Usnesení k jednotlivým bodům programu 379. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 20. května 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 379. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 20. května 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 379. zasedání.

2. Zápis z 378. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 378. zasedání Rady.

3. Kontrola úkolů
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Návrh nového zákona o podpoře VaVaI – úvodní diskuze
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci o záměru nové legislativní úpravy oblasti VaVaI.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029
Usnesení
Rada
1. konstatuje, že předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy a je předkládán s rozpory,
2. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029“, včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, po úpravách dle jednání Rady,
3. žádá předsedkyni Rady a ministryni pro vědu, výzkum a inovace o předložení výše uvedeného materiálu na jednání vlády.

A3) Návrh na jmenování členů a předsedy KHV
Usnesení
Rada
1. na základě výsledku tajné volby navrhuje své předsedkyni jmenovat členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů na druhé funkční období prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc., prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D. a prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc.,
2. na základě výsledku tajné volby navrhuje své předsedkyni jmenovat předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D.

A4) Mezinárodní spolupráce – přehledový materiál týkající se vědecké spolupráce s Izraelem
Usnesení
Rada
1. bere předložený materiál na vědomí a děkuje dr. Kaiserovi za jeho vypracování,
2. doporučuje využití materiálu při výhledovém nastavování náplně činnosti vědecké diplomatky v Izraeli.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2021
Usnesení
Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2021“,
2. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2021“ v souladu s usnesením vlády ze dne 21. března 2018 č. 189.

B2) Vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2020 (NPU I, NPU II)
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2020“,
2. ukládá Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací upravit materiál dle závěrů vzešlých z 379. zasedání Rady a předložit jej na jednání vlády.

B3) Výzva k podávání návrhů na 9 členů výzkumné rady TA ČR
Usnesení
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 9 členek / členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky,
2. ukládá Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B4) Žádost o převod finančních prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva zdravotnictví
Usnesení
Rada
1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Ministerstva zdravotnictví na VaVaI ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 v celkové výši 65.000.000,- Kč dle požadavku Ministerstva zdravotnictví,
2. ukládá Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací informovat Ministerstvo zdravotnictví o stanovisku Rady.

B5) Návrh na uskutečnění „Kulatého stolu k transferu znalostí a technologií“ a konference „Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR“
Usnesení
Rada
1. schvaluje uskutečnění „Kulatého stolu k transferu znalostí a technologií“ a konference „Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR“,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace, aby tyto akce dle bodu 1 zajistila.

B6) Nominace zástupců Rady
a) do Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu
b) do Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027
c) do Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027
Usnesení
Rada
1. schvaluje zástupce Rady doc. Ing. Karla Kouřila, Ph.D. FEng, jako stálého hosta do Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu,
2. schvaluje zástupkyni Rady Ing. Rut Bízkovou do Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 a její náhradnici Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc.,
3. schvaluje zástupce Rady Ing. Jiřího Holoubka a náměstkyni ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Janu Havlíkovou do Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027,
4. ukládá Odboru podpory Rady zaslat informace o nominacích Rady Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3) Informace o zastoupení členů Rady v jiných orgánech
C4) Informace o problematice ruských vědců
C5) Informace MŠMT o dosavadní činnosti a perspektivy budoucí činnosti hlavního vyjednavače a jeho týmu o optimálních finančních i dalších smluvních podmínkách transformačních smluv ve věci pořizování, zpřístupňování a publikování elektronických informačních zdrojů (EIZ) za období roku 2021 s přesahem do počátku roku 2022
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy