Zpráva o činnosti Komise pro problematiku klimatu za rok 2021

Komise pro problematiku klimatu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „KPK“) pracovala v roce 2021 ve složení, viz níže.

Předseda:                 

Ing. Jiří Holoubek, CSc. (od ledna 2021)

Místopředseda:

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.

Členové:

Ing. Daniel Beneš, MBA,

Mgr. Romana Beranová, Ph.D.,

Mgr. Filip Hájek,

Mgr. Petr Holub,

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D.,

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.,

Ing. Soňa Jonášová,

PhDr. Anna Kárníková, MSc.,

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA,

Ing. Martin Sedlák,

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.,

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.,

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

 

Činnost KPK v roce 2021

KPK ustavila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) na svém 347. zasedání dne 28. června 2019 jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Na 350. zasedání Rady ze dne 25. října 2019 byl v bodu 350/B5 schválen Statut a jednací řád KPK.

Smyslem KPK je získání nadrezortního odborného pohledu na složitou problematiku související se změnami klimatu. Tato komise se zřizuje za účelem přípravy odborných materiálů pro Radu a následně pro vládu České republiky v oblastech klimatické adaptace a mitigace.

Komise svoji činnost v roce 2021 omezila na základní přípravu podkladů pro mezirezortní připomínková řízení (eKLEP), která zaměřením odpovídala jejímu zřízení.

 

V souladu s plánem činnosti pro rok 2021 se KPK zabývala:

  1. Příprava podkladových materiálů pro jednání Rady.
  2. Příprava podkladů v rámci meziresortních připomínkových řízení EKlep (u materiálů kompetenčně spadajících do oblasti zájmů KPK).
  3. Zpracovala zprávu o činnosti KPK za rok 2021 a návrh činnosti na 2022.

 

 

Ing. J. Holoubek                                                        V Praze dne 12. října 2021

předseda komise

Sdílejte na: