Usnesení k jednotlivým bodům programu 374. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 17. prosince 2021

Usnesení k jednotlivým bodům programu 374. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 17. prosince 2021

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 374. zasedání.
2. Zápis z 373. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 373. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Národní plán obnovy
a) Program EXCELES
b) Ústní informace MPO o pokroku v přípravě metodických pokynů NPO
c) Informace o „Národní koordinační skupině pro podporu průmyslového výzkumu“
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyjádření prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. k vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu EXCELES,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby v komunikaci s představiteli akademické obce vyjasnilo otevřené problémy zadávací dokumentace programu EXCELES a našlo způsob, jak stanovit závaznou interpretaci některých sporných bodů zadávací dokumentace, které by mohly zkomplikovat naplnění smyslu programu, a o předložení navazující informace v této věci na 375. zasedání Rady,
3. žádá Odbor Rady o zpracování návrhu na prodloužení soutěžní lhůty do případné změny zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
4. bere na vědomí ústní informaci Ministerstva průmyslu a obchodu o pokroku v přípravě metodických pokynů pro realizaci Národního plánu obnovy,
5. bere na vědomí informaci o zřízení a působnosti „Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu“.

A2) Metodika 2017+
a) Informace o průběhu jednání Tripartit
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace o průběhu jednání tripartit,

2. ukládá zpravodaji Rady prof. Ing. Štěpánu Jurajdovi, Ph.D., Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů a Odboru Rady, aby ve spolupráci s poskytovateli a zástupci příjemců institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací vyhodnotili dosavadní zkušenosti s průběhem hodnocení podle Metodiky 2017+ a v případě potřeby navrhli změny do konce února 2022,
3. ukládá předsednictvu Rady a Odboru Rady svolat neformální setkání členů Rady k hodnocení podle Metodiky 2017+ do konce března 2022.

A3) Problematika výzkumu jaderné fúze Tokamak – COMPASS - U
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci o stavu projektu COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze,
2. navrhuje, aby bylo při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovací na rok 2023 s výhledem na roky 2024 a 2025 přihlédnuto k finančním nárokům tohoto projektu s cílem vytvořit samostatnou položku v rozpočtu institucionální podpory Akademie věd ČR,
3. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zohlednit tuto aktivitu v rámci předložených velkých výzkumných infrastruktur ke schválení, komplementárně s aktivitami dle předchozího bodu a návazně na jednání s Radou k přípravě návrhu rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací na roky 2023 s výhledem na roky 2024 a 2025,
4. konstatuje, že výzkum, orientovaný na budoucí rozvoj sektoru energetiky je pro ČR klíčovou prioritou, kterou by se Rada měla zabývat,
5. ukládá Odboru Rady zorganizovat neformální setkání členů Rady dne 24. února 2022 ke koncepci výzkumu v oblasti energetiky a na toto setkání pozvat prof. Pačese, doc. Pánka a prof. Mišáka,
6. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A4) ERÚ - podpora cíleného VaV s cílem zavedení regulatorních sandboxů jako nástroje podpory inovací
Usnesení
Rada
1. doporučuje Technologické agentuře ČR předat podnět Rady ERÚ  za účelem pilotního ověření „regulatorních sandboxů“, 
2. doporučuje využít „regulatorní sandboxy“ v přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
3. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Radě ERÚ a Technologické agentuře ČR.

A5) Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ke zprávě Mezinárodní rady o činnosti Agentury pro zdravotnický výzkum ČR
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci Ministerstva zdravotnictví,
2. ukládá zpravodaji Rady prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc. a Odboru Rady, aby do konce ledna 2022 svolali jednání zástupců Rady (prof. Hořejší, prof. J. Konvalinka, prof. Špičák, doc. Hajdúch, prof. Jurajda), zástupců mezinárodního poradního orgánu Rady (prof. Jiřičný), zástupců Ministerstva zdravotnictví a zástupců Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, s cílem projednat podněty mezinárodního poradního orgánu Rady k činnosti Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

A6) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020“, po zapracování připomínek členů Rady,
2. ukládá Odboru Rady zajistit předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení a požádat o prodloužení termínu pro předložení materiálu vládě,
3. ukládá Odboru Rady zpracovat stručný souhrn pro informování veřejnosti a předložit ho na únorové zasedání Rady,
4. ukládá zpravodaji a Odboru Rady projednat Analýzu na příštím jednání pracovní skupiny v dubnu 2022.

A7) Návrh stanoviska Rady k programu Ministerstva vnitra „Program otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2030 (OPSEC)“
Usnesení
Rada
1. schvaluje návrh Stanoviska Rady k „Programu otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2030 (OPSEC)“,
2. ukládá Odboru Rady zaslat usnesení Ministerstvu vnitra.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2023+ (Harmonogram jednání s poskytovateli o návrzích 2023+)
Usnesení
Rada
1. schvaluje Harmonogram jednání,
2. ukládá zpravodajům Rady projednat s relevantními poskytovateli jejich návrhy výdajů na VaVaI na období 2023+ dle přiloženého Harmonogramu.

B2) Vyhodnocení plnění opatření Koncepce IS VaVaI 2021 – 2025 za rok 2021
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí Vyhodnocení plnění opatření Koncepce IS VaVaI 2021 – 2025 za období roku 2021,
2. ukládá Odboru Rady ve spolupráci s Odborem informatiky pokračovat v realizaci opatření dle Koncepce IS VaVaI 2021 – 2025.

B3) Plán činnosti výzkumné rady TA ČR pro rok 2022
Usnesení
Rada souhlasí s „Plánem činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR pro rok 2022“.

B4) Plán činnosti vědecké rady GA ČR pro rok 2022
Usnesení
Rada souhlasí s „Plánem práce na rok 2022 vědecké rady Grantové agentury ČR“.

B5) Nominace členů Rady
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci předsednictva Rady o nominaci doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D. a jeho náhradnice prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. do Koordinačního výboru pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud „EOSC“ v ČR,
2. nominuje Ing. Jiřího Holoubka a jeho náhradníka doc. Ing. Karla Kouřila, Ph.D., MBA, FEng., do Monitorovacího výboru OP TAK 2021 – 2027,
3. ukládá Odboru Rady zaslat informace o nominacích Rady dotčeným resortům.

B6) Daňové odpočty na VaV
Usnesení
Rada
1. ukládá Odboru Rady, aby požádal Ministerstvo financí o informaci k aktuálnímu stavu uplatňování daňových odpočtů na VaV,
2. ukládá Odboru Rady, aby téma daňových odpočtů na VaV zařadil do plánu činností Rady na jaro roku 2022,
3. přerušuje jednání k tomuto bodu.

B7) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva GA ČR
Usnesení
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury ČR,
2. ukládá Odboru Rady zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace o přípravě redefinice Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s cílem zvýšení odolnosti české společnosti
C4) Aktuální zprávy o účasti ČR v programu Horizont 2020
C5) Návrh na odvolání vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
C6) Zpráva o činnosti Řídící skupiny k vědecké diplomacii
C7) Podněty členky Rady Ing. Bízkové pro činnost RVVI na rok 2022
C8) Informace k Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2020
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy