Usnesení k jednotlivým bodům programu 376. zasedání Rady dne 25. února 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 376. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. února 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 376. zasedání.

2. Zápis z 375. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 375. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A0) Prohlášení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k situaci na Ukrajině

Usnesení
Rada
1. schvaluje text prohlášení k situaci na Ukrajině,
2. žádá svoji předsedkyni, aby s prohlášením seznámila vládu České republiky.

A1) Volba místopředsedy Rady
Místopředsedou Rady byl v tajné volbě zvolen prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

A2) Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury ČR
Usnesení
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Martina Hartla, Ph.D., členem předsednictva GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A3) Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace o výsledcích jednání k návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022,
2. vítá navýšení výdajů rozpočtových kapitol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v roce 2022,
3. požaduje, aby navýšení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v roce 2022 podle bodu 2 bylo podmíněno v souladu s programovým prohlášením vlády podporou excelence výzkumných organizací v působnosti obou poskytovatelů.

A4) Informace o proběhlých jednáních k návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2023+
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí výsledky jednání o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2023 a střednědobých výhledů státního rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými kapitolami, včetně shrnutí aktuálních potřeb a výzkumných kapacit systému VaVaI jako celku a závazků plynoucích z Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 v oblasti institucionální i účelové podpory,
2. s ohledem na význam zdravotnického výzkumu pro posílení odolnosti České republiky i jeho společenskou relevanci doporučuje zvážit navýšení v návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2023 a ve střednědobém výhledu výdaje rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví v položce „účelová podpora“,
3. požaduje, aby jakékoliv navýšení výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví bylo podmíněno strukturálními a koncepčními změnami na úrovni poskytovatele a v Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR, a to zejména zajištěním odpovídající podpory celého spektra aplikovaného biomedicínského výzkumu, včetně preklinického výzkumu a výzkumu v oblasti veřejného zdraví,
4. požaduje, aby nová resortní Koncepce zdravotnického výzkumu s platností od roku 2023 byla předložena Radě na dubnové zasedání 2022 a odpovídající úpravu Programu, která by obsahovala závazně definované oblasti podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu, které v plném rozsahu pokrývají oblasti teoretické, preklinické, klinické medicíny i navazujících společenskovědních oborů,
5. doporučuje pokračovat v jednání s jednotlivými aktéry napříč poskytovateli a resorty na téma dalšího směrování biomedicínského výzkumu a jeho financování,
6. ukládá předsednictvu Rady uspořádat navazující rozpočtová jednání s Akademií věd ČR, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví k dořešení otevřených otázek z dosavadních jednání a současně jednat s Ministerstvem financí, a to se zohledněním usnesení Rady k bodu A3) z 373. zasedání ze dne 26. listopadu 2021,
7. žádá poskytovatele včetně těch, kteří uplatňují nadpožadavky nad rámec vládou schválených střednědobých výhledů na roky 2023 a 2024, aby maximálně zapojili disponibilní nároky z nespotřebovaných výdajů a ostatní zdroje příslušné rozpočtové kapitoly na krytí potřeb výzkumu vývoje a inovací a současně k naplnění svých potřeb efektivněji pracovali se strukturou zdrojů definovaných v platných střednědobých výhledech,
8. ukládá zpravodaji Rady dr. Baranovi předložit na 377. zasedání Rady návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023-2025 s výhledem do roku 2029, s přihlédnutím k výši nároků z nespotřebovaných výdajů,
9. ukládá Odboru koordinace vědy, výzkumu a inovací zaslat usnesení poskytovatelům.

A5) Implementace Metodiky 2017+
a) Návrh na jmenování 2 členů KHV
b) Návrh na jmenování členů Odborných panelů
c) Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení v modulu M1
d) Schválení Protokolů z jednání tripartit
Usnesení
Rada
1. schvaluje návrh na vyřazení nominací 6 kandidátů z důvodu neslučitelnosti členství v KHV a funkce v souladu se Statutem KHV, či pro nesplnění podmínek Výzvy,
2. schvaluje návrh na vyřazení nominací 5 kandidátů z důvodu neslučitelnosti členství v Odborném panelu a funkce v souladu se Statutem Odborných panelů, či pro nesplnění podmínek Výzvy,
3. na základě výsledku tajné volby navrhuje své předsedkyni jmenovat členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů Matěje Bajgara, Dphil., a doc. RNDr. PhDr. Hanu Voňkovou, Ph.D. et Ph.D.,
4. na základě výsledku tajné volby navrhuje své předsedkyni jmenovat členy Odborných panelů:
1.4 Chemical Sciences: prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.,
doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
1.6 Biological Sciences: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.,
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
2.4 Chemical Engineering: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
3.2 Clinical medicine: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
4.3 Veterinary science: prof. MVDr. David Modrý, Ph.D
5.5 Law: doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
5.8 Media and communications: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
5. schvaluje „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků na národní úrovni při hodnocení H20“,
6. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat vypořádání námitek výzkumným organizacím, které příslušné námitky podaly,
7. schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle M17+ s Akademií věd ČR, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rezortní výzkumné organizace), Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem zahraničních věcí, s Ministerstvem životního prostředí a k hodnocení vysokých škol.

A6) Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
a) Návrh priorit Rady pro plánované výzvy OP JAK
b) Informace MŠMT o projednávání návrhu programu OP JAK s Evropskou komisí
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a místopředsedy Rady prof. Jurajdy,
2. ukládá prof. Jurajdovi identifikovat do 10. března 2022 několik oblastí aktuálních společenských výzev, včetně tématu energetické krize, výzkumu v oblasti veřejného zdraví apod., a na tomto základě připravit revizi prioritních témat doporučených Radou,
3. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby vyjasnilo způsob aktualizace a realizace RIS3 strategie,
4. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásit výzvu ke společenským výzvám,
5. bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o způsobech vyhlašování výzev na individuální projekty systémové,
6. v návaznosti na bod 5 ukládá Sekci vědy výzkumu a inovací připravit pro Radu návrh systémového projektu zaměřeného na řešení výzkumných potřeb Rady,
7. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o informace k přípravě OP TAK a o jejich předložení na 377. zasedání Rady v březnu 2022.

A7) Témata českého předsednictví EU v oblasti VaVaI
Usnesení
Rada
1. ukládá místopředsedovi Rady prof. Jurajdovi, aby zahájil jednání s náměstkyní ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Wildovou s cílem společně hledat způsob, jakým návrhy Rady zohlednit v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU,
2. ukládá místopředsedovi Rady prof. Jurajdovi, aby podal informaci o výsledcích jednání na 377. zasedání Rady v březnu 2022.

A8) Vědecká diplomacie
a) Spolupráce se Spolkovou republikou Německo ve VaVaI
b) Diplomaté s agendou vědecké spolupráce v české zahraniční službě
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál a děkuje dr. Kaiserovi za jeho zpracování,
2. ukládá předsednictvu Rady připravit ve spolupráci s Ing. Bízkovou, za přizvání dr. Kaisera, návrh Koncepčního dokumentu k mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI a jeho předložení na 379. zasedání Rady v květnu 2022,
3. žádá dr. Kaisera, aby ve spolupráci s relevantními partnery zpracoval přehledový materiál týkající se vědecké spolupráce s Izraelem na dubnové zasedání Rady.

A9) Analýza VaVaI 2020 - stručný souhrn pro informování veřejnosti
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Shrnutí – Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020“,
2. ukládá Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací po zapracování připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení zveřejnit dokument na stránkách Rady (www.vyzkum.cz).

A10) Doporučení Radě v oblastech
a) Proplácení služeb péče
b) Zastoupení žen v rozhodovacích orgánech
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložené materiály,
2. žádá Odbor koordinace vědy, vývoje a inovací, aby připravil a dopisem ministryně zaslal oba materiály s doporučeními Rady všem poskytovatelům podpory VaVaI s žádostí, aby materiály a doporučení byly předány výzkumným organizacím, kterým poskytují institucionální podporu, a dále České konferenci rektorů, Radě vysokých škol a Svazu průmyslu a dopravy ČR,
3. žádá poskytovatele podpory VaVaI, aby do konce září 2022 informovali Radu, jak doporučení Rady implementovali do svých pravidel a dokumentů pro poskytování podpory VaVaI.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise
Usnesení
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise,
2. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit výzvu na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B2) Návrh na zřízení pracovní skupiny k problematice dodržování obecných principů etiky vědecké práce a publikační praxe
Usnesení nebylo přijato. Rada nebyla způsobilá se usnášet v souladu s Čl. 3 odstavec 4 Jednacího řádu Rady.

B3) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)
a) Aktualizace Provozního řádu IS VaVaI
b) Recertifikace IS VaVaI ISO 27001
c) Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami
Usnesení nebylo přijato. Rada nebyla způsobilá se usnášet v souladu s Čl. 3 odstavec 4 Jednacího řádu Rady.

B4) Návrh na vyjádření souhlasu Rady s pověřením NÚKIB rolí gestora projektu EuroQCI
Usnesení nebylo přijato. Rada nebyla způsobilá se usnášet v souladu s Čl. 3 odstavec 4 Jednacího řádu Rady.

B5) Návrh na změnu Jednacího řádu Rady (příloha č. 1)
Usnesení nebylo přijato. Rada nebyla způsobilá se usnášet v souladu s Čl. 3 odstavec 4 Jednacího řádu Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace o výsledcích průběžného hodnocení projektů probíhajících grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO
C4) Daňové odpočty na VaV
C5) Informace o Návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2022

Usnesení nebylo přijato. Rada nebyla způsobilá se usnášet v souladu s Čl. 3 odstavec 4 Jednacího řádu Rady.

 

Sdílejte na:

Přílohy