Usnesení k jednotlivým bodům programu 384. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. listopadu 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 384. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. listopadu 2022


1.    Schválení programu
Předsedkyně Rady informovala o doplněných bodech jednání.
Usnesení:
Rada schvaluje program 384. zasedání.


2.    Zápis z 383. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 383. zasedání Rady.


3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.


A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou


A1)    Návrh na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.


A2)    Implementace Metodiky 2017+
a)    Návrh na jmenování dvou členů KHV
b)    Harmonogram tripartit M17+
c)    Přehled námitek k hodnocení H21
d)    Výzva na doplnění členů Odborných panelů
Usnesení
Rada
1.    na základě výsledku tajné volby navrhuje své předsedkyni jmenovat členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů prof. Ing. Evu Vejmelkovou, Ph.D. a prof. RNDr. Davida Honyse, Ph.D.,
2.    bere na vědomí informaci o harmonogramu jednání tripartit,
3.    bere na vědomí informaci o průběhu vypořádání námitek k hodnocení v Modulu 1,
4.    schvaluje Výzvu k podávání návrhů na členy Odborných panelů a žádá o její zveřejnění.


A3)    Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2024-2026 s výhledem do roku 2030
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky
na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2024-2026 s výhledem do roku 2030,
2.    schvaluje Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2024–2026,
3.    konstatuje, že v rámci dalších kroků přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na období let 2024–2026 se bude v návaznosti na usnesení A1 mimořádného zasedání Rady 12. 4. 2022 a na usnesení A2 z 379. zasedání Rady 20. 5. 2022 zasazovat za významné navýšení výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace ze státního rozpočtu,
4.    konstatuje, že není možné jednat o dlouhodobých výdajích státního rozpočtu na Velké výzkumné infrastruktury bez zohlednění ostatních výdajů VaVaI,
5.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila rozeslání dopisu jednotlivým správcům rozpočtových kapitol se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.


A4)    Informace k OP Spravedlivá transformace
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený materiál „Operační program Spravedlivá transformace 2021 - 2027 a Plán spravedlivé územní transformace“.


A5)    Výstupy činnosti pracovní skupiny pro daňové odpočty na VaV
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložený materiál, včetně v něm obsažených doporučení,
2.    ukládá zpravodajům Rady doc. Kouřilovi a prof. Ronovské materiál v rámci pracovní skupiny dopracovat a předložit na nejbližší zasedání Rady,
3.    přerušuje jednání k tomuto bodu.


A6)    Návrh stanoviska Rady k „Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2024 – 2030“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko, upravené dle připomínek členů Rady, k návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2024 – 2030,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu zdravotnictví.


A7)    Memorandum o spolupráci
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.


B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy


B1)    Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí zpracované kapitoly dokumentu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“,
2.    ukládá zpravodaji ve spolupráci s Odborem koordinace vědy, vývoje a inovací dopracovat plánované kapitoly a předložit dopracovaný materiál na 385. zasedání Rady dne 16. 12. 2022.


B2)    Setkání sekretariátů evropských poradních orgánů v oblasti VVI v Praze
Usnesení
Rada
1.    schvaluje uspořádání setkání evropských poradních orgánů pro vědu, technologie a inovace v Praze ve dnech 4. - 5. května 2023 v Praze,
2.    pověřuje Sekci pro vědu, výzkum a inovace, aby dané setkání zajistila a předložila jeho program na 387. jednání RVVI v únoru 2023.  

B3)    Aktualizace zpravodajů Rady
Usnesení
Rada schvaluje materiál „Aktualizace zpravodajů Rady“.


C)    BODY PRO INFORMACI


C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Informace o zastoupení členů Rady v jiných orgánech
C3)    Informace o realizaci opatření Ministerstva kultury ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/16 „Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury“
C4)    Zahraniční cesta náměstkyně Havlíkové: účast na konferenci GLOBSEC dne 1. 12. 2022 v Bratislavě a jednání o postupu reformy slovenského systému výzkumu, vývoje a inovací


Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.Sdílejte na:

Přílohy