Usnesení k jednotlivým bodům programu 368. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. května 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 368. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. května 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 368. zasedání.

2. Zápis z 367. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 367. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028“ – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
Rada při vědomí významu oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro rozvoj České republiky, obzvláště po pandemii COVID 19,
1. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028“, včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, po úpravách dle jednání Rady,
2. konstatuje, že předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy a je předkládán s rozpory s pouze jedním připomínkovým místem,
3. žádá Ministerstvo financí, aby výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace, o které případně navrhne některá z rozpočtových kapitol při přípravě návrhu Zákona o státním rozpočtu snížit svůj rozpočet, a to v kterémkoli roce 2022, 2023 a 2024, byly po projednání s Radou alokovány na výzkum, experimentální vývoj a inovace do jiné rozpočtové kapitoly,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistil předložení výše uvedeného materiálu na jednání vlády.

A2) Informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
a) Návrh stanoviska Rady k implementačnímu programu MŠMT
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložený podklad ke zdůvodnění a vymezení programové priority výzkumu neurodegenerativních onemocnění v implementačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy EXCELES,
2. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doplnění programu EXCELES o programovou prioritu neurodegenerativních onemocnění do komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy,
3. konstatuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo program EXCELES Radě vlády a tento program bude projednán předsednictvem Rady a za účasti dalších členů Rady před předložením na jednání vlády,
4. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
5. ukládá předsednictvu Rady uspořádat v září seminární jednání zabývající se organizací a výsledky výzkumu v souvislosti s pandemií COVID 19 a cílící na posílení odolnosti společnosti a zásadní budoucí rizika,
6. žádá budoucí poskytovatele implementačních programů Národního plánu obnovy o maximální synergie při implementaci budoucích programů a výzev Národního plánu obnovy se všemi dalšími veřejnými zdroji oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací.

A3) Návrh Stanoviska Rady k „OP Jan Amos Komenský“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko k bodu 368/A3 Návrh Stanoviska Rady k „OP Jan Amos Komenský“,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby před předložením materiálu pro jednání vlády zapracovalo připomínky Rady k předmětnému materiálu a  předložilo jej předsednictvu Rady, s přizváním zainteresovaných členů Rady,
3. zmocňuje předsednictvo Rady ke schválení vypořádání připomínek Rady dle bodu 2,
4. ukládá předsednictvu Rady informovat členy Rady o vypořádání připomínek Rady podle bodu 2,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A4) Návrh Stanoviska Rady k „OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko k bodu 368/A4 Návrh Stanoviska Rady k „OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost“,
2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby před předložením materiálu pro jednání vlády zapracovalo připomínky Rady k předmětnému materiálu a  předložilo jej předsednictvu Rady,
3. zmocňuje předsednictvo Rady ke schválení vypořádání připomínek Rady dle bodu 2,
4. ukládá předsednictvu Rady informovat členy Rady o vypořádání připomínek Rady podle bodu 2,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A5) Prezentace „Strategie AV 21“
Usnesení:
Rada bere na vědomí představení programů Strategie AV 21 předsedkyní Akademie věd ČR.

A6) TransAdapt: Translace poznatků a transfer postupů pro adaptaci na klimatickou změnu do zemědělské a lesnické praxe a veřejné správy: co-creative přístup
Usnesení:
Rada
1. se seznámila s návrhem Ministerstva zemědělství na translaci poznatků a transfer postupů pro adaptaci na klimatickou změnu do zemědělské a lesnické praxe a veřejné správy: co-creative přístup“,
2. souhlasí s provedením rozpočtového opatření z rozpočtu kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží“ do rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR,
3. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu zemědělství.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020“ v souladu s usnesením vlády ze dne 21. března 2018 č. 189.

B2) Vyhodnocení spolupráce velkých výzkumných infrastruktur s průmyslem
Usnesení:
Rada
1. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby před „započetím prací na přípravě metodického rámce pro analýzu socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ve 2. pololetí roku 2021“ projednalo se zpravodajem Rady, Radou a Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace problematiku socioekonomických dopadů velkých výzkumných infrastruktur v jejich celé oborové šíři, s přihlédnutím k různému charakteru velkých výzkumných infastruktur, a s využitím konkrétních údajů o jednotlivých velkých výzkumných infastrukturách,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby kromě informace o „započetí prací na přípravě metodického rámce pro analýzu socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ve 2. pololetí roku 2021“ uvedlo i termín jejího přeložení Radě tak, aby ji měla k dispozici pro vypracování svého stanoviska k návrhu na podporu velkých výzkumných infrastruktur 2023+ před jeho předložením vládě,
3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby při hodnocení stávajících i nových velkých výzkumných infrastruktur 2023+, zejména v této oblasti, kladlo i nadále velký důraz na rozsah spolupráce a hodnocení socioekonomických přínosů a dopadů s cílem postupně vyrovnat značné rozdíly v těchto přínosech mezi jednotlivými oblastmi.

B3) Výzva 2021 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů
Usnesení:
Rada
1. schvaluje text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj inovace zveřejnit text Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B4) Návrh zadání dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020 – přerušený bod z 367. zasedání Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Návrh zadání dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci se zpravodaji dle schváleného zadání zpracovat Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020 a předložit materiál na 374. jednání Rady dne 17. prosince 2021.

B5) Národní cena vláda Česká hlava za rok 2021
a) Informace o přípravě
b) Informace o výzvě
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021,
2. bere na vědomí materiál „Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021“, který byl na základě usnesení z 367. zasedání Rady vyhlášen na webu výzkum.cz a vláda.cz dne 11. května 2021,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

B6) Návrh stanoviska Rady k „Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Návrh změny Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Rady Technologické agentuře ČR.
B7) Návrh stanoviska Rady k „Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence“,
2. žádá Technologickou agenturu ČR, aby Radě předložila na jejím 370. zasedání, které se bude konat dne 3. září 2021, pro informaci souhrnnou zprávu k dokumentu Hodnocení projektů z 1. veřejné soutěže formou rozšířených průběžných ročních zpráv, které bylo dle předloženého návrhu změny Programu provedeno v roce 2020,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Rady Technologické agentuře ČR.

B8) Informace k „Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA“ - přerušený bod z 367. zasedání Rady
Usnesení:
Rada bere na vědomí ústní informaci zpravodaje Rady doc. Kouřila o stavu jednání k „Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA“.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Koncepce činnosti Grantové agentury České republiky 2021+
C4) Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty orientovaného základního výzkumu
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy