořádného zasedání Rady do mezirezortního připomínkového řízení (zkráceného na 5 pracovních dní),
3. pověřuje místopředsedu Rady a místopředsedu vlády ČR a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka jednáním o navýšení rozpočtu na VaVaI na rok 2021 až do výše 45 mld. Kč k financování Opatření č. 27 schválené NP VaVaI 2021+ (výzkumné projekty zaměřené na řešení definovaných hrozeb s globálním dopadem, zejména v oblasti zdravotnictví a biomedicíny), a ukládá předsednictvu Rady předložit výsledek jednání Radě k hlasování,
4. podle bodu 3. usnesení na svém následujícím zasedání projedná a navrhne navýšení rozpočtu na VaVaI na rok 2021 nad 38,2 mld. Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou distribuovány na:
i. prioritně jeden až dva celostátní, robustní, centralizované a multioborové projekty zaměřené na oblast zdravotnictví a biomedicíny s dobou řešení zpravidla 7 let,
ii. standardní typy projektů základního i aplikovaného výzkumu menšího rozsahu, které budou financovány a řešeny v rámci působnosti a rozpočtu relevantních poskytovatelů, doba řešení těchto projektů bude zpravidla 3-5 let,
5. pověřuje předsednictvo Rady, aby s přizváním dalších členů Rady a ve spolupráci s vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., připravilo podklady podle bodu 4. usnesení s termínem předložení příslušných materiálů na nejbližším zasedání Rady.

A2) Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Návrh projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací“

Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k materiálu Návrh projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k žádosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B2) Návrh na změnu usnesení 358. zasedání Rady k bodu 358/A3 a 358/B3

Usnesení:
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu a ukládá předsednictvu Rady zařadit tento bod na zářijové jednání Rady do části A – s rozpravou.

 

 

 

 

Sdílejte na:

Přílohy

  • A1
  • A2
  • B1