Usnesení k jednotlivým bodům programu 364. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. ledna 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 364. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. ledna 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 364. zasedání.

2. Zápis z 363. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 363. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Volba předsednictva Rady
 a) volba místopředsedkyně / místopředsedy Rady
 b) volba 1. místopředsedkyně / 1. místopředsedy Rady
Usnesení:
Rada schvaluje výsledek tajné volby o návrzích na funkci místopředsedy Rady a na funkci 1. místopředsedy Rady, na základě kterého byl zvolen místopředsedou Rady prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. a 1. místopředsedou Rady PhDr. Pavel Baran, CSc.

A2) Návrh na jmenování předsedy KHV
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby předsedy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
2. navrhuje svému předsedovi jmenovat předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.

A3) Plán činnosti Rady na rok 2021
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zařadit tento bod na 365. zasedání Rady dne 26. února 2021.

A4) Informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
    a) Doplnění člena pracovní skupiny pro průmyslový aplikovaný výzkum
    b) Aktuální informace MPO k Národnímu plánu obnovy
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiály předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu,
2. doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu odpovědnému za přípravu Národního plánu obnovy (NPO) projednat s vlastníky komponent:
    a) začlenění a propojení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací do relevantních komponent NPO, a to v souladu s prioritami Inovační strategie          ČR a RIS 3 strategie s cílem posílení transformačního potenciálu jednotlivých opatření NPO,
    b) vyčlenění adekvátních finančních alokací,
3. schvaluje rozšíření pracovní skupiny pro průmyslový aplikovaný výzkum o člena Ing. Jiřího Holoubka,
4. doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu zapracovat do NPO problematiku sběru a užití relevantních dat pro příslušné pilíře a komponenty.

A5) Prezentace centra FNUSA – ICRC (MZd)
Usnesení:
Rada bere na vědomí prezentaci centra FNUSA – ICRC.

A6) Koncepční a analytická podpora VaVaI
 a) Analytická podpora RVVI
 b) Návrh projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku (STRATIN+)“Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí připomínky Rady k upravenému návrhu projektu STRATIN+ (ze dne 28. ledna 2021),
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zapracování relevantních připomínek do návrhu projektu STRATIN+ v součinnosti s Odborem Rady,
3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení upraveného návrhu projektu STRATIN+ předsednictvu a pracovní skupině Rady k posouzení a ke stanovisku, které bude zasláno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby na 365. zasedání Rady dne 26. února 2021 předložil teze veřejné zakázky na činnosti, které budou realizovány v kompetenci Rady, společně s harmonogramem přípravy a předpokládaných nákladů,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A7) Návrh stanoviska Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu programu  NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu Programu  NAKI III - programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030,
2. doporučuje Ministerstvu kultury předložit návrh Programu po zapracování připomínek do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá předsedovi KHV, aby na nejbližší jednání KHV dne 8. února 2021 pozval zástupce Ministerstva kultury anebo zástupce Rady ministra kultury     pro výzkum (RMKPV) k diskuzi o ex ante hodnocení návrhu programu NAKI III, za přítomnosti členů předsednictva Rady,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu kultury.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Implementace Metodiky 2017+
    a) Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19
    b) Informace pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu (ústní informace)
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá svým členům zaslat připomínky k návrhu „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19“     v termínu do 5. února 2021,
3. ukládá členu Rady doc. Machanovi a pracovní skupině pro aplikovaný výzkum zapracovat materiál „Vypořádání námitek výzkumných organizací k     hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19“ po jeho schválení Radou do materiálů připravovaných pracovní skupinou pro aplikovaný     výzkum“,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace vypustit z materiálu "Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19“ vypořádání všech námitek doručených po uplynutí lhůty pro zasílání podnětů, která uplynula dne 13. října 2020,
5. bere na vědomí prezentaci doc. Machana.

B2) Návrh činnosti Bioetické komise na rok 2021
Usnesení:
Rada schvaluje Návrh činnosti Bioetické komise na rok 2021 ve znění připomínek členů a členek Rady.

B3) Návrh činnosti Komise pro problematiku klimatu na rok 2021
Usnesení:
Rada schvaluje Návrh činnosti Komise pro problematiku klimatu na rok 2021.

B4) Návrh vyjednávacího týmu ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený návrh vyjednávacího týmu,
2. ukládá Odboru Rady, aby zaslal toto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B5) Harmonogram a postup při jednáních o návrhu výdajů na VaVaI na období 2022+ se zástupci poskytovatelů
Usnesení:
Rada
1. schvaluje upravený Harmonogram jednání,
2. ukládá zpravodajům Rady projednat s relevantními poskytovateli jejich návrhy výdajů na VaVaI na období 2022+ dle přiloženého Harmonogramu.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o aktuálním vývoji implementace programu ÉTA
C3) Informace o spuštění nové verze IS VaVaI 3.0.0
C4) Informace o výdajích státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2021 schválené zákonem o státním rozpočtu ČR
C5) Ústní informace o stavu projednání návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.
C6) Zhodnocení aktuálního stavu uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj dle ZDP z pohledu zástupců podnikatelské sféry
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy