Usnesení k jednotlivým bodům programu 383. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 383. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 383. zasedání.

2. Zápis z 382. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 382. zasedání Rady.

3. Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A0) Volba 1. místopředsedy Rady
Usnesení
Rada konstatuje, že na základě výsledku tajné volby členů Rady byl zvolen 1. místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

A1) Grantová agentura ČR
a) Návrh na jmenování 9 členek / členů vědecké rady GA ČR
b) Návrh na jmenování předsedy vědecké rady GA ČR
Usnesení
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby, na základě kterého navrhuje vládě jmenovat prof. RNDr. Petra Dubového, CSc.; prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr.; prof. Ing. Michala Hocka, CSc., DSc.; prof. RNDr. Josefa Humlíčka, CSc.; prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.; Univ. prof. Dr. Annu Pospěch Durnovou, Ph.D.; prof. PhDr. Evu Semotanovou, DrSc.; prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc., FCMA; prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D. členy vědecké rady Grantové agentury ČR a doc. Dr. Phil. Rudolfa Kučeru, Ph.D. předsedou vědecké rady Grantové agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila předložení materiálu doplněného dle výsledku voleb na jednání vlády.

A2) Závěry ze společného jednání Rady s Mezinárodním poradním orgánem Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci prof. Michla o závěrech jednání Mezinárodního poradního orgánu Rady.

A3) Aktualizace zpravodajů Rady
Usnesení
Rada schvaluje materiál „Aktualizace zpravodajů Rady“.

A4) Implementace Metodiky 2017+
a) Vzorové příklady hodnocení v Modulu 1
b) Korelace škálování a financování výzkumných organizací (aktualizace)
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Vzorové příklady hodnocení v Modulu 1“ a žádá o jeho zveřejnění na webu vyzkum.cz,
2. schvaluje materiál „Korelace škálování a financování výzkumných organizací“.

A5) Informace k Národnímu plánu obnovy
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený materiál „Informace k Národnímu plánu obnovy“.

A6) Národní priority výzkumu
a) Návrh procesu přípravy
b) Návrh na zřízení pracovní skupiny
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace k procesu přípravy národních priorit výzkumu,
2. schvaluje zřízení pracovní skupiny k Národním prioritám výzkumu.

A7) Návrh stanoviska Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032 (ZEMĚ II)“
Usnesení
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II“,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu zemědělství.

A8) Návrh stanoviska Rady ke "Koncepci výzkumu MZV na léta 2022 - 2027"
Usnesení
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska Rady ke „Koncepci výzkumu MZV na léta 2022 – 2027“,
2. doporučuje v části „Teritoriální priority“ vyčlenit Čínu z priority Asie a Pacifiku a přistupovat k této zemi i s ohledem na bezpečnostní zájmy naší země,
3. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu zahraničních věcí.

A9) Souhrnná analýza účasti ČR v programu Horizont 2020 a rozpracování postupů k realizaci doporučení uvedených v materiálu 378/A4
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí souhrnnou analýzu účasti ČR v programu Horizont 2020 a rozpracování postupů k realizaci doporučení uvedených v materiálu 378/A4,
2. konstatuje
a. že se jedná o informativní analýzu, která není v této fázi ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozpracována do podoby příslušného implementačního dokumentu s návrhem gescí pro jednotlivé poskytovatele,
b. a že implementace navržených opatření formou odpovídajícího dokumentu je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a příslušných poskytovatelů;
3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako ústřední orgán státní správy pro předmětnou problematiku, aby při zpracování příslušného implementačního dokumentu zajistilo koordinaci všech dotčených poskytovatelů,
4. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložená analýza byla doplněna o specifická a cílená doporučení pro jednotlivé pilíře programu Horizont Evropa, s ohledem na specifika příslušných grantových schémat a potřeby jednotlivých žadatelů,
5. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy průběžně komunikovat s Radou zastřešující strategii pro využití nástrojů k navýšení internacionalizace a souvisejícího navýšení čerpání prostředků komunitárních programů,
6. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby po zpracování příslušného implementačního dokumentu předložilo materiál ke Stanovisku Rady.

A10) Návrhy velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory v letech 2023–2026 – vypořádání připomínek Rady
Usnesení
Rada
1. nesouhlasí s návrhem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vypořádání připomínek Rady ze Stanoviska, které bylo schváleno v bodě 382/A7 na 382. zasedání Rady dne 30. září 2022,
2. konstatuje, že naprostá většina uplatněných připomínek Rady ve verzi materiálu předloženého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do mezirezortního připomínkového řízení nebyla zohledněna a že Rada na svých připomínkách trvá,
3. bere na vědomí, že předsedkyně Rady a ministryně pro vědu, výzkum a inovace uplatní v mezirezortním připomínkovém řízení zásadní připomínky, které vychází z připomínek ze stanoviska Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2022
a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2022
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2022
c) Materiál pro jednání vlády
Usnesení
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2022 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2022,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. doporučuje své předsedkyni, aby kompletní materiál předložila na jednání vlády.

B2) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2022
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2022“,
2. žádá výzkumnou radu Technologické agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady doc. Kouřilem vypracovala plán práce na rok 2023 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR v roce 2023 a předložila ho na 385. zasedání Rady dne 16. prosince 2022,
3. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání usnesení o schválení materiálu Technologické agentuře ČR.

B3) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2022
Usnesení
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2022“,
2. žádá vědeckou radu GA ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady Ing. Müllerovou vypracovala plán práce na rok 2023 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR v roce 2023 a předložila ho na 385. zasedání Rady dne 16. prosince 2022,
3. žádá předsedkyni pro Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání usnesení o schválení materiálu Grantové agentuře ČR.

B4) Návrh úprav datové struktury IS VaVaI verze 3.2 (leden 2023)
Usnesení
Rada
1. schvaluje návrh změn datové struktury IS VaVaI,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila realizaci úprav IS VaVaI dle schváleného harmonogramu.

B5) Udělení Ceny předsedkyně Rady za rok 2022
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila slavnostní předání této ceny.

B6) Návrh na jmenování člena Mezinárodního poradního orgánu Rady
Usnesení
Rada navrhuje své předsedkyni jmenovat MUDr. Martina Tolara, Ph.D. členem Mezinárodního poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace členů Rady o zastoupení v jiných orgánech
C3) Informace o stavu přípravy dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021
C4) Informace k požadavku Technologické agentury ČR na stabilizaci jejích personálních kapacit
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

 

 

Sdílejte na:

Přílohy