Usnesení k jednotlivým bodům programu 382. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. září 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 382. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. září 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 382. zasedání.

2. Zápis z 381. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 381. zasedání Rady.

3. Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Volba předsednictva Rady
a) volba 2 místopředsedů / místopředsedkyň Rady
Usnesení
Rada konstatuje, že na základě výsledku tajné volby členů Rady byli zvoleni prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. a prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. místopředsedy Rady.

A2) Informace o Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025 s dlouhodobým výhledem do roku 2029
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci o Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025 s dlouhodobým výhledem do roku 2029.

A3) Návrh procesu přípravy Národních priorit výzkumu
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A4) Budoucnost výzkumu v oblasti energetiky
Usnesení
Rada schvaluje předložený materiál „Energetický výzkum v ČR“.

A5) Metodika 2017+
a) Shrnutí M17+
b) Schválení zveřejnění výstupů M17+ na národní úrovni (Modul 2)
c) Konference Implementace M17+ v roce 2022
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí materiál Shrnutí M17+ a harmonogram realizace,
2. schvaluje zveřejnění předložených výstupů Hodnocení 21 z Modulu 2 Metodiky 2017+ na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/,
3. žádá výzkumné organizace v případě potřeby o zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům do 30 dnů od data jejich zpřístupnění,
4. schvaluje uspořádání tří konferenčních setkání k hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+.

A6) Informace ze strany MŠMT a AV ČR / FZÚ AV ČR o navrhovaném začlenění ELI Beamlines do ELI - ERIC v kontextu požadavku na zdroje ze státního rozpočtu na VaVaI v roce 2023+
Usnesení
Rada
1. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby se při reprezentaci České republiky v ELI ERIC dlouhodobě zasazovalo o vstup nových členů (členských zemí) do ELI ERIC tak, aby byl z příspěvků těchto členských zemí postupně snižován nárok vůči státnímu rozpočtu ČR jak na financování provozu, tak případný upgrade zařízení ELI Beamlines. Současně žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby každoročně nejpozději do 31.1. informovalo Radu o aktuální rozpočtové situaci a nárocích ELI ERIC vůči státnímu rozpočtu ČR na další rozpočtové období, a to v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu;
2. žádá Akademii věd ČR, aby se v případě začlenění ELI Beamlines do ELI ERIC při reprezentaci ČR v ELI ERIC zasazovala o trvalé udržení excelentní úrovně vědy a výzkumu včetně poskytování infrastrukturních služeb prováděných na zařízení ELI Beamlines v rámci konsorcia ELI ERIC. Současně žádá Akademii věd ČR, aby o této věci každoročně nejpozději do 31.1. informovala Radu.
3. bere na vědomí materiály předložené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a stávajícími vykonavateli práv k ELI Beamlines, v jejichž kompetenci a odpovědnosti je výkon souvisejících práv k této výzkumné infrastruktuře, a to včetně případného převodu všech práv a povinností na jiný subjekt a to i subjekt ustanovený podle jiného než českého práva. Rada předpokládá, že při převodech bude postupováno v souladu s veřejným zájmem, a s péčí řádného hospodáře,
4. doporučuje vládě jmenování zmocněnce či pověřené osoby ke koordinaci a vedení jednání s cílem získat zahraniční partnery, který bude o těchto vyjednáváních průběžně informovat Radu,
5. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A7) Návrh na podporu velkých výzkumných infrastruktur na léta 2023 – 2027 (MŠMT)
Usnesení
Rada
1. schvaluje stanovisko k materiálu Návrh velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory v letech 2023 – 2026 a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vypořádání připomínek Rady do materiálu před jeho předložením do meziresortního připomínkového řízení,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A8) Informace pracovní skupiny pro daňové odpočty VaV
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál a jeho závěry uvedené v části IV. předloženého materiálu,
2. ukládá zpravodaji Rady doc. Kouřilovi dále pokračovat v činnosti pracovní skupiny a předložit další výstupy činnosti pracovní skupiny pro daňové odpočty na VaV, včetně postupu plnění vytyčených cílů uvedených v části IV. předloženého materiálu na 384. zasedání Rady,
3. přerušuje jednání k tomuto bodu.

A9) Návrh stanoviska Rady k „Aktualizované koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050“
Usnesení
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k Aktualizované koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu životního prostředí.

A10) Návrh stanoviska Rady ke změně programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "ERC CZ"
Usnesení
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu ke změně Programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „ERC CZ“ a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zapracování připomínek Rady do návrhu ke změně Programu „ERC CZ“, před jeho předložením do meziresortního připomínkového řízení,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A11) Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Návrh na obeslání zasedání Rady ESA na ministerské úrovni (22. a 23. 11. 2022 v Paříži)"
Usnesení
Rada
1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni“,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu dopravy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Bioetická komise - žádost o prodloužení povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (Masarykova univerzita)
Usnesení
Rada
1. schvaluje stanovisko k žádosti Masarykovy univerzity o prodloužení povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace členů Rady o jejich zastoupení v jiných orgánech
C3) Informace o přípravách k oslavě 30. výročí založení Rady
C4) Návrh věcného záměru zákona o správě dat veřejného sektoru
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy