Usnesení k jednotlivým bodům programu 381. zasedání Rady dne 2. září 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 381. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 2. září 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 381. zasedání.

2. Zápis z mimořádného zasedání Rady dne 12. července 2022
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání Rady dne 12. července 2022.

3. Zápis z 380. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 380. zasedání Rady.

4. Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Dopis MŠMT - financování projektu tokamak „COMPASS-Upgrade“
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) V. Balaše ze dne 18. 8. 2022, č.j. MSMT-22686/2022-1, a dále informace přednesené náměstkem MŠMT dr. Velčovským, předsedkyní Akademie věd České republiky prof. Zažímalovou a ředitelem Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky doc. Pánkem týkající se realizace projektu COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze,
2. dlouhodobě a kontinuálně považuje podporu výzkumu v oblasti energetiky, včetně výzkumu termojaderné fúze (zařízení tokamak), za jednu z klíčových priorit výzkumných aktivit a jejich financování v České republice, a této věci bude věnovat kontinuálně maximální pozornost,
3. v této věci upozorňuje na usnesení ze dne 17. prosince 2021 k bodu A3) svého 374. zasedání,

4. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat usnesení vládě, Ministerstvu financí a ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

A2) Návrh na jmenování 9 členek / členů výzkumné rady TA ČR (za resorty, podnikatelskou sféru a akademickou sféru)
a) Návrh na jmenování předsedy výzkumné rady TA ČR
Usnesení
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby, na základě kterého navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Martina Fuska, CSc., prof. PhDr. Dr. Dušana Lužného, Ing. Miroslava Punčocháře, DSc., doc. Mgr. Tomáše Apeltauera, Ph.D., Mgr. Miroslava Havránka, doc. Ing. Karla Kouřila, Ph.D. MBA, prof. Ing. Jána Džugana, Ph.D., doc. Ing. Šárku Houdkovou Šimůnkovou, Ph.D., Ing. Jana Kleindiensta, Ph.D., členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky a prof. Ing. Martina Fuska, CSc., předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. žádá svoji předsedkyni o předložení materiálu doplněného dle výsledku voleb na jednání vlády.

A3) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022
Usnesení
Rada 
1. navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2022 prof. RNDr. Petru Pyškovi, Ph.D.,
2. žádá svoji předsedkyni o předložení návrhu na udělení Národní ceny vlády Česká hlava vládě.

A4) Státní rozpočet na výzkum, experimentální vývoj a inovace
a) Informace o Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025 s dlouhodobým výhledem do roku 2029
b) Žádost o převod prostředků účelové podpory z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025, předložený ze strany Ministerstva financí,
2. zásadně nesouhlasí s návrhem výdajů na Výzkum, vývoj a inovace v uvedeném návrhu, jak v jeho celkové výši, tak v jeho struktuře,
3. důrazně upozorňuje Ministerstvo financí na nutnost respektovat zákon 130/2002 Sb., a kompetenci Rady v této věci s tím, že návrh Ministerstva financí byl připraven v rozporu s tímto zákonem,

4. doporučuje vládě České republiky, aby při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 byl minimálně zachován procentuální poměr výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na celkových výdajích státního rozpočtu na úrovni roku 2022, tj. ve výši 2,30 %, při dodržení struktury rozpočtu navrhované Radou s cílem stabilizovat ekonomickou situaci v oblasti vědy a výzkumu jako celku, jakožto jedné z deklarovaných priorit této vlády za situace, kdy výzkumné organizace na vysokých školách, v Akademii věd České republiky, jakož i výzkumné organizace zřizované resorty a výzkumné organizace v podnicích čelí vysoké míře inflace a bezprecedentním cenám energií,
5. zdůrazňuje, že technologická vyspělost je základním předpokladem úspěšného zvládání krizových situací, kterým Česká republika čelí,
6. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Ministerstva obrany ze státního rozpočtu České republiky v roce 2022 a převedením 40 mil. Kč ze závazného ukazatele účelové podpory na VaVaI do ukazatele účelové podpory na VaVaI kapitoly Technologické agentury České republiky, a to ve výši 25 mil. Kč na rezortní program Prostředí pro život a ve výši 15 mil. Kč na rezortní program Doprava 2020+,
7. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zaslat usnesení vládě, Ministerstvu financí a informovat Ministerstvo obrany a Technologickou agenturu České republiky (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy) o stanovisku Rady.

A5) Implementace Metodiky 2017+
a) Výzva k podávání návrhů na 2 členy KHV
b) Zveřejnění výstupů hodnocení na národní úrovni, 5. rok hodnocení podle M17+ - Modul 1
c) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2022 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
d) Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2022“
Usnesení
Rada
1. schvaluje text Výzvy k podávání návrhů na jednoho člena KHV z oblasti hodnocení přírodních věd a jednoho člena KHV z oblasti technických/aplikovaných věd a ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace zveřejnit text Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,
2. schvaluje zveřejnění předložených výstupů Hodnocení21 z Modulu 1 Metodiky 2017+ na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/,
3. žádá výzkumné organizace v případě potřeby o zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům do 30 dnů od data jejich zpřístupnění, na email: hodnoceniVaVaI@vlada.cz,
4. žádá hlavního koordinátora hodnocení prof. Polívku a Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, aby usilovali o zlepšování kvality kmene externích hodnotitelů a jejich posudků v Modulu 1, a aby informovali Radu o stavu implementace výstupů pracovní skupiny doc. Machana po ukončení stávajícího cyklu hodnocení (březen 2023),
5. schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2022 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“ a žádá svou předsedkyni, aby materiál předložila vládě k projednání,
6. schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2022“,
7. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace předložit záměr realizovat veřejnou zakázku vedoucí Úřadu vlády České republiky.

A6) Prezentace projektu CZELO
Usnesení
Rada bere na vědomí prezentaci projektu CZELO.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na zrušení úkolu
a) z usnesení Rady 371/A5
b) z usnesení Rady 376/A8 
c) z usnesení Rady 377/B5
Usnesení
Rada ruší
1. usnesení k bodu 371/A5 bod 4.,
2. usnesení Rady k bodu 376/A8 bod 2 a
3. usnesení Rady k bodu 377/B5.

B2) Informace o jednáních předsednictva Rady za období červenec – srpen 2022
Usnesení
Rada bere na vědomí informace o jednáních předsednictva Rady za období červenec – srpen 2022.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o „The 30th National Ethics Council Forum“ ve dnech 8 – 9. listopadu 2022
C3) Informace členů Rady o jejich zastoupení v jiných orgánech
C4) Informace o aktualizaci pracovní skupiny pro daňové odpočty na VaV
C5) Informace o podmínkách nominací Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

D1) Národní plán obnovy

Sdílejte na:

Přílohy