Usnesení k jednotlivým bodům programu 378. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. dubna 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 378. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. dubna 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 378. zasedání.

2. Zápis z 377. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 377. zasedání Rady.

3. Zápis z mimořádného zasedání Rady dne 12. dubna 2022
Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání Rady dne 12. dubna 2022.

4. Kontrola úkolů
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Zastoupení členů Rady v jiných orgánech
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí zastoupení členů Rady v jiných orgánech,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace aktualizovat materiál Zastoupení členů Rady v jiných orgánech,
3. ukládá svým členům pravidelně na zasedáních Rady informovat o proběhlých jednáních dle bodu 1 tohoto usnesení,
4. připomíná svým členům, aby při zastupování Rady v jiných orgánech respektovali ustanovení čl. 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady.

A2) Implementace Metodiky 2017+
a) Návrh principů alokace institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO
b) Posouzení souladu metodik hodnocení výzkumných organizací poskytovatelů v segmentu resortů s Metodikou 2017+
c) Informace o konferenci Implementace Metodiky 2017+ 30. března 2022 v Brně

Usnesení
Rada
1. schvaluje dokument „Principy alokace podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (DK RVO) na úroveň výzkumných organizací“,
2. ukládá prof. Jurajdovi, aby inicioval setkání s poskytovateli, v jejichž rozpočtových kapitolách nebyla identifikována dostatečná korelace mezi výsledky hodnocení a distribucí institucionální podpory na úroveň výzkumných organizací,
3. bere na vědomí informaci o souladu metodik hodnocení výzkumných organizací poskytovatelů v segmentu rezortů s Metodikou 2017+, která bude podkladem pro další analytickou práci,
4. ukládá Odboru podpory Rady předat informaci o souladu rezortních metodik s Metodikou 2017+ poskytovatelům v segmentu rezortů a řešitelům veřejné zakázky Koncepční a analytická podpora Rady,
5. bere na vědomí informaci o proběhlé konferenci Implementace Metodiky 2017+ a ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace uspořádat do konce roku další konferenční setkání.

Bod A3 byl zařazen jako nový bod B8.

A4) Účast v rámcových programech EU
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako zadavatele projektů sdílených činností STRATIN+ a CZERA, aby pověřilo Technologické centrum Akademie věd ČR úkolem zpracovat a předložit do 30. září 2022 souhrnnou analýzu účasti České republiky v programu Horizont 2020 a rozpracovat postupy k realizaci doporučení uvedených v materiálu,
3. žádá Sekci pro vědu, výzkum a inovace o zajištění kvalitativního průzkumu ve výzkumných organizacích ke zkušenostem s odměňováním výzkumných pracovníků zapojených do programu Horizont 2020 / Horizon Europe do 30. září 2022.

A5) Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci o Harmonogramu výzev na rok 2022 a předpokládané alokaci finančních prostředků,
2. upozorňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rizika spojená s omezováním alokací počtu podporovaných projektů na jednotlivé instituce založených na objemu DKRVO ve specifické výzvě „Špičkový výzkum“ a na to, že Metodika 2017+ identifikuje oblasti excelentního výzkumu na úrovni oborů a výzkumných organizací a je možné ji využít ke zvýšení efektivnosti alokace.

A6) Informace MŠMT a AV ČR o dlouhodobé finanční udržitelnosti konsorcia ELI-ERIC, včetně zapojení zahraničních partnerů
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace MŠMT a AV ČR o dlouhodobé finanční udržitelnosti konsorcia ELI-ERIC, včetně zapojení zahraničních partnerů,
2. žádá MŠMT o zpracování podrobné komplexní informace k finančním otázkám, právním otázkám, rizikům fungování a dlouhodobého finančního plánu konsorcia ELI-ERIC na 380. zasedání Rady dne 24. června 2022,
3. přerušuje jednání k tomuto bodu.

A7) Daňové odpočty na VaV
Usnesení
Rada
1. jmenuje zpravodajem pro daňové odpočty na výzkum a vývoj člena Rady doc. Kouřila,
2. bere na vědomí informaci Ministerstva financí k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj,
3. ukládá zpravodaji Rady doc. Kouřilovi, aby předsednictvu Rady předložil návrh na aktualizaci složení pracovní skupiny pro daňové odpočty na výzkum a vývoj,
4. ukládá doc. Kouřilovi, aby obnovil činnost této pracovní skupiny,
5. jmenuje členy pracovní skupiny Ing. Lysého a dr. Bajgara,
6. ukládá pracovní skupině pro daňové odpočty na výzkum a vývoj, aby vyhodnotila důsledky změn § 34 zákona o daních z příjmů a pokynu Ministerstva financí č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů, informaci doplnila o statistické údaje Českého statistického úřadu a OECD a své závěry předložila Radě v září 2022.

A8) Budoucnost energetiky
a) Informace TA ČR o projektech řešených v oboru energetiky a souvisejících environmentálních, klimatických a společenských aspektech v programu THÉTA a dalších relevantních
b) Informace z IS VaVaI
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložené informace,
2. žádá místopředsedu Rady prof. Maříka, aby předložil návrhy závěrů Rady k tématu „Budoucnost energetiky“ na květnové 379. zasedání Rady.

A9) Doktorské studium
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí ústní informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Millera,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí aktuální pracovní verze návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k předložení na 380. zasedání Rady dne 24. června 2022.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2022
Usnesení
Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava (NCV) za rok 2022,
2. schvaluje materiál Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení NCV za rok 2022, která bude v součinnosti se společností Česká hlava PROJEKT z.ú., vyhlášena v průběhu května 2022,
3. schvaluje návrh, aby vyhlášení Výzvy k podání návrhů na udělení NCV v roce 2022 a v letech následujících realizovala Rada na webu vyzkum.cz a vlada.cz,
4. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

B2) Zadání Analýzy stavu VaVaI za rok 2021
Usnesení
Rada
1. schvaluje Návrh zadání dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021,
2. ukládá Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací ve spolupráci se zpravodaji dle schváleného zadání zpracovat Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021 a předložit materiál na 385. zasedání Rady dne 16. prosince 2022.

B3) Meziroční kontrola IS VaVaI v roce 2022
Usnesení
Rada bere na vědomí výsledky meziroční kontroly Informačního systému VaVaI v roce 2022.

B4) Výzva k podávání návrhů kandidáta na členku / člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Martina Hartla, Ph.D., Ph.D., z důvodu jeho jmenování do předsednictva Grantové agentury ČR,

2. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidáta na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR,
3. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B5) Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030
Usnesení
Rada
1. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace postoupit materiál Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
2. přerušuje jednání k tomuto bodu.

 B6) Návrh stanoviska Rady k materiálu „Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023 – 2032“
Usnesení
Rada
1. schvaluje návrh Stanoviska Rady ke Koncepci Ministerstva zemědělství k návrhu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023 - 2032,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat stanovisko Rady Ministerstvu zemědělství.

B7) Revokace usnesení k bodu 375/D1 „Dodatečně zařazený bod k publikačním aktivitám“
Rada ruší usnesení k bodu 375/D1 bod 3.

B8) Celková podpora výzkumu, úspěšnost v jednotlivých programech resortů - interpretace shromážděných údajů
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. žádá poskytovatele, aby zaslali do 30. 6. 2022 Radě informaci, jak program či skupina grantových projektů naplňuje cíle a opatření NP VaVaI 2021+, přičemž zjištěné poznatky budou využity v rámci realizace činností plánovaných ve veřejné zakázce Koncepční a analytická podpora Rady,
3. ukládá zpravodaji informovat Radu na jejím zasedání, které se uskuteční v září 2022, o dílčích závěrech jednání s poskytovateli a o výstupech vzniklých v rámci veřejné zakázky Koncepční a analytická podpora Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Ukončení členství ČR v mezinárodní organizaci Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV)
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ
D1)    Jednání s MPO fázování (národní zdroje x OP TAK)
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci Mgr. Jany Havlíkové.

D2)    Navýšení prostředků na aplikovaný výzkum v Národním plánu obnovy
Usnesení:
Rada podporuje
1. původní návrh Národního plánu obnovy a úsilí Technologické agentury ČR o realizaci oblasti 4.5 NPO Podpora aplikovaného výzkumu v rámci programů ZÉTA a ÉTA,
2. zohlednění výdajů na aplikovaný výzkum v navýšeném Národním plánu obnovy prostřednictvím příslušných rozpočtových kapitol a na další nástroje podporující oblast VaVaI.

Sdílejte na:

Přílohy