Usnesení k jednotlivým bodům programu 371. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 1. října 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 371. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 1. října 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 371. zasedání.

2. Zápis z 370. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 370. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Návrh na jmenování členky / člena předsednictva a předsedkyně / předsedy Grantové agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. MUDr. Mgr. Milana Jirsu, CSc. členem předsednictva Grantové agentury ČR a doc. RNDr. Petra Baldriana, Ph.D. předsedou Grantové agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A2) Bilance činnosti Rady za období 2017 – 2021 a náměty pro činnost Rady v následujícím období
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál „Bilance činnosti Rady za období 2017 – 2021“,
2. bere na vědomí zprávu o realizaci Inovační strategie ČR 2019-2030 – pilíř I,
3. ukládá předsednictvu Rady a Odboru Rady předložit Náměty pro činnost Rady v následujícím období na 372. zasedání Rady.

A3) Metodika 2017+
a) Změna Statutu KHV a Statutu Odborných panelů
b) Dokončení hodnocení v Odborných panelech 2. Engineering and Technology, 3. Medical and Health Sciences, 4. Agricultural and Veterinary Sciences
c) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2021 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k návrhu Statutu Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů a k návrhu Statutu Odborných panelů,
2. ukládá KHV, aby projednala návrh Statutu Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů a návrh Statutu Odborných panelů tak, aby mohly být předloženy Radě ke schválení na 372. zasedání na konci října 2021,
3. doporučuje předsedovi KHV, aby na 372. zasedání Rady předložil návrh na obsazení pozice hlavního koordinátora hodnocení v souladu s návrhem nového Statutu Odborných panelů,
4. schvaluje zveřejnění předložených výstupů z H20 Modulu 1 a Modulu 2 Metodiky 2017+, zpracovaných Odbornými panely 2. Engineering and Technology, 3. Medical and Health Sciences, 4. Agricultural and Veterinary Sciences, na veřejně přístupném rozhraní https://hodnoceni.rvvi.cz/,
5. žádá výzkumné organizace v případě potřeby o zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům do 30 dnů od data jejich zpřístupnění,
6. schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2021 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“ a žádá svého předsedu, aby materiál přeložil vládě k projednání,
7. ukládá předsedovi KHV a předsedům Odborných panelů, aby při jednání Odborných panelů důsledně postupovali podle Jednacího řádu Odborných panelů, a konstatuje určitou míru nespokojenosti s prací předsedů Odborných panelů č. 2, 3, 4,
8. ukládá předsedovi KHV a Oboru Rady, aby zmapovali činnosti a finanční a lidské kapacity potřebné pro provádění hodnocení dle Metodiky 2017+ a výsledek předložili na 376. zasedání Rady.

A4) Aktualizace personálního obsazení Odborných panelů
Usnesení:
Rada
1. schvaluje doplnění Odborných panelů a doporučuje svému předsedovi jmenovat členy Odborných panelů:
1.1 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.,
1.2 doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.,
1.3 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.,
1.4 doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.,
1.5 prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
2.1 doc. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D.,
2.4 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.,
2.5 doc. Ing. Jiří Sloupenský, CSc.,
2.7 Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
3.2 prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
4.1 prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
4.2 Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.
4.5 doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D.
5.3 prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
5.4 prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
5.5 JUDr. Jan Komárek, D.Phil., LLM.
5.6 prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
5.9 doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
6.2 prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D., prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
6.3 doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
2. ukládá předsedovi KHV, aby na 372. zasedání Rady předložil návrh úpravy Statutu Odborných panelů tak, aby byla zajištěna periodická obměna jejich členů.

A5) Velké výzkumné infrastruktury
Usnesení:
1. schvaluje materiál "Výsledky velkých výzkumných infrastruktur: Pilotní analýza dat IS VaVaI a Hodnocení M17+",
2. žádá MŠMT, aby se vyjádřilo k výsledkům pilotní analýzy uvedené v bodu č. 1, aby zohlednilo výstupy této analýzy při hodnocení a návrhu dalšího financování velkých výzkumných infrastruktur,
3. žádá MŠMT, aby ve své analýze socioekonomických dopadů, kterou bude předkládat na 375. zasedání Rady, využilo výsledky pilotní analýzy uvedené v bodu č. 1 a doplnilo je o další neveřejné údaje o jednotlivých velkých výzkumných infrastrukturách,
4. ukládá zpravodaji a Odboru Rady zpracovat a předložit Radě obdobnou analýzu doplněnou o nové údaje z IS VaVaI a Hodnocení M17+ na zasedání Rady v září 2022.

A6) Návrh dočasného řešení financování části komponenty 5.2. NPO
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o chybějících prostředcích na rezortní programy TREND a Doprava pro rok 2022 v důsledku nezahrnutí těchto výdajů do RRF,
2. doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu dopravy a Technologické agentuře ČR, aby společně s poskytovateli a s podporou předsednictva Rady projednali zatímní financování chybějících prostředků v uvedených rezortních programech a předložili pro rok 2022 návrh rozpočtových opatření na 373. zasedání Rady,
3. žádá předsednictvo Rady o svolání jednání Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a dalších poskytovatelů za účelem přípravy návrhu přesunu chybějících prostředků dle předchozího bodu, zohledněním dočasně volných nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV), a to v rozpočtu roku 2021 a návrh předložit na příští jednání Rady,
4. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o předložení nyní dostupných prováděcích dokumentů pro implementaci Národního plánu obnovy a o přizvání na příští zasedání Rady náměstka ministra průmyslu a obchodu odpovědného za implementaci Národního plánu obnovy.

A7) Nová pravidla etického posuzování biomedicínského výzkumu
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál „Nová pravidla etického posuzování biomedicínského výzkumu“,
2. ukládá Odboru Rady ve spolupráci s Bioetickou komisí a Ministerstvem zdravotnictví připravit návrh variant legislativního řešení v souladu se stanoviskem Bioetické komise.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Statut Ceny vlády nadanému studentovi
Usnesení:
Rada schvaluje Statut Ceny vlády pro nadaného studenta.

B2) Návrh úprav datové struktury IS VaVaI v. 3.1 
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s návrhem změn datové struktury IS VaVaI 3.1,
2. ukládá Odboru Rady ve spolupráci s Odborem informatiky Úřadu vlády ČR realizovat úpravy IS VaVaI dle schváleného harmonogramu.

B3) Shrnutí prezentací zástupců poskytovatelů a VaVpI center
Usnesení:
Rada bere na vědomí shrnutí prezentací zástupců poskytovatelů a VaVpI center a úspěšnou integraci těchto center do příslušných výzkumných organizací.

B4) Zřízení pracovní skupiny pro otázky pracovních podmínek zaměstnanců / zaměstnankyň ve výzkumu a vyrovnávání příležitostí pro muže a ženy
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o zahájení činnosti pracovní skupiny pro otázky pracovních podmínek zaměstnanců / zaměstnankyň ve výzkumu a vyrovnávání příležitostí pro muže a ženy.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2021
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy