Usnesení k jednotlivým bodům programu 365. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 5. března 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 365. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 5. března 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 365. zasedání.

2. Zápis z 364. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 364. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Uvítání nového člena Rady
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o novém členu Rady.

A1) Informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
    a) Aktuální informace z MPO k Národnímu plánu obnovy
    b) Informace předsednictva Rady o stanovení zpravodajů
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informace předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, včetně celkové minimální     finanční alokace ve výši 12,5 mld. Kč,
2. jmenuje zpravodajem pro komponentu 5.1. prof. RNDr. Jana Konvalinku, CSc. a zpravodajem pro komponentu 5.2. Ing. Luboše Nováka,
3. ukládá Odboru Rady, aby informaci dle bodu 2 tohoto usnesení zaslal MŠMT a požádal o přizvání zpravodajů Rady a členů předsednictva Rady k přípravě implementačních programů.

A2) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2022+ (informace po jednáních s poskytovateli)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí výsledky jednání o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022 a střednědobých výhledů státního rozpočtu s     jednotlivými rozpočtovými kapitolami, včetně shrnutí aktuálních potřeb a výzkumných kapacit systému VaVaI jako celku a závazků plynoucích z     Inovační strategie ČR či programu Country for the Future v oblasti institucionální i účelové podpory,
2. upozorňuje vládu, že výdaje navržené ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na rok 2022 schváleném usnesením vlády ze dne 19. října 2020 č. 1054 nekryjí aktuální potřeby, kapacity a závazky uvedené v bodě 1 tohoto usnesení,
3. obrací se na vládu s žádostí o co nejširší aktivaci a zapojení všech disponibilních veřejných zdrojů pro podporu VaVaI s ohledem na význam a     strategický dopad vědy, výzkumu a inovací, zejména s přihlédnutím k významu vědy a výzkumu v situaci dopadů pandemie Covid19 a obnovy     ekonomiky a společnosti a zvýšení její odolnosti vůči budoucím výzvám,
4. ukládá předsednictvu Rady uspořádat navazující jednání s MŠMT a MPO k dořešení otevřených otázek z dosavadních jednání a současně jednat s     MF,
5. ukládá zpravodaji Rady doc. Havlíčkovi informovat příslušné členy vlády o bodu 2 a 3 tohoto usnesení a na 366. zasedání Rady předložit návrh     výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022-2024 s výhledem do roku 2028, s přihlédnutím     k výši nároků nespotřebovaných výdajů.

A3) Koncepční a analytická podpora VaVaI
a) Teze veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“
b) Informace o návrhu projektu sdílených činností  STRATIN+
Usnesení:
Rada
1. schvaluje teze nadlimitní veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“, ve znění připomínek členů Rady,
2. ukládá Odboru Rady požádat o souhlas se záměrem realizovat nadlimitní veřejnou zakázku „Koncepční a analytická podpora RVVI“ vedoucí Úřadu     vlády a připravit dokumentaci potřebnou pro vyhlášení veřejné zakázky,
3. ukládá předsednictvu Rady navrhnout zpravodaje Rady,
4. bere na vědomí stanovisko předsednictva Rady k návrhu projektu sdílených činností STRATIN+.

A4) Implementace Metodiky 2017+
a) Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19
b) PS KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu
c) Schválení Protokolů z jednání tripartit s AV ČR, MD, MK, MO, MPO, MPSV, MV, MZe, MŽP a MZV
d) Aktualizace personálního obsazení Odborných panelů
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19“,
2. ukládá Odboru Rady
a) zveřejnit části 1 až 3 materiálu „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19“ a materiál     „Shrnutí“,
b) ukládá Odboru Rady zaslat vypořádání námitek uvedené v části 4 a 5 materiálu „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků     v Modulu 1 při hodnocení H19 výzkumným organizacím“, které námitky podaly,
3. ruší usnesení Rady k bodu 362. zasedání Rady 362/A3 bod 2 a ukládá Odboru Rady uspořádat workshop k námitkám k Modulu 1 prezenčně, jakmile     to epidemická situace dovolí,
4. bere na vědomí informaci o průběhu hodnocení a činnosti Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu,
5. schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle M17+ s Akademií věd ČR, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem obrany,     Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem     zahraničních věcí a s Ministerstvem životního prostředí,
6. přijímá rezignace členů Odborných panelů prof. Borise Vyskota, prof. Františka Kvasničky, dr. Tomáše Drmoty,
7. přerušuje jednání k bodu 365/A4 písm. d), a
8. ukládá KHV do 11. března 2021 upravit návrh nominací tak, aby na každé obsazované místo byl nominován větší počet kandidátů, především s     ohledem na požadované vyšší zastoupení odborníků z aplikovaného výzkumu.

A5) Prezentace centra IT4Innovation národní superpočítačové centrum při VŠB –Technické univerzitě Ostrava
Usnesení:
Rada bere na vědomí prezentaci centra IT4Innovations.
A6) Informace MŠMT a AV ČR ve věci ustavování právnické osoby ELI-ERIC
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, místopředsedy Akademie věd ČR prof. Řídkého a ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR dr. Prouzy o aktuálním vývoji v proceduře ustavování právnické osoby ELI-ERIC.

A7) Plán činnosti Rady na rok 2021
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Plán činnosti Rady na rok 2021“,
2. ukládá Odboru Rady aktualizovat „Plán činnosti Rady na rok 2021“ a předložit ho na 370. zasedání Rady dne 3. září 2021,
3. ukládá předsednictvu Rady, aby projednalo „Podněty pro předsednictvo RVVI k jednání RVVI v roce 2021“, předložené Ing. Bízkovou v souvislosti s     vnitřním připomínkovým řízením,
4. žádá předsednictvo Rady, aby na 366. zasedání Rady zařadilo bod zaměřený na návrhy zásadních témat z oblasti VaVaI k diskusi a ukládá svým     členům zaslat v termínu do 12. března 2021 návrhy těchto témat.

A8) Návrh Koncepce rozvoje TA ČR v rámci systému českého VaVaI 2021-2025
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. žádá členy Rady o zaslání připomínek k materiálu v termínu do 12. března 2021,
3. ukládá zpravodaji Rady, aby projednal připomínky s předsedou Technologické agentury ČR a předložil koncepci na 366. zasedání Rady dne 26.     března 2021.

 
B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Aktualizace Provozního řádu IS VaVaI
Usnesení:
Rada
1. schvaluje aktualizaci Provozního řádu IS VaVaI,
2. ukládá Odboru Rady a Oddělení informačních systémů Odboru informatiky tento Provozní řád zveřejnit na webových stránkách www.vyzkum.cz a     www.isvavai.cz.

B2) Návrh na doplnění zastoupení v radě pro Velké výzkumné infrastruktury (MŠMT)
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s návrhem předsednictva Rady požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o jmenování doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D. druhým stálým hostem v Radě pro velké výzkumné infrastruktury,
2. ukládá Odboru Rady zaslat návrh Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a požádat o pozvání doc. Hajdúcha na jednání Rady pro velké infrastruktury.

B3) Změna zpravodaje Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast vědecké diplomacie
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí rezignaci dr. Barana jako zpravodaje Rady pro oblast vědecké diplomacie,
2. jmenuje prof. Ulrichovou zpravodajkou Rady pro oblast vědecké diplomacie,
3. ukládá Odboru Rady poskytnout maximální součinnost, která umožní plynulé fungování Řídící skupiny k vědecké diplomacii.

B4) Změna zákona č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
Usnesení:
Rada bere na vědomí, že změnou zákona č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
a) nedošlo ke změně závazných ukazatelů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021, a že
b) došlo k převodu 390 mil. Kč z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu (účelová podpora) do rozpočtové kapitoly Technologické     agentury ČR (účelová podpora).

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI

C2) Informace TAČR - podklady ke zhodnocení ukončených programů

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 365/A1
 • 365/A2
 • 365/A3
 • 365/A4
 • 365/A5
 • 365/A6
 • 365/A7
 • 365/B1
 • 365/B2
 • 365/B3
 • 365/B4
 • 365/C1
 • 365/C2