Usnesení k jednotlivým bodům programu 375. zasedání Rady dne 28. ledna 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 375. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. ledna 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 375. zasedání.

2. Zápis z 374. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 374. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Informace o programovém prohlášení vlády
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí Programové prohlášení vlády,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zapracovat témata do plánů činností Rady.

A2) Informace o organizačních změnách v Úřadu vlády ČR
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci své předsedkyně o organizačních změnách v souvislosti se zřízením Sekce pro vědu, výzkum a inovace.

A3) Výdaje státního rozpočtu na VaVaI
a) Výdaje na rok 2022
b) Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu VaVaI na rok 2023
c) Diskuse k rozpočtovému provizoriu v systému VaVaI
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace o jednáních k přípravě vládního návrhu státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace v roce 2022,
2. jmenuje zpravodajem pro rozpočet PhDr. Pavla Barana, CSc.,
3. schvaluje upravený harmonogram jednání dle podkladu k tomuto bodu a bere na vědomí, že s ohledem na vývoj pandemické situace budou jednání k návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI organizována formou videokonference,
4. ukládá zpravodaji pro rozpočet předložit na 376. zasedání Rady informaci o proběhlých jednáních k návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2023+,
5. ukládá zpravodaji pro rozpočet předložit na 377. zasedání Rady materiál pro jednání vlády „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029“,
6. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o zaslání souhrnné informace k programu TREND.

A4) Volba místopředsedy Rady
Usnesení
Rada schvaluje výsledek tajné volby na funkci místopředsedy Rady, na základě kterého byl zvolen místopředsedou Rady prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

A5) Implementace Metodiky 2017+
a) Metodika hodnocení výzkumných organizací Ministerstva zemědělství
b) Oborové kapacity v rámci implementace Metodiky 2017+
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí Metodiku hodnocení výzkumných organizací Ministerstva zemědělství a ve smyslu vyjádření Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů konstatuje její soulad s Metodikou 2017+,
2. schvaluje iniciativu člena Rady a předsedy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D. shromáždit informace o oborových kapacitách.

A6) Informace o aktuálním stavu OP Jan Amos Komenský
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí ústní informaci o aktuálním stavu přípravy OP Jan Amos Komenský,
2. ukládá členovi Rady prof. Ing. Štěpánu Jurajdovi, Ph.D. aby s ohledem na Programové prohlášení vlády a s využitím materiálu 351/A8 a RIS3 Strategie koordinoval přípravu návrhu priorit Rady pro plánované výzvy OP Jan Amos Komenský a návrh předložil na 376. zasedání Rady v únoru 2022,
3. žádá předsedkyni Rady, aby dopisem informovala ministra školství, mládeže a tělovýchovy o přípravě návrhu priorit Rady pro OP Jan Amos Komenský,
4. s odvoláním na usnesení k bodu 366/A2 žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby na 376. zasedání Rady informovalo Radu o výsledku projednávání návrhu programu OP Jan Amos Komenský s Evropskou komisí.

A7) Informace MŠMT a AV ČR ve věci ustavování právnické osoby ELI-ERIC
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí aktualizovanou informaci o konsorciu Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademii věd ČR o přípravu informace o dlouhodobé finanční udržitelnosti projektu ELI, včetně zapojení zahraničních partnerů, a o její předložení na 377. zasedání Rady v březnu 2022,
3. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Akademii věd ČR.

A8) Plán činnosti Rady na rok 2022
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A9) Návrh činností poradních orgánů Rady na rok 2022
a) Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů
b) Bioetické komise
c) Komise pro problematiku klimatu
d) Mezinárodního poradního orgánu
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A10) Celková podpora výzkumu, úspěšnost v jednotlivých programech resortů
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. doporučuje jej zohlednit při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu VaVaI na rok 2023,
3. provést interpretaci shromážděných údajů a předložit Radě na 377. zasedání Rady v březnu 2022.

A11) Informace o materiálu „Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025“
Usnesení
Rada
1. souhlasí s návrhem stanoviska Rady k Národnímu plánu výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat stanovisko Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

A12) Informace o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti VaV
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí návrh priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie pro oblast VaVaI,
2. ukládá Sekci pro vědu výzkum a inovace, aby se obrátila na poskytovatele podpory VaVaI, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu pro oblast inovací, Ministerstvo dopravy (pro oblast kosmických aktivit) a Akademii věd ČR, s dotazem na jejich zapojení do českého předsednictví v oblasti VaVaI.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Spolupráce se Spolkovou republikou Německo ve VaVaI
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. ukládá Odboru podpory Rady předložit materiál na příští zasedání Rady, zařadit ho mezi body s rozpravou a přizvat k projednávání zástupce zpracovatele.

B2) Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí materiál předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
2. ukládá zpravodaji Rady Ing. Novákovi, aby zpracoval návrh stanoviska k materiálu a předložil ho na 377. zasedání Rady v březnu 2022.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace GA ČR o využití doporučení KHV při hodnocení průběhu skupiny grantových projektů „Juniorské granty“
C4) Informace o spuštění nové verze IS VaVaI 3.1.0
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ
D1) Dodatečně zařazený bod k publikačním aktivitám
Rada
1. se znepokojením zaznamenala informaci o závěrech expertní komise týkajících se vybraných vědeckých publikací prof. Vojtěcha Adama, nastupujícího rektora Mendelovy univerzity v Brně,
2. považuje dodržování obecných etických principů vědecké práce za základní parametr vědecké a výzkumné činnosti,
3. ukládá předsednictvu Rady připravit návrh na zřízení pracovní skupiny k problematice dodržování obecných principů etiky vědecké práce a publikační praxe a předložit tento návrh na příští zasedání Rady.

Sdílejte na:

Přílohy