Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2021 až 2025

Usnesením vlády České republiky č. 760 ze dne 20. července 2020 byla schválena Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025.

Účelem Koncepce je určit další směr rozvoje IS VaVaI na léta 2021 až 2025, zajistit efektivní využívání údajů v něm obsažených a navrhnout vhodná opatření rozvoje v souladu s požadavky kladenými na IS VaVaI zákonem č. 130/2002 Sb. a požadavky Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Tento strategický dokument je dále propojen se souborem koncepcí Digitální Česko a vybranými cíli jeho dílčích strategií (zejména s Informační koncepcí ČR), dotýká se Inovační strategie ČR 2019-2030 (Digitální stát, výroba a služby). Důraz je kladen na maximální důvěryhodnost, pravdivost, aktuálnost a další využitelnost předávaných a zveřejňovaných údajů s vysokým důrazem na rozvoj veřejnou správou sdílených informací a služeb.

Koncepce navrhuje 36 konkrétních opatření rozvoje IS VaVaI definovaných v následujících oblastech: datový model a struktury, veřejné rozhraní, uživatelská rozhraní a uživatelská podpora, legislativa, konsolidace a propojování dat s ostatními systémy veřejné správy, bezpečnost a oblast provozní a technická. Navrhovaná opatření jsou založena na požadavcích a potřebách širokého spektra jeho uživatelů (podněty poskytovatelů a příjemců podpory projednávané na setkáních k IS VaVaI, připomínky řešené na Helpdesku, dotazníkové šetření atd.), na zkušenostech získaných při vývoji stávajícího informačního systému, analýze vnějšího a vnitřního prostředí systému, relevantních doporučeních vyplývajících ze souboru koncepcí a strategií Digitální Česko a na zkušenostech z působení v evropské neziskové organizaci euroCRIS (Current Research Information System).

Dokument byl zpracován v souladu s doporučeními Metodiky přípravy veřejných strategií a naplňuje charakteristické znaky koncepce, tj. řeší konkrétní problematiku, klade důraz na část analytickou a strategickou, zatímco implementační část je řešena pouze rámcově. Tato Koncepce nenahrazuje informační koncepci, jak ji pro informační systémy veřejné správy definuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Sdílejte na:

Přílohy