Usnesení k jednotlivým bodům programu 373. zasedání Rady dne 26. listopadu 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 373. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. listopadu 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 373. zasedání.
2. Zápis z 372. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 372. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Návrh stanoviska Rady k „Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA“
Usnesení
Rada
1. schvaluje návrh Stanoviska Rady k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA ve znění připomínek členů Rady,
2. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Technologické agentuře ČR.

A2) Národní plán obnovy
a) Návrh rozpočtových opatření k NPO
b) Financování aplikovaného výzkumu
c) Komplexní informace k realizaci programu TREND
d) Informace o komponentě 5.1 NPO
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci o jednání předsednictva Rady se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a Grantové agentury ČR,
2. oceňuje vstřícný přístup Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu k dočasnému řešení financování části komponenty 5.2 Národního plánu obnovy,
3. souhlasí s provedením rozpočtových opatření z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany (ve výši 215 mil. Kč), Ministerstva vnitra (ve výši 50 mil. Kč), Ministerstva zdravotnictví (ve výši 30 mil. Kč) a Ministerstva průmyslu a obchodu (ve výši 100 mil. Kč) na VaVaI ze státního rozpočtu ČR v roce 2021 do rozpočtové kapitoly Technologické agentury ČR dle předložených požadavků,
4. bere na vědomí ústní informaci o komponentě 5.1 NPO a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby budoucí zadávací dokumentace nevytvářela administrativní překážky pro zařazování zahraničních pracovníků do řešitelských týmů,
5. bere na vědomí návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na zřízení platformy pro aplikovaný průmyslový výzkum „Národní koordinační skupina pro podporu průmyslového výzkumu“,
6. nesouhlasí s členstvím zástupce Rady v platformě pro aplikovaný průmyslový výzkum z důvodu možného střetu zájmů s ohledem na působnost Rady a Ministerstva průmyslu a obchodu,
7. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby zvalo zástupce Rady na jednání platformy pro aplikovaný průmyslový výzkum jako stálého hosta,
8. považuje vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program TREND do konce roku 2021 za zásadní pro výzkumné organizace a podniky s ohledem na jejich stabilitu a předvídatelnost výzkumného prostředí a důrazně doporučuje předsednictvu Technologické agentury ČR vyhlásit veřejnou soutěž tak, aby finanční prostředky převedené do rozpočtové kapitoly Technologické agentury ČR podle bodu 3 tohoto usnesení mohly být příjemcům poskytnuty co nejdříve v průběhu roku 2022,
9. doporučuje realizovat veřejnou soutěž v programu TREND s ohledem na parametry Green Deal a digitalizace,
10. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Technologické agentuře ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zdravotnictví.

A3) Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023-2025 s výhledem do roku 2029
Usnesení
Rada
1. schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023-2025 s výhledem do roku 2029,
2. schvaluje Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023–2025,
3. konstatuje, že v rámci dalších kroků přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na období 2023+ se bude zasazovat o významné navýšení výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro nadcházející roky,
4. si je vědoma výše nároků z nespotřebovaných výdajů a považuje jejich zachování za zásadní pro potřeby financování existujících závazků VaVaI,
5. jmenuje zpravodajem pro státní rozpočet VaVaI doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,
6. ukládá Odboru Rady rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis místopředsedy Rady se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A4) Implementace Metodiky 2017+
a) Informace hlavního koordinátora hodnocení prof. Polívky
b) Přehled námitek k Hodnocení 2020
c) Výzva k podávání návrhů na 2 členy KHV
d) Výzva na doplnění členů Odborných panelů
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci hlavního koordinátora hodnocení prof. Polívky o aktuálním stavu hodnocení,
2. bere na vědomí informaci o doručených námitkách výzkumných organizací k hodnocení výsledků Hodnocení 2020,
3. bere na vědomí personální změny v KHV a jejich důvody,
4. schvaluje text Výzvy k podávání návrhů na jednoho člena KHV z oblasti hodnocení programů účelové podpory a jednoho člena KHV z oblasti společenských a humanitních věd a ukládá Odboru Rady zveřejnit text Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,
5. schvaluje text Výzvy k podávání návrhů na členy Odborných panelů a ukládá Odboru Rady zveřejnit text Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

A5) Zpráva o průběhu skupiny grantových projektů "Juniorské granty"
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí Zprávu o průběhu skupiny grantových projektů „Juniorské granty“,
2. schvaluje Vyjádření KHV k průběžnému hodnocení skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ GA ČR,
3. ukládá Odboru Rady, aby zaslal Vyjádření KHV k průběžnému hodnocení skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ GA ČR předsedovi Grantové agentury ČR,
4. žádá předsedu Grantové agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodaji Rady Ing. Müllerovou a prof. Konvalinkou předložil na 375. zasedání Rady v lednu 2022 konkrétní informaci, jak budou doporučení KHV využita při hodnocení průběhu skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ a dalších skupin grantových projektů.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Změna datových struktur IS VaVaI pro potřeby Ministerstva financí
Usnesení
Rada
1. souhlasí s návrhem změn datové struktury Informačního systému VaVaI,
2. ukládá Odboru Rady ve spolupráci s Odborem informatiky
a. realizovat úpravy Informačního systému VaVaI dle schváleného harmonogramu, a
b. seznámit se změnami a se stavem realizace všechny poskytovatele.

B2) Nominace do pracovních skupin
Usnesení
Rada
1.  nominuje do odborných platforem Operačního programu Jan Amos Komenský
a. prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. dr. h. c. a jako zástupce PhDr. Pavla Barana, CSc. do Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský,
b. Ing. Rut Bízkovou a jako zástupkyni prof. RNDr. Jitku Ulrichovou, CSc.,  do Plánovací komise programu hlavní,
c. doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D. a jako zástupce Ing. Rut Bízkovou do Plánovací komise programu pro Prioritu 1,
2. nominuje Ing. Luboše Nováka, CSc., a jako zástupce doc. Ing. Jaroslava Machana, CSc. a doc. Ing. Karla Kouřila, Ph.D., MBA, FEng., do Řídicího a koordinačního výboru Strategie podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021–2027,
3. bere na vědomí informaci předsednictva Rady o nominaci prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D. a prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. do Podvýboru pro zaměstnanost, vědu a výzkum Národního plánu obnovy,
4. nominuje PhDr. Pavla Barana, CSc. do Expertní skupiny poskytovatelů podpory v režimu RIS3,
5. ukládá Odboru Rady zaslat informace o nominacích Rady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 
C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) 5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR
C4) Dopis ERÚ ve věci podpory cíleného VaV s cílem zavedení regulatorních sandboxů jako nástroje podpory inovací
C5) Žádost Ministerstva životního prostředí o podporu při realokaci finančních prostředků
C6) German Ethics Council: Ad Hoc Recommendation "On Mandatory Vaccination against Covid-19 for Employees with a Particular Professional Responsibility"
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy