Usnesení k jednotlivým bodům programu 370. zasedání Rady dne 3. září 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 370. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 3. září 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 370. zasedání.

2. Zápis z 369. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 369. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí důvody vyřazení čtyř nominací na udělení Národní ceny vlády z tajné volby,
2. navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2021 prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc., dr. h. c.,
3. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení Národní ceny vlády Česká hlava vládě.

A2) Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 a v něm obsažený návrh výdajů na VaVaI na uvedené období,
2. oceňuje návazně na usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 510 jednání předsedy Rady a místopředsedkyně vlády a ministryně financí, na jehož základě se podařilo dosáhnout návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 ve výši 39,35 mld. Kč.

A3) Informace o podpoře VaVaI z Národního plánu obnovy
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informace Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podpoře VaVaI z Národního plánu obnovy, s poděkováním vyjednávacím týmům,
2. důrazně doporučuje, aby v rámci nejbližší renegociace a realokace prostředků v Národním plánu obnovy byla prioritizována příslušná část komponenty 5.2. a investice, které byly zařazeny do národního financování,
3. bere na vědomí, že předsednictvo Rady předloží Radě návrh rozpočtových opatření (na počátku roku 2022) k dočasnému řešení financování části komponenty 5.2. Národního plánu obnovy ze zdrojů státního rozpočtu,
4. bere na vědomí informaci o ustavení Výboru Národního plánu obnovy,
5. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o možnost vyslat zástupce Rady do Výboru Národního plánu obnovy v postavení „další nepovinný zástupce“ podle článku 3 odst. 8 Statutu výboru Národního plánu obnovy,
6. nominuje jako svého zástupce podle bodu 5 tohoto usnesení prvního místopředsedu Rady dr. Barana a jako náhradníka místopředsedu Rady prof. Maříka,
7. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A4) Informace o aktuálním stavu implementace Inovační strategie České republiky 2019-2030
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál „Zpráva o realizaci Inovační strategie ČR 2019 - 2030 za období 2020 – 2021“,
2. bere na vědomí informaci Ministerstva průmyslu a obchodu o pokračování realizace Inovační strategie ČR 2019 - 2030 v dalším období.

A5) Návrh na jmenování 1 člena KHV
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
2. navrhuje svému předsedovi jmenovat členem Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů prof. Ing. Bohumíra Strnadela, DrSc.,
3. ukládá Odboru Rady, aby oslovil ostatní kandidáty na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů s dotazem, zda by přijali nominaci na členství v Odborných panelech.

A7) Implementace Metodiky 2017+
    a) Zveřejnění výstupů hodnocení na národní úrovni, 4. rok hodnocení podle M17+
    b) Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro               provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2021“
    c) Informace o Workshopu Hodnocení aplikovaného výzkumu podle Metodiky 2017+ 
Usnesení:
Rada
1. schvaluje zveřejnění předložených výstupů z H20 Modulu 1 a Modulu 2 Metodiky 2017+, zpracovaných Odbornými panely 1. Natural Sciences, 5 Social Sciences a 6. Humanities and the Arts, na veřejně přístupném rozhraní https://hodnoceni.rvvi.cz/,
2. ukládá Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, aby zajistila dokončení hodnocení v Odborných panelech 2. Engineering and Technology, 3. Medical and Health Sciences, 4. Agricultural and Veterinary Sciences v souladu s Jednacím řádem Odborných panelů ze dne 14. září 2017 a předložila jej Radě ke schválení na 371. zasedání dne 1. října 2021,
3. schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2021“,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit záměr realizovat veřejnou zakázku vedoucí Úřadu vlády ČR ke schválení,
5. bere na vědomí ústní informaci o Workshopu Hodnocení aplikovaného výzkumu podle Metodiky 2017+.

A8) Návrh stanoviska Rady ke „Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky 2019-2030“ a stanovení zpravodaje Rady
Usnesení:
Rada
1. jmenuje Ing. Bízkovou zpravodajkou Rady ke „Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021 – 2030“,
2. schvaluje návrh stanoviska Rady ke Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021 – 2030, ve znění připomínek zpravodajky Ing. Bízkové,
3. žádá Úřad průmyslového vlastnictví o dopracování dokumentu ve smyslu připomínek obsažených ve stanovisku a o jeho předložení předsednictvu Rady,
4. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Úřadu průmyslového vlastnictví.

A9) Problematika výzkumu veřejného zdraví
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí ústní informaci prof. Jurajdy,
2. ukládá předsednictvu Rady, s ohledem na potřebu významného posílení výzkumu v oblasti veřejného zdraví, včetně epidemiologického výzkumu, ekonomiky zdravotnictví a v oblasti preventivního chování, aby k této věci svolalo pracovní jednání za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a členů Rady prof. Jurajdy a prof. Konvalinky.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Aktualizace „Plánu činnosti Rady na rok 2021“
Usnesení:
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

B2) Cena předsedy Rady
a) Návrh na udělení Ceny předsedy Rady
b) Návrh novely nařízení vlády č. 71/2013 Sb. 
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedy Rady za rok 2021,
2. ukládá Odboru Rady zajistit slavnostní předání této ceny,
3. bere na vědomí první návrh na změnu nařízení vlády č. 71/2013 Sb.,
4. ukládá zpravodaji Rady dr. Baranovi a Odboru Rady připravit návrh novely nařízení vlády č. 71/2013 Sb. v podobě pro předložení vládě a předložit jej na 372. zasedání k diskusi.

B3) Informace o jednáních mezi Ministerstvem financí a Radou k předávání dat zjednodušené evidence dotací prostřednictvím IS VaVaI
Usnesení:
Rada bere na vědomí informace o průběhu jednání mezi Ministerstvem financí a Odborem Rady.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace k „Výzvě k podávání návrhů kandidátů na členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky“
C4) Upozornění na termín 371. zasedání Rady dne 1.10.2021 a 372. zasedání Rady dne 27.10.2021
C5) Zpráva Mezinárodní rady k činnosti Agentury pro zdravotnický výzkum
C6) Dopis Akademie věd ČR na téma Rostlinné viry a viroidy
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy