Usnesení k jednotlivým bodům programu 385. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 16. prosince 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu 385. zasedání

Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 16. prosince 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 385. zasedání.

2. Zápis z 384. zasedání Rady 
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 384. zasedání Rady.

3. Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Návrh na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A2) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2024+ (Harmonogram jednání s poskytovateli o návrzích 2024+)
Usnesení
Rada 
1. schvaluje Harmonogram jednání,
2. ukládá zpravodajům Rady projednat s relevantními poskytovateli jejich návrhy výdajů na VaVaI na období 2024+ dle přiloženého Harmonogramu.

A3) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila předložení finální verze materiálu na 386. zasedání Rady,
3. přerušuje jednání k tomuto bodu.

A4) Národní priority orientovaného výzkumu
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí předložené podklady k Národním prioritám orientovaného výzkumu,  
2. ukládá zpravodajům Rady pro Národní priority orientovaného výzkumu připravit návrh přehledu institucí, které budou osloveny se žádostí o nominaci svého zástupce do pracovní skupiny k Národním prioritám orientovaného výzkumu, a předložit jej na příští zasedání Rady.  

A5) Implementace Metodiky 2017+ - Informace o jednání tripartit po 5. roce hodnocení 
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci o průběhu jednání tripartit.

A6) Vyhodnocení plnění opatření Koncepce IS VaVaI 2021 – 2025 za rok 2022
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí Vyhodnocení plnění opatření Koncepce Informačního systému VaVaI,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila pokračování realizace opatření dle Koncepce IS VaVaI.

A7) Aktualizace zastoupení členů Rady v jiných orgánech
Usnesení
Rada schvaluje materiál „ Aktualizace zastoupení členů Rady v jiných orgánech“.

A8) Budoucnost výzkumu v oblasti energetiky 
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci člena Rady prof. Maříka o budoucnosti výzkumu v oblasti energetiky.

A9) Informace k OP TAK
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený materiál Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

A10) Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí informaci o postupu příprav nové legislativní úpravy oblasti VaVaI,
2. schvaluje složení Pracovní skupiny k novému zákonu,
3. přerušuje jednání k tomuto bodu.

A11) Výstupy činnosti pracovní skupiny pro daňové odpočty na VaV
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. ukládá zpravodajům Rady doc. Kouřilovi a prof. Ronovské pokračovat v činnosti pracovní skupiny dle závěrů projednaných Radou k tomuto bodu na 385. zasedání Rady.

A12) Plán činnosti výzkumné rady TA ČR pro rok 2023
Usnesení
Rada souhlasí s „Plánem činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR pro rok 2023“.

A13) Informace k průběhu veřejné soutěže Národní centra kompetence
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí informace poskytnuté k tomuto bodu předsedkyní Rady,
2. bere na vědomí vyjádření poskytnuté Technologickou agenturou ČR,
3. obrací se na kontrolní radu Technologické agentury ČR s žádostí o prověření postupu při zadání a vyhodnocení 2. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence,
4. se obrací na výzkumnou radu Technologické agentury ČR s žádostí o posouzení naplnění smyslu a cílů programu Národní centra kompetence,
5. žádá předsednictvo Technologické agentury ČR prověřit, zda lze rozšířit okruh oprávněných uchazečů v rámci výzvy NCK financované z Národního plánu obnovy o úspěšné projekty v Národní výzvě NCK, které však nedosáhly na národní financování,
6. přerušuje jednání k tomuto bodu.

A14) Plán činnosti vědecké rady GA ČR pro rok 2023
Usnesení
Rada souhlasí s „Plánem práce na rok 2023 vědecké rady Grantové agentury ČR“.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Rámcový plán činnosti KHV pro rok 2023
Usnesení
Rada schvaluje Rámcový plán činnosti komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů pro rok 2023
C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI 
C2) Informace členů Rady o zastoupení v jiných orgánech
C3) Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM)
C4) Dohoda o reformě hodnocení výzkumu
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ
D1)  Informace o problematice dofinancování OP JAK
Usnesení:
Rada 
1. bere na vědomí informaci zpravodaje doc. Hajdúcha,
2. konstatuje, že prostředky určené na spolufinancování národního podílu ze státního rozpočtu v rámci OP JAK jsou pro oblast výzkumu v současné době rozpočtovány v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to i pro všechny podpořené projekty organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací (ve smyslu usnesení vlády č. 354 ze dne 14. dubna 2021),
3. vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví, aby vzhledem k termínu ukončení podávání žádostí do výzvy „Špičkový výzkum“ (16. ledna 2023) přistoupila k urychlenému jednání ve věci tak, aby bylo umožněno i organizacím v resortu Ministerstva zdravotnictví podávat projekty do uvedené výzvy podle bodu 2,
4. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu zdravotnictví.


Sdílejte na:

Přílohy