Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2020

Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2020 pracovala ve složení: 

Předseda:

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Místopředseda:

prof. Ing. Michael Šebek, CSc.

Členové:

RNDr. Miloslav Frýzek
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.         
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Ing. Martin Srholec, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.                                                        
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.       
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.    

Tajemník: od 1. září 2017 vykonává funkci tajemníka Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D.

Činnost KHV v roce 2020:

KHV je hlavním odborným orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) pro účely realizace hodnocení dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika 2017+“). Hlavními úkoly, kterými se KHV v roce 2020 zabývala, bylo zabezpečení hodnocení dle Metodiky 2017+ a návazně na to metodické směřování přípravy dalšího kola hodnocení – Hodnocení20. KHV koordinovala proces hodnocení, intenzivně komunikovala s předsedy Odborných panelů (dva členové KHV jsou současně předsedy Odborných panelů) a v návaznosti na zkušenosti z letošního roku hodnocení formulovala doporučení k optimalizaci postupů do dalších let.

V průběhu celého roku probíhal oboustranný přenos názorů a myšlenek mezi Radou a KHV, neboť 3 členové Rady jsou zároveň i členy KHV. Na předsednictvo Rady přenášel informace z KHV prof. Dvořák a stejně tak opačným způsobem. V tomto roce došlo také k aktualizaci Statutu a Jednacího řádu KHV.

KHV je poradním orgánem pro účely koordinace resortních metodik hodnocení výzkumných organizací a pro účely koordinace hodnocení účelových programů, a to jak ex ante, průběžných, tak také ex post. Proto se v průběhu celého roku intenzivně věnovala hodnocení návrhů programů VaVaI a vydávala k nim svá vyjádření.

Další oblastí, kterou se KHV v tomto roce zvlášť zabývala, je problematika hodnocení aplikovaného výzkumu. Na základě zkušeností z tříletého období implementace je třeba tento proces optimalizovat. Proto byla ustavena Pracovní skupina KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu, jejím sestavením a vedením byl pověřen člen KHV doc. Machan. Cílem činnosti pracovní skupiny je identifikovat možné příčiny nízkého hodnocení aplikovaného výzkumu při aplikaci Metodiky 2017+, analyzovat rozsah možných příčin a navrhnout opatření na odstranění identifikovaných příčin. Personální obsazení pracovní skupiny bylo schváleno na 360. zasedání Rady dne 25. září 2020, a to ve složení: Ing. Libor Kraus; prof. Ing. Josef Psutka, CSc.; Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; Ing. Petr Očko; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; prof. Ing. Radim Vácha Ph.D.; prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.; doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., FEng; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.; Ing. Jan Rýdl; Ing. Iveta Volšičková; Mgr. Ivo Hain.

Náplň práce KHV se odvíjela od jejího plánu činnosti, který byl přijat na 119. zasedání KHV dne 16. prosince 2019. Zápisy z jednání KHV byly zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení VaVaI jak v ČR, tak ve světě. KHV měla v roce 2020 celkem 10 řádných jednání a 1 jednání mimořádné. Mezi jednotlivými jednáními se podle potřeby uskutečňovala komunikace mezi předsedou a členy KHV.

 

Činnosti KHV: 

a) ve vztahu k Hodnocení 19

 • podílela se na optimalizaci aplikace SKV v průběhu Hodnocení19;
 • vyjadřovala se k bibliometrickým oborovým zprávám, vč. komentářů Odborných panelů;
 • koordinovala zveřejňování bibliometrických zpráv;
 • řešila podněty od VO rozporující hodnocení výsledků v Modulu 1;
 • ocenila ochotu a vůli všech předsedů a členů Odborných panelů se aktivně podílet na celém průběhu Hodnocení 2019, což rozhodnou měrou přispělo k úspěšné práci panelů;

b)  ve vztahu k Hodnocení 20

 • řešila možnosti optimalizace podoby Modulu 1 a Modulu 2 pro Hodnocení 20;
 • v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, schválenou usnesením vlády České republiky č. 563 ze dne 30. července 2019 se KHV vyjadřovala k navrhovanému složení Mezinárodního evaluačního panelu (dále jen „MEP“); 
 • projednala informace od jednotlivých poskytovatelů o připravenosti kompletního hodnocení v jejich gesci a o způsobu financování v návaznosti na hodnocení dle Metodiky 2017+;
 • intenzivně se věnovala problematice hodnocení aplikovaného výzkumu a v návaznosti na debatu s rektory vysokých škol vypracovala materiál: „Doporučení KHV pro posílení kvality hodnocení aplikovaného výzkumu“;
 • schválila materiál „Vzorové příklady hodnocení v Modulu 1“ podle kritéria společenská relevance, který byl vypracován předsedy Odborných panelů a představuje ukázky hodnocení ve všech vědních oblastech pro jednotlivé stupně hodnoticí škály;
 • vyjadřovala se k žádostem poskytovatelů o zařazení výzkumných organizací do hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+;
 • aktualizovala složení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů pro další kolo hodnocení;
 • projednala podobu bibliometrické analýzy ve čtvrtém roce implementace Metodiky 2017+;
 • debatovala zavedení analýzy citovanosti do hodnocení, projednala možnosti analýzy citovanosti s využitím analytického nástroje InCites a další návrhy pro hodnocení v Modulu 2;
 • schválila FAQ týkající se bibliometrické analýzy;

​c)  ve vztahu k hodnocení účelové podpory

 • formulovala vyjádření k programům účelové podpory; 
  • MV Program bezpečnostního výzkumu 2021–2026 vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH);
  • MZe Závěrečné hodnocení programu výzkumu a vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 (KUS);
  • GAČR Závěrečná zpráva hodnocení skupin grantových projektů – Projekty na podporu excelence v základním výzkumu;
  • TAČR Závěrečné zprávy hodnocení skupin grantových projektů – BETA a OMEGA;
  • MŠMT Závěrečné vyhodnocení programu výzkumu, vývoje a inovací NÁVRAT na úrovni poskytovatele;
  • MPO Analýza využití výsledků programu na podporu výzkumu a vývoje TIP; 

d)  ve vztahu k IS VaVaI

 • spolupráce s oddělením IS VaVaI, postup verifikace a doplnění dat, návrhy na rozvoj systému.

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.                                                              V Praze dne 5. října 2020

předseda KHV 

Sdílejte na: