Usnesení k jednotlivým bodům programu 372. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 372. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 372. zasedání.

2. Zápis z 371. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 371. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Národní plán obnovy
a) Informace o jednáních k přesunu chybějících finančních prostředků NPO
b) Dostupné prováděcí dokumenty pro implementaci NPO
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci o proběhlém jednání předsednictva Rady se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR a Ministerstva obrany,
2. žádá předsednictvo Rady o zařazení pravidelného bodu programu zasedání Rady k financování aplikovaného výzkumu a o svolání jednání Ministerstva průmyslu a obchodu (Ing. Jirotková, dr. Očko a doc. Piecha), Technologické agentury ČR a případně dalších poskytovatelů za účelem dokončení dohody o zajištění prostředků pro příští veřejnou soutěž programu TREND a projednání možností realokace NPO v příštím roce,
3. deklaruje návazně na bod 1 tohoto usnesení svoji připravenost projednat na 373. zasedání Rady návrhy rozpočtových opatření, pokud jí budou Technologickou agenturou ČR v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu předloženy,
4. bere na vědomí prováděcí dokumenty pro implementaci Národního plánu obnovy zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu a žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby dopracovalo co nejdříve všechny potřebné metodiky pro vyhlášení soutěží z Národního plánu obnovy,
5. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a Technologickou agenturu České republiky, aby ve spolupráci s Odborem Rady předložilo komplexní informaci k realizaci programu TREND, zajištění navazující veřejné soutěže s naplněním požadavků strategie Green Deal.
 
A2) Metodika 2017+
a) Návrh na změnu Statutu Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů a návrh na změnu Statutu Odborných panelů
b) Návrh na obsazení pozice hlavního koordinátora hodnocení
c) Aktualizace personálního složení Odborných panelů a volba předsedů Odborných panelů
d) Hodnocení smluvního výzkumu
e) Interaktivní web (informační a datová podpora M17+)
f) Konference Metodika 2017+
Usnesení
Rada
1. schvaluje Statut Odborných panelů,
2. ruší Statut Odborných panelů ze dne 14. září 2017, a to ke dni nabytí účinnosti Statutu Odborných panelů, schváleného podle bodu 1 tohoto usnesení,
3. schvaluje Statut Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
4. ruší Statut Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů ze dne 6. dubna 2020, a to ke dni nabytí účinnosti Statutu Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, schváleného podle bodu 3 tohoto usnesení,
5. ukládá předsedovi Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů prof. Jurajdovi a Odboru Rady, aby
a. uvedli do souladu Jednací řád Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů se Statutem Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, schváleným podle bodu 3 tohoto usnesení,
b. uvedli do souladu Jednací řád Odborných panelů se Statutem Odborných panelů schváleným podle bodu 1 tohoto usnesení, a
c. zajistili právní posouzení těchto dokumentů,
6. děkuje prof. Ing. Michaelu Šebkovi, DrSc., za koncepční koordinaci hodnocení dle Metodiky 2017+, o kterou ho Rada požádala svým usnesením na 336. zasedání v bodu 336/A3 bod 3, a tuto činnost ukončuje v souvislosti se zřízením funkce hlavního koordinátora hodnocení,
7. schvaluje návrh na obsazení funkce hlavního koordinátora hodnocení a jmenuje prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D. hlavním koordinátorem hodnocení,
8. schvaluje návrh aktualizovaného složení Odborných panelů a ukládá předsedovi KHV ve spolupráci s předsedy Odborných panelů informovat o této skutečnosti dotčené členy Odborných panelů,
9. schvaluje výsledky tajné volby předsedů Odborných panelů a doporučuje svému předsedovi jmenovat předsedou Odborného panelu 1. Natural Sciences - prof. RNDr. Petra Štěpničku, Ph.D., DSc., FRSC,  předsedou Odborného panelu 2. Engineering and Technology - prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D., předsedou Odborného panelu 3. Medical and Health Sciences - prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc., předsedou Odborného panelu 4. Agricultural and Veterinary Sciences - prof. Dr. Ing. Luboše Borůvku a předsedou Odborného panelu 5. Social Sciences - prof. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D.,
10. schvaluje materiál Hodnocení smluvního výzkumu a ukládá Odboru Rady materiál zveřejnit na webu www.vyzkum.cz,
11. schvaluje návrh interaktivního webu https://m17.rvvi.cz a jeho zveřejnění,
12. souhlasí s uspořádáním konference Metodika 2017+.

A3) Prezentace projektu CZERA
Usnesení
Rada bere na vědomí s poděkováním prezentaci projektu CZERA.

A4) Velké výzkumné infrastruktury - Informace o výsledcích hodnocení mezinárodní hodnotící komise
Usnesení
Rada
1. oceňuje provedené Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněné v roce 2021,
2. schvaluje návrh stanoviska Rady k Mezinárodnímu peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněném v roce 2021 ve znění připomínek členů Rady a ukládá předsednictvu Rady schválení konečného znění Stanoviska,
3. ukládá Odboru Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
4. navrhuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnit v průběhu listopadu 2021 jednání se zástupci Rady k otázce socioekonomických dopadů velkých výzkumných infrastruktur pro českou společnost a ke způsobu budoucího hodnocení.

A5) Náměty pro činnost Rady v následujícím období
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí materiál „Náměty pro činnost RVVI v následujícím období“,
2. ukládá Odboru Rady, aby při přípravě Plánu činnosti Rady na rok 2022 zohlednil materiál „Náměty pro činnost RVVI v následujícím období“.

A6) Návrh na doplnění PS Rady pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat a pracovní podskupiny pro otevřený přístup k datům státní správy pro VaVaI
Usnesení
Rada
1. schvaluje složení pracovní skupiny pro formulaci potřeb v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat a pracovní podskupiny pro otevřený přístup k datům státní správy pro VaVaI,
2. ukládá zpravodajům zahájit činnost obou pracovních skupin.

 

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2021
a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2021
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2021
c) Materiál pro jednání vlády
Usnesení
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2021 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2021,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby kompletní materiál předložil na jednání vlády.

B2) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2021
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2021“,
2. žádá výzkumnou radu Technologické agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady doc. Kouřilem vypracovala plán práce na rok 2022 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR v roce 2022 a předložila ho na 374. zasedání Rady dne 17. prosince 2021,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslal Technologické agentuře ČR.

B3) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2021
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2021“,
2. žádá vědeckou radu GA ČR, aby ve spolupráci se zpravodaji Rady Ing. Müllerovou a prof. J. Konvalinkou vypracovala plán práce na rok 2022 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR v roce 2022 a předložila ho na 374. zasedání Rady dne 17. prosince 2021,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslal Grantové agentuře ČR.

B4) Žádost MŠMT o souhlas Rady s rozpočtovým opatřením – převod finančních prostředků kapitoly na AV ČR (ELI Beamlines)
Usnesení
Rada
1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích MŠMT na VaVaI ze státního rozpočtu ČR v roce 2021 v celkové výši 102.000.000,- Kč dle požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
2. ukládá Odboru Rady informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademii věd ČR o stanovisku Rady.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace o stavu přípravy dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020
C4) Informace o zapracování návrhu rozpočtu na VaVaI 2022+ do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022
C5) Informace o postupu projektu FUTURE-PRO
C6) Řešení projektu „COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze“
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy