Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. dubna 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu
mimořádného zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. dubna 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program mimořádného zasedání.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029

Usnesení
Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029“, po zapracování připomínek členů Rady,
2. zdůrazňuje, že předložený návrh Rady v objemu překračujícím střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 vychází z
a. předpokladu, že makroekonomický růst České republiky po pandemické krizi a za mezinárodní situace ovlivněné válkou na Ukrajině je podmíněn mimo jiné investicemi veřejných prostředků do VaVaI v makroekonomickém pohledu,
b. prokazatelného pozitivního vlivu postupného navyšování výdajů na VaVaI v minulých letech na kvalitu výsledků výzkumné sféry a potřeby podpory excelence,
c. prokázané schopnosti relevantních oborů VaVaI rychle hledat a nacházet strategická řešení reagující na aktuální společenské výzvy (např. v oblastech zdravotnictví, energetiky, digitální bezpečnosti, obrany, migrace, analýzy geopolitických vazeb, odolnosti jednotlivce i společnosti, klimatické změny, stárnutí populace, atp.),
d. podpory nezbytné stability výzkumné základny reflektující stávající a očekávanou vysokou míru inflace,
e. návratnosti veřejných finančních prostředků vložených do VaVaI, a to jak z hlediska růstu hrubého domácího produktu, tak zvýšení daňových příjmů,
f. nezbytnosti podpory aplikovaného výzkumu, transferu technologií a znalostí jako jedné z podmínek dlouhodobého růstu hrubého domácího produktu a konkurenceschopnosti inovačně založených firem a transformace do ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou,
3. žádá předsedkyni Rady a ministryni pro vědu, výzkum a inovace po úpravě ve smyslu závěrů mimořádného zasedání Rady o předložení materiálu dle předchozího bodu do meziresortního připomínkového řízení,
4. ukládá zpravodaji Rady pro rozpočet vypořádat připomínky z mezirezortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek předložit ke schválení na 379. zasedání Rady,
5. žádá předsedkyni Rady a ministryni pro vědu, výzkum a inovace po vypořádání připomínek a jeho schválení na 379. zasedání Rady o předložení materiálu na jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace k OP JAK
Usnesení:
Rada bere na vědomí bod pro informaci

D) RŮZNÉ
D1) Informace o dopisu MŠMT k velkým výzkumným infrastrukturám
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informaci své předsedkyně o dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k velkým výzkumným infrastrukturám,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace připravit návrh odpovědi na dopis pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Sdílejte na: