Usnesení k jednotlivým bodům programu 369. zasedání Rady dne 25. června 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 369. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. června 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 369. zasedání.

2. Zápis z 368. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 368. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A0)  Rada pro výzkum, vývoj a inovace se obrací s výzvou na výzkumné organizace, kolegyně a kolegy působící ve výzkumu, aby zvážili svoji podporu a připojili se k projevům solidarity a sbírkám vyhlášeným na pomoc postiženým oblastem jižní Moravy, které zasáhly ve čtvrtek 24. června 2021 ničivé bouře a tornádo.

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí
a) usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 510 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 („návrh výdajů státního rozpočtu jako celku“),
b) usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 524 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028 („návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI“),
2. nadále trvá na svém návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI předloženém vládě, který byl schválen na 368. zasedání Rady dne 28. května 2021 (tedy ve výši 39,353 mld. Kč na rok 2022),
3. obrací se na svého předsedu a premiéra Andreje Babiše a místopředsedu Rady, vicepremiéra a zpravodaje pro výdaje státního rozpočtu na VaVaI Karla Havlíčka s žádostí o projednání návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI předloženého Radou podle bodu 2. tohoto usnesení s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou, a to v rámci jednání předsednictva Rady,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat relevantním rozpočtovým kapitolám a Ministerstvu financí informaci podle bodů 2. a 3. tohoto usnesení, a to s ohledem na termíny, v nichž správci kapitol předkládají návrhy rozpočtů svých kapitol.

A2) Informace o „Podpoře VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)“
a) Vypořádání připomínek k implementačnímu programu EXCELES MŠMT
Rada    
1. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby ve spolupráci s Radou a Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložilo na 370. zasedání Rady informaci o aktuálním stavu implementace Inovační strategie České republiky 2019-2030,
2. schvaluje stanovisko k programu EXCELES,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace uplatnit v rámci mezirezortního připomínkového řízení připomínky Rady a Odboru Rady uvedené ve stanovisku podle bodu 2 tohoto usnesení,
4. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení programu EXCELES po vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení předsednictvu Rady,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko a usnesení Rady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A3) Implementace Metodiky 2017+
a) Informace o aktuálním stavu hodnocení na národní úrovni
b) Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle M17+
c) Výzva 2021 k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu
d) Schválení Protokolu z projednání hodnocení v segmentu vysokých škol v gesci MO ČR a MV ČR podle M17+
e) Podněty děkanů Filozofických fakult k hodnocení v humanitních vědách
f) Návrh na uspořádání workshopu k hodnocení aplikovaného výzkumu podle M17+
g) Informace o rozšíření počtu výzkumných organizací hodnocených podle M17+ na národní úrovni
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu hodnocení na národní úrovni,
2. schvaluje text Výzvy k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+ a ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj inovace zveřejnit text Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,
3. schvaluje text Výzvy 2021 k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu a ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj inovace zveřejnit text Výzvy 2021 na webových stránkách www.vyzkum.cz,
4. schvaluje Protokol z projednání hodnocení v segmentu vysokých škol v gesci Ministerstva obrany ČR a Ministerstva vnitra ČR podle Metodiky 2017+,
5. schvaluje rámcový program workshopu k hodnocení aplikovaného výzkumu podle Metodiky 2017+ a souhlasí s přesunem termínu konání workshopu,
6. bere na vědomí informaci o zařazení Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. a Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o. do hodnocení na národní úrovni,
7. ukládá předsednictvu Rady doplnit členy Poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd, a to v souvislosti s hodnocením humanitních a společenských věd podle Metodiky 2017+.

A4) Návrh na jmenování 3 členek/členů předsednictva Technologické agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat RNDr. Jiřího Očadlíka, Ing. Jiřího Pleška, CSc. a doc. PhDr. Matúše Šuchu, Ph.D. členy předsednictva Technologické agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A5) Projednání připomínek ke Stanovisku Rady k OP JAK
Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání připomínek ke Stanovisku Rady k OP Jan Amos Komenský,
2. navrhuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jmenovat členy Rady PhDr. Pavla Barana, CSc., Ing. Rut Bízkovou a doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D. do příslušných řídicích struktur OP Jan Amos Komenský.

A6) Návrh stanoviska Rady ke „Koncepci činnosti Grantové agentury České republiky 2021+“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k bodu 368/A6 Návrh Stanoviska Rady ke „Koncepci činnosti Grantové agentury České republiky 2021+“, ve znění připomínek ze  zasedání Rady,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře České republiky.

A7) Návrh stanoviska Rady k „Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty orientovaného základního výzkumu“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k bodu 368/A7 Návrh Stanoviska Rady k „Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty orientovaného základního výzkumu“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře České republiky.

A8) Návrh na změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026
Usnesení:
Rada
1. ukládá zpravodaji Rady prof. MUDr. Juliu Špičákovi, CSc., aby ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace zpracoval návrh stanoviska Rady k „Návrhu na změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026“ a předložil ho ke schválení na nejbližší jednání předsednictva Rady,
2. bere na vědomí, že program bude předložen do meziresortního připomínkového řízení neprodleně po jednání Rady.

A9) Vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2019 (NÁVRAT, ALFA, Centra kompetence, GAMA)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2019“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace upravit materiál dle závěrů vzešlých z 369. zasedání Rady a předložit jej na jednání vlády.

A10) Informační systém VaVaI
a) Vyhodnocení sběru výsledků výzkumu, vývoje a inovací
b) Vyhodnocení oprav po meziročních kontrolách
c) Informaci o proběhlé atestaci Informačního systému veřejné správy
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o vyhodnocení sběru výsledků VaVaI v roce 2021,
2. bere na vědomí stav meziročních kontrol Informačního systému VaVaI v roce 2021 po opravách a žádá Ministerstvo zdravotnictví o bezodkladné dodání dosud nepředaných dat,
3. bere na vědomí informaci o aktualizaci bezpečnostní dokumentace Informačního systému VaVaI a proběhlé úspěšné atestaci Informačního systému VaVaI, jakožto informačního systému veřejné správy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání Rady v roce 2022
Usnesení:
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2022.

B2) Podpora otevřeného dopisu k účasti Švýcarska v rámcovém programu Horizont Evropa 
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s podporou otevřeného dopisu k účasti Švýcarska v rámcovém programu Horizont Evropa a umístěním loga Rady na tento dopis,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby postupoval v souladu s navrženým postupem a vyjádřil jménem Rady podporu této iniciativě. 

B3) Informace předsednictva Rady o projednání OP TAK
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s návrhem vypořádání připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu ze stanoviska k bodu A4 z 368. zasedání Rady,
2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o zpracování informace k připomínkám Rady z 369. zasedání Rady v termínu do 6. září 2021,
3. navrhuje Ministerstvu průmyslu a obchodu jmenovat prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c., Ing. Rut Bízkovou a Ing. Jiřího Holoubka do příslušných řídicích struktur OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
4 ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat usnesení Rady Ministerstvu průmyslu a obchodu.

B4) Aktuální úkoly a priority vědecké diplomacie České republiky
Usnesení:
Rada bere na vědomí ústní informaci k tomuto bodu.

B5) Interní projekty RVVI a Úřadu vlády
Usnesení:
Rada: 
1. schvaluje zadání pro návrh interního projektu k problematice vyrovnávání podmínek pro práci ve VaVaI,
2. jmenuje zpravodajkou tohoto projektu Ing. Rut Bízkovou a pověřuje ji zřízením pracovní skupiny k dané věci,
3. bere na vědomí zadání dalšího interního projektu,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2022 jednat s Úřadem vlády ČR za účelem navýšení systemizovaných míst Odboru Rady pro výzkum, vývoj pro realizaci příslušných odborných činností a přípravu projektů tak, aby financování bylo zajištěno přednostně z NNV kumulovaných v předchozích letech v oblasti platů z výzkumu, vývoje a inovací rozpočtové kapitoly Úřad vlády ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Návrh programu SIGMA
C4) Příprava SR VaVaI 2023+
C5) Přehled Koncepcí jednotlivých poskytovatelů
C6) Informace o činnosti Mezinárodní rady
C7) Informace k NCV Česká hlava
C8) Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky 2019-2030
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy