Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2021

Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2021 pracovala ve složení: 

 

Předseda

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Místopředseda

prof. Ing. Michael Šebek, CSc.

Členové

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

RNDr. Miloslav Frýzek

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.         

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.

Ing. Martin Srholec, Ph.D.

prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.       

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.    

Tajemník: od 1. září 2017 vykonává funkci tajemníka Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D.

 

Činnost KHV v roce 2021:

KHV je hlavním odborným orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) pro účely realizace hodnocení dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika 2017+“). Hlavními úkoly, kterými se KHV v roce 2021 zabývala, bylo zabezpečení hodnocení dle Metodiky 2017+ a návazně na to metodické směřování přípravy dalšího kola hodnocení – Hodnocení21. KHV koordinovala proces hodnocení, aktivně se zapojila do přípravy M17+ Uživatelské příručky pro VO, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI; intenzivně komunikovala s předsedy Odborných panelů a v návaznosti na zkušenosti z letošního roku hodnocení formulovala doporučení k optimalizaci postupů do dalších let. V průběhu celého roku probíhal oboustranný přenos názorů a myšlenek mezi Radou a KHV, neboť 2 členové Rady jsou zároveň i členy KHV.

KHV je poradním orgánem pro účely koordinace resortních metodik hodnocení výzkumných organizací a pro účely koordinace hodnocení účelových programů, a to jak ex ante, průběžných, tak také ex post. Proto se v průběhu celého roku intenzivně věnovala hodnocení návrhů programů VaVaI a vydávala k nim svá vyjádření.

Další oblastí, kterou se KHV v tomto roce intenzivně zabývala, je problematika hodnocení aplikovaného výzkumu. Za účelem optimalizace procesu hodnocení aplikovaného výzkumu byla v roce 2020 ustavena Pracovní skupina KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu, jejím sestavením a vedením byl pověřen člen KHV doc. Machan. Výstupem činnosti pracovní skupiny je M17+ Uživatelská příručka pro VO, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI. PS identifikovala možné příčiny nízkého hodnocení aplikovaného výzkumu při aplikaci Metodiky 2017+, analyzovala rozsah možných příčin a navrhla opatření na odstranění identifikovaných příčin. KHV dále zahájila pilotní jednání se zástupci technicky orientovaných vysokých škol.

Náplň práce KHV se odvíjela od jejího plánu činnosti, který byl přijat na 129. zasedání KHV dne 7. prosince 2020. Zápisy z jednání KHV byly zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení VaVaI jak v ČR, tak ve světě. KHV měla v roce 2021 celkem 10 řádných jednání a 1 jednání mimořádné. Mezi jednotlivými jednáními se podle potřeby uskutečňovala komunikace mezi předsedou a členy KHV.

 

Činnosti KHV: 

a)         ve vztahu k Hodnocení 20

 • podílela se na optimalizaci aplikace SKV v průběhu Hodnocení20;
 • vyjadřovala se k bibliometrickým oborovým zprávám, vč. komentářů Odborných panelů;
 • koordinovala zveřejňování bibliometrických zpráv;
 • řešila podněty od VO rozporující hodnocení výsledků v Modulu 1

b)        ve vztahu k Hodnocení 21

 • řešila možnosti optimalizace podoby Modulu 1 a Modulu 2 pro Hodnocení21;
 • projednala hodnocení výzkumných organizací poskytovateli v segmentu resortů dle Metodiky 2017+;
 • intenzivně se věnovala problematice hodnocení aplikovaného výzkumu a v návaznosti na práci PS KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu participovala na workshopu Hodnocení aplikovaného výzkumu podle Metodiky 2017+
 • schválila materiál „Hodnocení smluvního výzkumu“;
 • vyjadřovala se k žádostem poskytovatelů o zařazení výzkumných organizací do hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+;
 • aktualizovala složení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů pro další kolo hodnocení;
 • projednala podobu bibliometrické analýzy v pátém roce implementace Metodiky 2017+;
 • v návaznosti na M17+ Příručku projednala časový plán implementace změn a implementaci těchto změn z Příručky vyplývajících.

​c)         ve vztahu k hodnocení účelové podpory

 • formulovala vyjádření k programům účelové podpory:
 • MK Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III);
 • TA ČR Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací (SIGMA);
 • MŠMT Program na podporu excelentního výzkumu ve zdravotnictví;
 • GA ČR Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty orientovaného základního výzkumu;
 • TA ČR Závěrečné hodnocení programů TA ČR;
 • MZd Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

d)        ve vztahu k IS VaV

 • spolupráce s oddělením IS VaVaI, postup verifikace a doplnění dat, návrhy na rozvoj systému.

 

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.                                                       V Praze dne 7. října 2021

předseda KHV


Sdílejte na: