Zpráva o činnosti Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020

Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2020

Bioetická komise Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK“) pracovala v roce 2020 ve stejném složení, viz níže.

Předseda:   
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (od září 2018)

Místopředseda:
prof. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc.

Členové (od června 2018 v 1. funkčním období):
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.,
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.,
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA,
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.,
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.,
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Člen (od června 2018 ve 2. funkčním období):
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

V souladu s plánem činnosti pro rok 2020 se BK RVVI zabývala:

1. Projednáváním a zpracováním 5 stanovisek k žádostem:
• Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bod jednáni Rady 354/B1 dne 28. února 2020 - návrh stanoviska BK zpracoval prof. Zeman,
• Návrh stanoviska Rady k postoupení povolení žádosti o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buňkách – Masarykova univerzita, bod jednání Rady 355/X4 formou hlasování „per rollam“ (emailová komunikace) ve dnech 27. – 31. března 2020 – návrh stanoviska BK zpracoval prof. Lata,
• Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bod jednání Rady 356/B5 dne 30. dubna 2020 – návrh stanoviska BK zpracoval Mgr. Vácha,
• Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bod jednání Rady mim/B1 dne 24. července 2020 – návrh stanoviska BK zpracoval doc. Šimek,
• Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., bod jednání 361/B4 dne 30. října 2020 – návrh stanoviska BK zpracovala prof. Veselská,
2. Monitorováním bioetické problematiky v EU a komunikovala s nadnárodními a národními bioetickými radami a komisemi,
3. Aktualizací webových stránek www.vyzkum.cz (aktualizace interního a externího webu),
4. Účast na konferenci 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law Porto, v Portugalsku byla odložena na neurčito z důvodu celosvětové pandemie novým typem koronaviru,
5. Online účast na 26th National Ethics Council Forum (Berlin, Germany) ve dnech 18. - 20. listopadu 2020,
6. tématem etiky umělé inteligence,
7. Zpracovala souhrnnou zprávu o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2020.

 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.        V Praze dne  15. září 2020
         předseda komise

 

 

 

Sdílejte na: