Usnesení k jednotlivým bodům programu 380. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. června 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 380. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. června 2022


1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 380. zasedání.

2.    Zápis z 379. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 379. zasedání Rady.

3.    Kontrola úkolů
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1)    Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva a předsedkyně / předsedy TA ČR
Usnesení
Rada
1.    navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng., členem a  předsedou Technologické agentury ČR,
2.    schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb.

A2)    Návrh na jmenování 10 členů Bioetické komise
Usnesení
Rada navrhuje své předsedkyni jmenovat členy Bioetické komise: Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., Mgr. Michaelu Bendovou, prof. Dr. Josefa Dolistu, Ph.D., Th.D., dr. h. c., LL.M., Mgr. Juraje Hvoreckého, Ph.D., Daniela D. Novotného, Ph.D., prof. MUDr. Martina Husera, Ph.D., MBA, MUDr. Josefa Srovnala, Ph.D., Mgr. Kateřinu Staňo Kozubík, Ph.D., DiS., doc. Ing. Bc. Hanu Tomáškovou, Ph.D., prof. RNDr. Renatu Veselskou, Ph.D., M.Sc.

A3)    Grantová agentura ČR
a) Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva GA ČR
b) Návrh na jmenování 1 členky / člena vědecké rady GA ČR
Usnesení
Rada
1.    navrhuje vládě jmenovat doc. PhDr. Martinu Hřebíčkovou, DSc., členkou předsednictva GA ČR,
2.    navrhuje vládě jmenovat prof. Dr. Ing. Jana Černockého členem vědecké rady GA ČR,
3.    schvaluje materiály pro jednání vlády doplněné dle výsledku tajných voleb.

A4)    Novela zákona o vysokých školách - doktorské studium
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí aktuální ústní informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o  novele zákona o vysokých školách,
2.    pověřuje předsednictvo Rady, aby ve věci přípravy novely zákona o vysokých školách, jejíž spolupředkladatelkou je ministryně pro vědu, výzkum a inovace, poskytlo své předsedkyni a ministryni pro vědu, výzkum a inovace koncepční podporu,
3.    bere na vědomí předložené dokumenty „Příprava odborníků pro uplatnění ve VaVaI“ a „Příprava odborníků pro uplatnění ve VaVaI – z hlediska genderu“, zpracovaných v rámci projektu STRATIN+ Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.,
4.    pověřuje1. místopředsedu Rady PhDr. Pavla Barana, CSc. a místopředsedu Rady prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D., aby k dokumentům dle bodu 3 tohoto usnesení dále jednali s PhDr. Miroslavou Kopicovou, ředitelkou Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.,
5.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby při implementaci vysokoškolského zákona části týkající se Ph.D. studia probíhaly průběžné konzultace s Radou,
6.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby v novele VŠ zákona bylo zajištěno, aby i studenti v kombinované formě studia požívali všech studentských výhod řádného studia.

A5)    Velké výzkumné infrastruktury
a)    Parametry financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023 – 2026
b)    Aktualizovaný Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami
Usnesení
Rada
1.    schvaluje aktualizovaný Postup při vykazování spolupráce s VVI,
2.    ukládá Sekci VaVaI aktualizovaný Postup při vykazování spolupráce s VVI zveřejnit na webových stránkách www.isvavai.cz,
3.    přerušuje jednání k bodu „Parametry financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023 – 2026“ do 382. zasedání Rady.
4.    obrací se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v souladu s usnesením Rady ze dne 25. března 2022, bod A6 odst. 3, s žádostí o předložení  principů a časového plánu hodnocení velkých výzkumných infrastruktur včetně hodnocení přínosů, socioekonomických dopadů a finanční efektivnosti velkých výzkumných infrastruktur nejpozději do 30. září 2022 na 382. zasedání Rady, a to jako nezbytného podkladu k projednání „Parametrů financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023 – 2026“, který bude podkladem pro schválení projektů velkých výzkumných infrastruktur vládou ČR.

A6)    Budoucnost výzkumu v oblasti energetiky
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložený materiál „Energetický výzkum v ČR a jeho potenciální směrování“,
2.    ukládá členům Rady Ing. Rut Bízkové a Ing. Eduardu Palíškovi, Ph.D., MBA, aby ve spolupráci s předkladatelem materiálu prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr. h. c. materiál dopracovali a předložili ho na 382. zasedání Rady dne 30. září 2022,
3.    ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci s náměstkyní pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Janou Havlíkovou připravit pracovní schůzku s vedením Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy ČR k možným formám podpory české energetiky a energetickému průmyslu ze strany výzkumu v listopadu 2022,
4.    přerušuje jednání k tomuto bodu.

A7)    Strategie rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Strategii rozvoje publicity a komunikace VVI,
2.    schvaluje návrh, aby Strategie rozvoje publicity a komunikace VVI byla prezentována na webu vyzkum.cz a na sociálních sítích Rady,
3.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace plnění úkolů dle Strategie.

A8)    Implementace Metodiky 2017+
a)    Souhrnná informace o hodnocení M1 a M2 v 5. roce
b)    Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle M17+
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí Souhrnnou informaci o hodnocení v M1 a M2 v 5. roce,
2.    schvaluje text Výzvy k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+ ve variantě č. 1 a ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zveřejnit text Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz 

A9)    Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení
Rada
1.    souhlasí se zrušením nelegislativního úkolu uloženého usnesením vlády č. 569/2013  v bodu II. 2 z důvodu nadbytečnosti,
2.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace připravit dopis ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace na předsedu vlády se žádostí o zrušení nelegislativního úkolu uloženého usnesením vlády č. 569/2013  v bodu II. 2.,
3.    schvaluje uspořádání 1. kulatého stolu s odbornou veřejností v souladu s plněním předmětu veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“ v tematickém celku 1. Podklady pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky a věcné vymezení Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v říjnu 2022,
4.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zabezpečit realizaci 1. kulatého stolu v souladu s plněním předmětu veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“,
5.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace předložit na 382. zasedání Rady návrh procesu přípravy Národních priorit výzkumu (dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

A10)    Informace k OP JAK
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí ústní informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k operačnímu programu Jan Amos Komenský,
2.    doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, pro výpočet velikosti limitů pro projekty podávané do výzvy Špičkový výzkum OP JAK, verifikovat velikost DKRVO přiděleným výzkumným institucím v roce 2021 dle skutečných hodnot a odhlédnout od dodatečných přesunů u jednotlivých institucí,
3.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat usnesení Rady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A11)    Návrh stanoviska Rady k materiálu „Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2030“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje návrh Stanoviska Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – Doprava 2030,
2.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat stanovisko Rady Ministerstvu dopravy.

A12)    Ministerstvo zdravotnictví
a)    Návrh Stanoviska Rady ke „Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030“
b)    Závěry jednání zástupců Rady a Mezinárodní rady s Ministerstvem zdravotnictví (AZV ČR)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje návrh stanoviska ve znění připomínek členů Rady ke Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030,
2.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat stanovisko Rady Ministerstvu zdravotnictví,
3.    bere na vědomí informaci o závěrech jednání zástupců Rady a Mezinárodní rady s Ministerstvem zdravotnictví (AZV ČR), a požaduje zaměřit podporu aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví i do oblasti teoretických a preklinických oborů a veřejného zdraví.

B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)    Termíny zasedání Rady v roce 2023
Usnesení
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2023.

B2)    Vyhodnocení sběru výsledků IS VaVaI 2022
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí informaci o vyhodnocení sběru výsledků IS VaVaI 2022,
2.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zveřejnit tuto informaci ve veřejném rozhraní Informačního systému VaVaI.

B3)    Výzva k podávání návrhů na 9 členů vědecké rady GA ČR
Usnesení
Rada
1.    schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členku/člena  a předsedkyni/předsedu vědecké rady Grantové agentury ČR,
2.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B4)    Návrh na uspořádání společného zasedání Rady se členy Mezinárodního poradního orgánu Rady
Usnesení
Rada
1.    schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Mezinárodní Rady dne 21. října 2022,
2.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace toto zasedání zajistit.

B5)    Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí Harmonogram Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (CPR) za rok 2022,
2.    bere na vědomí Výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení CPR za rok 2022,
3.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

B6)    Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Harmonogram Ceny vlády nadanému studentovi (CVNS) za rok 2022,
2.    schvaluje Výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení CVNS za rok 2022, která bude vyhlášena na přelomu června a července 2022,
3.    ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

C)    BODY PRO INFORMACI

C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Zápisy z jednání předsednictva Rady
C3)    Informace členů Rady o svém zastoupení v jiných orgánech
C4)    Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2023+ (informace z jednání vlády)
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.Sdílejte na:

Přílohy