Usnesení k jednotlivým bodům programu 377. zasedání Rady dne 25. března 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 377. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. března 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 377. zasedání.

2. Zápis z 375. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 376. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A0) Mimořádný bod k Ukrajině
a) Vyjádření Národní rady Ukrajiny pro vědu a technologie
b) MŠMT prezentace dr. Velčovského
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí Statement by the Scientific Committee of the National Council of Ukraine on Science and Technology Development,
2. ukládá prvnímu místopředsedovi Rady dr. Baranovi a místopředsedům Rady prof. Maříkovi a prof. Jurajdovi, aby připravili návrh odpovědi německé Wissenschaftsrat k prohlášení Národní rady Ukrajiny pro vědu a technologie,
3. oceňuje a podporuje aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu ukrajinských vědců a vědkyň,
4. ukládá prvnímu místopředsedovi Rady dr. Baranovi, aby informoval Radu pro vědu Spolkové republiky Německo o postoji Rady pro výzkum, vývoj a inovace a aktivitách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu ukrajinských vědců a vědkyň.“

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029
Usnesení
Rada
1. konstatuje, že při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2023 bude Rada vycházet ze schváleného střednědobého výhledu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2023 ve výši 39 323 893 240 Kč,
2. přerušuje jednání k tomuto bodu do mimořádného zasedání Rady dne 12. dubna 2022.

A2) Implementace Metodiky 2017+
a) Vyhodnocení a dosavadní zkušenosti s průběhem hodnocení podle Metodiky 2017+
b) Informace o míře využití výstupů M17+ pro financování výzkumných organizací
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí vyhodnocení dosavadních zkušeností s průběhem hodnocení podle Metodiky 2017+,
2. bere na vědomí informaci o míře využití výstupů z hodnocení podle Metodiky 2017+ pro financování výzkumných organizací,
3. ukládá místopředsedovi Rady prof. Jurajdovi, aby připravil a projednal v předsednictvu Rady návrh principů alokace institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a následně jej předložil na 378. zasedání Rady, které se koná dne 29. dubna 2022.

A3) Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
a) Identifikace aktuálních společenských výzev, včetně tématu energetické krize, výzkumu v oblasti veřejného zdraví apod.
b) Revize prioritních témat doporučených Radou
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí ústní informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto bodu,
2. žádá vzhledem k pokračující přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 do 8. dubna 2022 o písemnou informaci o prioritě 1 OP JAK zaměřené na VaV, zejména o
a. předpokládané alokaci finančních prostředků a harmonogramu výzev,
b. zohlednění prioritních témat doporučených Radou,
c. zohlednění aktuálních společenských výzev.

A4) Informace k přípravě Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK)
Usnesení
Rada bere na vědomí informace Ministerstva průmyslu a obchodu k aktuálnímu stavu přípravy OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

A5) Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA,
2. žádá Technologickou agenturu České republiky, aby pro financování Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA
a. maximálně zapojila disponibilní nároky z nespotřebovaných výdajů a ostatní zdroje své rozpočtové kapitoly s výjimkou výdajů na rezortní programy administrované Technologickou agenturou České republiky, a
b. současně efektivně využívala zdroje stanovené v platných střednědobých výhledech tak, aby nebylo negativně ovlivněno financování rezortních programů administrovaných Technologickou agenturou České republiky,
3. žádá Technologickou agenturu České republiky o
a. úpravu materiálu ve znění připomínek členů Rady, a
b. předložení finálního materiálu v podobě pro jednání vlády ministryni pro vědu, výzkum a inovace,
4. ukládá Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací zaslat usnesení Technologické agentuře České republiky.

A6) Návrh stanoviska Rady k materiálu „Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR“
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí materiál „Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR“,
2. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR“,
3. navrhuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zřídit společnou pracovní skupinu k otázce hodnocení přínosů, socioekonomických dopadů a finanční efektivnosti velkých výzkumných infrastruktur, včetně podpory velkých výzkumných infrastruktur právní formy ERIC,
4. nominuje do společné pracovní skupiny uvedené v bodě 3 náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace a místopředsedu Rady prof. Jurajdu, zpravodaje Rady pro velké výzkumné infrastruktury ing. Nováka a členy Rady doc. Hajdúcha a prof. Polívku,
5. žádá pracovní skupinu uvedenou v bodě 3, aby předložila na květnové 379. zasedání Rady návrh fázovaného financování velkých výzkumných infrastruktur.

A7) Vědecká diplomacie
a) Prodloužení vyslání vědeckých diplomatů v IL a USA
b) prodloužení trvání míst vědeckých diplomatů 2024 – 2027
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace obsažené v dopise Ministerstva zahraničních věcí čj. 4495-7/2021-PERS,
2. souhlasí s uvedenými termíny prodloužení vyslání vědeckých diplomatů do Izraele a USA,
3. souhlasí s prodloužením misí vědeckých diplomatů v Izraeli, USA a pro oblast Jihovýchodní Asie do 31. prosince 2027,
4. ukládá Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací zajistit ve své působnosti prodloužení vyslání a prodloužení delimitace těchto míst na Ministerstvo zahraničních věcí.

BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky
Usnesení
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B2) Výzva k podávání návrhů na 1 členku / člena předsednictva GA ČR
Usnesení
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury České republiky,
2. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B3) Plán činnosti Rady na rok 2022
Usnesení
Rada souhlasí s „Plánem činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2022“, včetně legislativních aktivit.

B4) Návrh činností poradních orgánů Rady na rok 2022
a) Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů
b) Bioetické komise
c) Komise pro problematiku klimatu
d) Mezinárodního poradního orgánu
Usnesení
Rada souhlasí s Rámcovými ročními plány a Návrhem činnosti odborných poradních orgánů Rady na rok 2022.

B5) Návrh na zřízení pracovní skupiny pro metodickou podporu a sjednocování pravidel řízení a fungování v.v.i., organizací zřízených podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jejich zřizovatelů
Rada přesunula projednávání tohoto bodu na 378. zasedání Rady v dubnu 2022.

B6) CZ-PRES
a) Informace o zapojení AV ČR, MPO, MD
b) Informace o jednáních s MŠMT ve věci témat v oblasti VaVaI
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. souhlasí s výběrem témat a děkuje poskytovatelům za přípravu aktivit plánovaných na v rámci českého předsednictví v Radě EU,
3. ukládá náměstkovi ministryně pro vědu, výzkum a inovace a místopředsedovi Rady, prof. Jurajdovi, aby i nadále úzce spolupracoval s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pravidelně informoval Radu o postupu ve věci implementace návrhů Rady do agendy českého předsednictví v Radě EU.

B7) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)
a) Aktualizace Provozního řádu IS VaVaI
b) Recertifikace IS VaVaI ISO 27001
c) Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami
Usnesení
Rada
1. schvaluje Aktualizaci Provozního řádu IS VaVaI,
2. ukládá Odboru podpory RVVI aktualizovaný Provozní řád zveřejnit na webových stránkách www.isvavai.cz,
3. bere na vědomí informaci o recertifikaci IS VaVaI dle ISO 27001,
4. bere na vědomí aktualizovaný Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami,
5. ukládá zpravodaji pro IS VaVaI prof. Jurajdovi, aby předložil aktualizovaný Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami k posouzení společné pracovní skupině k otázce hodnocení přínosů, socioekonomických dopadů a finanční efektivnosti velkých výzkumných infrastruktur, zřizované na základě usnesení Rady k bodu 377/A6.

B8) Návrh na vyjádření souhlasu Rady s pověřením NÚKIB rolí gestora projektu EuroQCI
Usnesení
Rada
1. souhlasí s návrhem ustanovit Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost gestorem projektu European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI),
2. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace o výsledcích průběžného hodnocení projektů probíhajících grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO
C4) Informace o implementaci výsledků Programu Bezpečnostního výzkumu ČR 2010 – 2015 a implementaci výsledků Programu Bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2010 – 2015
C5) Informace o Analýzách využití výsledků programů ALFA, GAMA a Centra kompetence
C6) Daňové odpočty na VaV
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

D1) Energetika
Usnesení
Rada
1. se seznámila se situací v energetice, včetně klimatických, environmentálních a společenských souvislostí, a s výhledem jejího vývoje,
2. vyjadřuje přesvědčení, že je zapotřebí podpořit řešení dlouhodobých problémů v energetice s využitím výsledků dosažených výzkumnými organizacemi,
3. ukládá Oddělení informačních systémů provést rychlou analýzu CEP a RIV a identifikovat poskytovatele, řešitele, aktivity, projekty a výsledky se vztahem k energetice a souvisejícím klimatickým, environmentálním a společenským aspektům,
4. žádá Technologickou agenturu ČR o poskytnutí informací o projektech řešených v oboru energetiky a souvisejících environmentálních, klimatických a společenských aspektech v programu THÉTA a dalších relevantních s uvedením programu tak, aby požadované informace mohly být předloženy na 378. zasedání Rady v dubnu 2022,
5. deklaruje, že při přípravě návrhů výdajů SR na VaVaI na rok 2023 a střednědobých výhledů 2024 a 2025 v souladu s opatřením č. 27 Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ zohlední při alokaci finančních prostředků aktuální společenské výzvy a krize,
6. doporučuje relevantním poskytovatelům, aby v roce 2022 při podpoře výzkumných organizací ve své působnosti zohlednili aktuální společenské výzvy a krize.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 377/A0
 • 377/A2
 • 377/A3
 • 377/A4
 • 377/A5
 • 377/A6
 • 377/B1
 • 377/B2
 • 377/B3
 • 377/B4
 • 377/B6
 • 377/B7
 • 377/C1
 • 377/C3
 • 377/C4
 • 377/C5
 • 377/C6