Usnesení k jednotlivým bodům programu 366. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. března 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 366. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. března 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 366. zasedání.

2. Zápis z 365. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 365. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informace o přípravě Národního programu obnovy,
2. bere na vědomí informaci o nulté verzi návrhu nového Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví (EXCELLESS),
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace postoupit nultou verzi zpravodaji Rady a KHV k projednání a k připomínkám a následně předložit     materiál na zasedání Rady.

A2) Informace k přípravě OP JAK
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy OP JAK,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování pravidelných informací o postupu přípravy a implementace OP JAK s tím, že další     informace bude poskytnuta na dubnovém zasedání Rady.

A3) Návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2022+
Usnesení:
Rada
1. projednala připomínky členů Rady k materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028“,
2. ukládá předsednictvu Rady zahájit konzultace s Ministerstvem financí o navýšení výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nad rámec již schválených střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 a na rok 2024,
3. ukládá předsednictvu Rady a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace připravit druhou pracovní verzi materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028“ a předložit ji na     dubnové zasedání Rady tak, aby konečný návrh byl vládě předložen v zákonem stanoveném termínu (květen 2021).

A4) Implementace Metodiky 2017+
a) Závěry Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu
b) Schválení Protokolu z tripartit v segmentu VŠ a Protokolu z tripartit s Ministerstvem zdravotnictví
c) Aktualizace personálního obsazení Odborných panelů
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci doc. Machana o výsledcích práce pracovní skupiny pro hodnocení aplikovaného výzkumu a děkuje pracovní skupině za     vykonanou práci,
2. schvaluje materiál ve verzi v14 jako výstup pracovní skupiny pro hodnocení aplikovaného výzkumu a ukládá KHV připravit nové znění příručky     M17+ Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI a     stanovit časový plán implementace změn,
3. schvaluje Protokoly z projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s Ministerstvem zdravotnictví a v segmentu vysokých škol s Ministerstvem     školství, mládeže a tělovýchovy,
4. doporučuje svému předsedovi jmenovat členem
    a. Odborného panelu Natural sciences – prof. Mgr. Jiřího Krtičku, Ph.D., prof. RNDr. Bohuslava Rezka, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěcha Adama, Ph.D. a     RNDr. Jiřího Širokého, CSc.,
    b. Odborného panelu Engineering and technologies – prof. Dr. Ing. Zdeňka Hanzálka,
    c. Odborného panelu Medical and health sciences – doc. Mgr. Romana Hrstku, PhD.
    d. Odborného panelu Social sciences – doc. PhDr. Martinu Hřebíčkovou, PhD.

A5) Změna zpravodaje Rady pro oblast open data / open science a vytvoření Pracovní skupiny pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat
Usnesení:
Rada
1. zřizuje Pracovní skupinu pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat,
2. jmenuje doc. Hajdúcha zpravodajem Rady pro oblast open data/open science a předsedou Pracovní skupiny pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti     zveřejňování a využití výzkumných dat,
3. jmenuje prof. Jurajdu členem a Ing. Bízkovou členkou Pracovní skupiny pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných     dat,
4. ukládá zpravodaji předložit na příští jednání Rady návrh složení Pracovní skupiny pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití     výzkumných dat včetně předběžného harmonogramu a výchozích tezí.

A6) Návrh stanoviska Rady k materiálu „Perspektivy rozvoje Technologické agentury České republiky v rámci systému českého výzkumu, vývoje a inovací 2021-2025“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Perspektivy rozvoje Technologické agentury České republiky v rámci systému českého výzkumu, vývoje a inovací 2021-2025“, ve znění připomínek členů Rady,
2. doporučuje Technologické agentuře České republiky, aby po vypořádání připomínek předložila materiál do mezirezortního připomínkového řízení.

A7) Návrh Stanoviska Rady ke „Změně skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu na Změnu skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské     granty“), ve znění připomínek členů Rady,
2. doporučuje Grantové agentuře ČR předložit návrh Změny skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků do     meziresortního připomínkového řízení,
3. žádá Grantovou agenturu České republiky, aby provedla průběžné hodnocení skupiny grantových projektů na podporu mladých vědeckých     pracovníků a předložila je Radě do konce září 2021,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře ČR.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na stanovení zpravodaje „Koncepční a analytická podpora VaVaI“
Usnesení:
Rada jmenuje zpravodajem Rady prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D. pro „koncepční a analytickou podporu VaVaI“.

B2) Návrh na jmenování členů Mezinárodního poradního orgánu Rady
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D. z funkce zpravodaje Mezinárodního poradního orgánu Rady a jmenuje zpravodajem     Mezinárodního poradního orgánu Rady prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc.,
2. navrhuje svému předsedovi jmenovat na další funkční období členy mezinárodního poradního orgánu Rady: prof. Dr. Josefa Jiričného, prof. Jakuba     Kastla, Ph.D., doc. Dr. Vladislava Kolaříka, Dr. Ing. Reinharda Mauermanna, prof. Josefa Michla, Ph.D., M.D. Karla Pacáka, Ph.D., D.Sc., Dr.     Bohdana Pomahače, M.D. associate professor, prof. JUDr. Jiřího Přibáně, DrSc., prof. Piera Luigiho Sacca, prof. Dalibora Sameše, prof. Ding-Ming     Wanga.

B3) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 3 členky / členy předsednictva Technologické agentury České republiky
Usnesení:
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 3 členky / členy předsednictva Technologické agentury České republiky, ve znění připomínek     členů Rady,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o projednávání novely zákona č. 130/2002 Sb. v PSP
C3) Zápisy z jednání předsednictva Rady
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy