Usnesení k jednotlivým bodům programu 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 367. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 367. zasedání.

2. Zápis z 366. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 366. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028“ (druhá verze)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028“,
2. zdůrazňuje, že předložený návrh Rady v objemu překračujícím střednědobý výhled na roky 2022 a 2023, který vychází
    a. z předpokladu, že makroekonomický růst po pandemické krizi je podmíněn mimo jiné investicemi veřejných prostředků do VaVaI jak v     makroekonomickém pohledu, tak v územní dimenzi (regionální dopady),
    b. z prokazatelného pozitivního vlivu postupného navyšování výdajů na VaVaI v minulých letech na kvalitativní růst výsledků výzkumné sféry o 22     %, především v oblasti přírodních věd, medicínských oborů, a dále v některých technických vědách,
    c. z prokázané schopnosti relevantních oborů VaVaI rychle hledat a nacházet nová řešení epidemické krize vyvolané SARS-CoV-2,
    d. z návratnosti veřejných finančních prostředků vložených do VaVaI, a to jak z hlediska růstu hrubého domácího produktu, tak zvýšení daňových     příjmů,
    e. z nutnosti zajistit kofinancování OP JAK,
    zajišťuje nezbytnou stabilitu výzkumné základny a podporu aplikovaného výzkumu a transferu technologií a vytváří jednu z podmínek pro     dlouhodobý růst HDP a konkurenceschopnost především inovativní aplikační sféry,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zorganizovat v souvislosti s přípravou návrhů výdajů státního rozpočtu na VaVaI technické     jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturou ČR k financování     Národního plánu obnovy,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozeslat výše uvedený materiál po úpravě ve smyslu závěrů 367. zasedání Rady do     meziresortního připomínkového řízení,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace po vypořádání připomínek a jeho schválení Radou na 368. zasedání předložit materiál na jednání     vlády.

A2) Informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
a) Národní plán obnovy (MPO)
b) Program MŠMT „Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informace k podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy), k Programu podpory excelentního výzkumu v     prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví 5.1. a k implementaci komponenty 5.2 prostřednictvím programů TREND, The Country for     the Future, Národní centra kompetence a dalších relevantních programů,
2. trvá na svém usnesení k bodu 364/A4 část 2 ze zasedání dne 29. ledna 2021, ve kterém doporučila Ministerstvu průmyslu a obchodu,     odpovědnému za přípravu Národního plánu obnovy (NPO), projednat s vlastníky relevantních komponent
    a. začlenění a propojení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací do relevantních komponent NPO, a to v souladu s prioritami Inovační strategie     ČR a RIS 3 strategie s cílem posílení transformačního potenciálu jednotlivých opatření NPO,
    b. vyčlenění adekvátních finančních alokací,
3. oceňuje přístup Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí v této věci,
4. schvaluje připomínky k Národnímu plánu obnovy uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení Odborem Rady pro výzkum, vývoj a     inovace,
5. schvaluje připomínky a doporučení členů Rady a KHV k pracovnímu návrhu implementačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy     „Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“, verze 03, ze dne 15. března 2021 a bere na     vědomí informaci zpravodaje prof. Konvalinky o připomínkách k pracovní verzi 05 ze dne 9. dubna 2021,
6. ukládá 1. místopředsedovi Rady dr. Baranovi zaslat připomínky Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy s     žádostí o zapracování a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zohlednilo diskuzi členů Rady k problematice neurověd a jejich     začlenění do komponenty 5.1,
7. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložilo návrh „Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ v průběhu května 2021 předsednictvu Rady k projednání.

A3) Informace k OP Jan Amos Komenský (OP JAK)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložené materiály a informace k OP Jan Amos Komenský,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení návrhu OP Jan Amos Komenský Radě k projednání na 368. zasedání Rady, tedy ještě před předložením návrhu operačního programu vládě,
3. jmenuje Ing. Bízkovou zpravodajkou a doc. Hajdúcha zpravodajem k OP Jan Amos Komenský.

A4) Informace k OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložené materiály a informace k OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o předložení OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost Radě ke stanovisku ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 130/2002 Sb. před rozesláním návrhu do mezirezortního připomínkového řízení,
3. jmenuje Ing. Bízkovou, Ing. Müllerovou a Ing. Holoubka zpravodaji k problematice OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

A5) Implementace Metodiky 2017+
a) Implementace závěrů Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu do Příručky
b) Časový plán implementace změn
c) Schválení Protokolu z tripartit MŠMT (rezortní organizace)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální     podpory VaVaI (verze 19),
2. bere na vědomí Časový plán implementace změn,
3. schvaluje Protokol z projednávání výsledků podle M17+ s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 7.     dubna 2021.

A6) Prezentace centra CEITEC
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí prezentaci centra CEITEC,
2. jmenuje Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc. zpravodajkou a Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA zpravodajem pro problematiku VaVpI center, 
3. ukládá Odboru Rady (včetně přípravy metodiky vyhodnocení) a zpravodajům vyhodnotit prezentace center podporovaných z NPU II a předložit toto vyhodnocení na 371. zasedání Rady dne 1. října 2021.

A7) Návrh stanoviska Rady k „Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA“
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá zpravodaji doc. Kouřilovi:
    a) spolupracovat s Technologickou agenturou ČR při vypořádání připomínek a doporučení KHV k „Návrhu programu na podporu aplikovaného     výzkumu a inovací SIGMA“,
    b) aby ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR uspořádal jednání k „Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA“ za     účasti členů Rady, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupců Technologické agentury ČR, Svazu průmyslu a dopravy a zástupců dalších     resortů, kteří projeví o toto jednání zájem,
3. žádá Technologickou agenturu ČR, aby po zapracování připomínek předložila další verzi návrhu programu Radě k projednání.

A8) Návrh zadání dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá zpravodajům Rady projednat zadání Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020 s poskytovateli a předložit upravené zadání na 368. zasedání Rady.

A9) Informace o přípravě Národní ceny vlády Česká hlava v roce 2021
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh, aby vyhlášení výzvy k podání návrhu na udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2021 realizovala Rada po dohodě se společností     Česká hlava PROJEKT z.ú. na webu výzkum.cz a vlada.cz,
2. jmenuje Ing. Eduarda Palíška zpravodajem pro agendu Národní ceny vlády Česká hlava a pověřuje jej jednáním se společností Česká hlava     PROJEKT z.ú. podle bodu 1,
3. bere na vědomí materiál „Národní cena vlády Česká hlava v roce 2021 – podmínky realizace“,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit vyhlášení výzvy k nominacím kandidátů na ocenění Národní cena vlády Česká hlava za rok     2021, a  zajistit převzetí, archivaci a vyhodnocení doručených nominací na udělení Národní ceny vlády Česká hlava.

A10) Usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 372 o návrhu na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků na SARS-CoV-2
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci náměstkyně ministra zdravotnictví prof. Vašákové o zajištění finančních prostředků na sekvenování vzorků na SARS-CoV-2,
2. žádá Agenturu pro zdravotnický výzkum, Grantovou agenturu ČR a další relevantní poskytovatele o vypsání výzkumných projektů zaměřených na problematiku SARS-CoV-2 (mutace) s využitím dat získaných při sekvenování vzorků na SARS-CoV-2.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh stanoviska Rady k „Návrhu na změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Návrh na změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022“,
2. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví.

B2) Výsledky meziroční kontroly IS VaVaI v roce 2021
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledky meziroční kontroly IS VaVaI v roce 2021,
2. bere na vědomí informaci, že poskytovatelé byli informování o závěrech provedené kontroly a vyzváni k provedení oprav v termínu do 4. června     2021,
3. žádá ředitele Odboru informačních technologií Úřadu vlády ČR, aby na 369. zasedání dne 25. června 2021 předložil informaci o opravách provedených podle bodu 2.
B3) Aktualizace zpravodajů Rady
Usnesení:
Rada schvaluje materiál „Aktualizace zpravodajů Rady“.

B4) Nominace zástupců Rady do řídicího výboru Projektu společných činností projektu sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ (CZELO)“
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí dopis ředitelky Domu zahraničních služeb ze dne 24. února 2021,
2. nominuje do Řídícího výboru Projektu sdílených činností CZELO jako svojí zástupkyni prof. Jitku Ulrichovou, a Jana Marka, ředitele Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jako experta,
3. ukládá člence Rady prof. Ulrichové informovat Radu po každém jednání Řídicího výboru Projektu sdílených činností CZELO,
4. ukládá Odboru Rady zaslat toto usnesení Domu zahraničních služeb a na vědomí MŠMT.

B5) Stav projednání novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí ústní informaci o stavu projednání novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
2. ukládá předsednictvu Rady obrátit se na předsedu Rady ve věci intervence projednání novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací Poslaneckou sněmovnou.

B6) Sdělení evropské komise Framework for State aid for research and development and innovation
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o veřejné konzultaci ke Sdělení Evropské komise Framework for State aid for research and development and innovation,
2. žádá své členy, aby předali Sdělení Evropské komise relevantním stakeholderům systému VaVaI,
3. žádá své členy, aby zaslali své připomínky k materiálu Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace do 6. května 2021, pokud tak již neučinili v průběhu vnitřního připomínkového řízení Rady,
4. jmenuje zpravodajem pro problematiku návrhu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací prof. Maříka.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Průběžná zpráva o stavu systému podpory bezpečnostního výzkumu
C4) Informace k činnosti Mezinárodní rady
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy