Usnesení k jednotlivým bodům programu 386. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. ledna 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 386. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. ledna 2023


1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 386. zasedání.


2. Zápis z 385. zasedání Rady 
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 385. zasedání Rady.


3. Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.


A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou


A1) Návrh na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí, že jeden z kandidátů nesplňuje stanovené podmínky Výzvy k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022,
2. na základě výsledku tajného hlasování navrhuje vládě udělit Cenu vlády nadanému studentovi za rok 2022 Bc. Barboře Šmahlíkové,
3. žádá svoji předsedkyni o předložení návrhu na udělení Ceny vlády nadanému studentovi vládě.


A2) Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu VaVaI na rok 2024
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Langšádlové a 1. místopředsedy Rady prof. Homoly o přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu VaVaI na rok 2024.


A3) Národní priority orientovaného výzkumu 
Usnesení
Rada
1. nominuje do pracovní skupiny k Národním prioritám orientovaného výzkumu za Radu: prof. PhDr. Ladislava Krištoufka, Ph.D., PhDr. Adélu Gjuričovou, Ph.D., Ing. Martina Hrdličku, Ph.D., MBA,
2. schvaluje návrh přehledu institucí, které budou osloveny se žádostí o nominaci svého zástupce do pracovní skupiny k Národním prioritám orientovaného výzkumu,  
3. žádá o oslovení institucí se žádostí o nominaci svého zástupce na úrovni vrchních ředitelů/ředitelek sekcí do pracovní skupiny k Národním prioritám orientovaného výzkumu.  


A4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021
Usnesení
Rada 
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“,
2. ukládá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila jeho předložení na jednání vlády.


A5) Implementace Metodiky 2017+
Usnesení
Rada
1. schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle M17+ s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zahraničních věcí a s Ministerstvem obrany,
2. schvaluje zveřejnění Protokolů z projednávání výsledků podle M17+  s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zahraničních věcí a s Ministerstvem obrany na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/.


A6) Návrh na zřízení pracovní skupiny „Lidé ve vědě“
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí předložené informace, 
2. ruší Pracovní skupinu pro rovnost žen a mužů ve výzkumu, vývoji a inovacích,
3. zřizuje pracovní skupinu Rady „Lidé ve vědě“,
4. schvaluje složení pracovní skupiny Rady „Lidé ve vědě“ ve složení: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (RVVI), prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (RVVI), Ing. Jana Soukupová (ÚV-RVV), RNDr. Martin Bunček, PhD. (TAČR), Mgr. Petr Šimon (ZČU), Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová (NKC Gender a věda), doc. ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. (Czexpats), doc. PhDr. Martina Hřebíčková, DSc. (GAČR), Mgr. Samuel Jezný (MŠMT),
5. ukládá zpravodajkám Rady předložit na 388. zasedání plán činnosti této pracovní skupiny.


A7) Návrh Stanoviska Rady k „Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2“
Usnesení
Rada
1. schvaluje Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2,
2. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání Stanoviska Rady Technologické agentuře České republiky.
3. pověřuje předsednictvo Rady, aby vypořádalo návrh TAČR na zapracování připomínek Rady do návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 dle Stanoviska Rady před konáním 387. Rady.
4. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání vypořádání zapracovaných připomínek Rady Technologické agentuře České republiky.


A8) Informace TA ČR o dalším postupu v programu NCK 
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí informaci Technologické agentury ČR o dalším postupu v programu Národní centra kompetence,
2. přerušuje jednání k tomuto bodu.


A9) Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci ředitelky Ing. Jitky Opičkové (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO) a vládního zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy k aktuální situaci implementace prostředků Národního plánu obnovy.


A10) Dopisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví k OP JAK
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí informaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Langšádlové o tom, že problematika je projednávána mezi členy vlády a na politické úrovni (K5),
2. mění usnesení z 385. zasedání Rady k bodu 385/D1 bod 2 na: „konstatuje, že prostředky určené na spolufinancování národního podílu ze státního rozpočtu v rámci OP JAK budou pro oblast výzkumu od roku 2024 rozpočtovány v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to i pro všechny podpořené projekty organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací (ve smyslu usnesení vlády č. 354 ze dne 14. dubna 2021)“.


A11) Zastoupení členů Rady (Pracovní skupina GA ČR, Řídicí výbor CZERA, NCIP VaVaI, OP ST)
Usnesení
Rada 
1. schvaluje návrh zástupců Rady na členy pracovní skupiny Grantové agentury ČR pro výběr nových členů hodnotících panelů:
prof. MUDr. Jana Latu, CSc. - lékařské a biologické vědy,
prof. JUDr. Kateřinu Ronovskou, Ph.D. - společenské a humanitní vědy,
prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D. - zemědělské a biologicko-environmentální vědy,
2. schvaluje nominaci PhDr. Adély Gjuričové, Ph.D. jako zástupkyně Rady do Řídícího výboru PSČ CZERA,
3. schvaluje nominaci Ing. Miloslava Niče, Ph.D., jako zástupce Rady a nominaci Ing. Hany Bakičové jako zástupkyně ÚV ČR do Řídícího výboru NCIP,
4. schvaluje nominace do Operačního programu Spravedlivá transformace:
Ing. Miloslava Niče, PhD., do Tematické pracovní skupiny: Výzkum a inovace,
prof. MUDr. Jana Latu, CSc., do Tematické pracovní skupiny: Strategické projekty,
5. žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání informace o nominacích do: 
Pracovní skupiny Grantové agentury České republiky Grantové agentuře České republiky,
Řídícího výboru CZERA Technologickému centru Praha a na vědomí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
Řídícího výboru NCIP VaVaI Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
Operačního programu Spravedlivá transformace Ministerstvu životního prostředí.


B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy


B1) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 2 členky / členy výzkumné rady TA ČR
Usnesení
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 2 členky / členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky,
2. ukládá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit zveřejnění výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.


B2) Plán činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2023
Usnesení
Rada souhlasí s „Plánem činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2023“.


B3) Návrh činností poradních orgánů Rady na rok 2023
a) Komise pro problematiku klimatu
b) Mezinárodního poradního orgánu
Usnesení
Rada souhlasí s Rámcovým ročním plánem Komise pro problematiku klimatu na rok 2023 a Návrhem činnosti mezinárodního poradního orgánu Rady na rok 2023. 


B4) Výzva k podávání návrhů kandidáta na členku/člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.


C) BODY PRO INFORMACI


C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI 
C2) Informace členů Rady o zastoupení v jiných orgánech
C3) Informace o postupu prací na přípravě principů návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
C4) KRECon komuniké o doktorském vzdělávání (2022)
C5) Přípis MZV ohledně situace pronásledovaných ruských vědců, kteří jsou / chtějí být v ČR


Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.


 

 

Sdílejte na:

Přílohy