Usnesení k jednotlivým bodům programu 387. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. února 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 387. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. února 2023

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 387. zasedání.

2.    Zápis z 386. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 386. zasedání Rady.

3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

4.    Informace z jednání předsednictva Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informace z jednání předsednictva Rady.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1)    Implementace Metodiky 2017+
a)    Volba členů Odborných panelů
b)    Volba předsedy panelu (OP6)
c)    Schválení Protokolů z jednání tripartit
d)    Přistoupení Rady k Dohodě o reformě hodnocení výzkumu
Usnesení
Rada
1.    schvaluje vyřazení 5 nominací kandidátů pro nesplnění podmínek Výzvy a vyřazení 8 nominací kandidátů z důvodu neslučitelnosti členství v Odborném panelu a funkce v souladu se Statutem Odborných panelů,
2.    na základě výsledku tajné volby navrhuje předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenovat členy Odborných panelů:
•    1.6 Biological sciences: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.,
•    2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering: Ing. Jan Grym, Ph.D.,
•    2.10 Nanotechnology: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.,
•    3.2 Clinical medicine: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
•    4.4 Agricultural biotechnology: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Feng.,
•    5.3 Education: doc. Cyril Brom, Ph.D.,
•    5.4 Sociology: doc. Adéla Souralová, Ph.D.,
•    5.7 Social and economic geography: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.,
•    6.1 History and Archaeology: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.,
•    6.3 Philosophy Ethics and Religion: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.,
•    6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music): Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.,
3.    na základě výsledku tajné volby navrhuje předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenovat předsedou Odborného panelu 6. Humanities and the Arts doc. Jakuba Sirovátku, Dr.phil.,  
4.    schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle M17+ s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zdravotnictví,
5.    schvaluje zveřejnění Protokolů z projednávání výsledků podle M17+ s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zdravotnictví na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/,
6.    schvaluje přistoupení k Dohodě o reformě hodnocení výzkumu (ARRA) a pověřuje předsedkyni Rady Mgr. Helenu Langšádlovou zajištěním přistoupení k Dohodě,
7.    jmenuje prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D. kontaktní osobou k problematice ARRA za Radu.

A2)    Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2024+ (informace po jednáních s poskytovateli)
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí průběžné informace paní ministryně Langšádlové o „Přípravě návrhu výdajů SR VaVaI 2024+ (informace po jednáních s poskytovateli)“,
2.    přerušuje jednání k tomuto bodu.

A3)    Informace ze strany MŠMT a AV ČR / FZÚ AV ČR o navrhovaném začlenění ELI Beamlines do ELI - ERIC v kontextu požadavku na zdroje ze státního rozpočtu na VaVaI v roce 2023+
Usnesení 

Rada 
1. bere na vědomí informace poskytnuté zástupci Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení informace o predikci výdajů s důrazem na predikci investic do r. 2030 na následující 388. zasedání Rady, a to v návaznosti na usnesení z 382. zasedání Rady ze dne 30. září 2022 k bodu 382/A6 bod 1),
3. žádá Akademii věd ČR o pravidelné předkládání Radě hodnocení výsledků výzkumu ELI Beamlines, a to v návaznosti na usnesení z 382. zasedání Rady ze dne 30. září 2022 k bodu 382/A6 bod 2).

 

A4)    Informace k OP JAK
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí informace poskytnuté zástupcem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k OP JAK,
2.    doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro omezení počtu žádostí určených k plnému hodnocení využít možností standardní dvoustupňové soutěže. V případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy setrvá na stanovování slotů na jednotlivé výzkumné organizace, Rada doporučuje alokaci podle vědeckých výstupů relevantních v konkrétní výzvě.

A5)    Národní priority orientovaného výzkumu
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí informace  k bodu Národní priority orientovaného výzkumu,
2.    přerušuje jednání k tomuto bodu.

A6)    Prezentace projektu STRATIN+
Usnesení
Rada bere na vědomí předložené informace o projektu STRATIN+.

A7)    Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí ústní informace náměstkyně Mgr. Jany Havlíkové k bodu „Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí“,
2.    přerušuje jednání k tomuto bodu.

A8)    Analýza administrativní zátěže v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí materiál „Analýza administrativní zátěže v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“,
2.    doporučuje projednat Analýzu s poskytovateli účelové podpory a dále zapracovat podněty z Analýzy administrativní zátěže do přípravy nového zákona.

A9)    Technologická agentura ČR
a)    Další postup v programu NCK
b)    Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 – vypořádání připomínek
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí informaci o dalším postupu v programu Národní centra kompetence a přerušuje jednání k tomuto bodu,
2.    bere na vědomí informaci o doplnění připomínek ze strany předsednictva a o následném vypořádání připomínek k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2.

A10)    Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Prettl Lighting & Interior GmbH“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Prettl Lighting a Interior GmbH“,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A11)    Aktualizace zpravodajů Rady a zastoupení členů Rady v jiných orgánech
Usnesení
Rada
1.    schvaluje změnu ve funkci zpravodaje OP JAK z prof. JUDr. Ronovské, Ph.D., na Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc.,
2.    schvaluje nominaci zástupců Rady prof. PhDr. Danu Hamplovou, Ph.D. jako stálého hosta a prof. MUDr. Jana Latu, CSc. jako zástupce stálého hosta do Koordinační skupiny rámcového programu SIGMA Technologické agentury ČR,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila související administrativní kroky.

B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)    Setkání sekretariátů evropských poradních orgánů pro vědu, technologie a inovace ve dnech 4. - 5. května 2023 v Praze
Usnesení
Rada souhlasí s předběžným návrhem programu jednání sekretariátů evropských poradních orgánů v Praze ve dnech 4. – 5. května 2023.

B2)    Rámcový roční plán Bioetické komise na rok 2023
Usnesení
Rada schvaluje Rámcový roční plán Bioetické komise na rok 2023.

B3)    Dozorový audit IS VaVaI ISO 27001
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci o obhájení certifikace IS VaVaI dle ISO 27001.

B4)    Návrh na zrušení usnesení z 386. zasedání Rady k bodu 386/B4
Usnesení
Rada ruší usnesení z 386. zasedání Rady k bodu 386/B4 „Výzva k podávání návrhů kandidáta na členku/člena vědecké rady Grantové agentury ČR“.

C)    BODY PRO INFORMACI

C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Informace členů Rady o jejich zastoupení v jiných orgánech
C3)    Příručka k použití definice malých a středních podniků v OP TAK
C4)    Konference při příležitosti Světového inženýrského dne 2023 - World Engineering Day 2023
C5)    Evropský semestr – výzkum, vývoj a inovace v ČR
C6)    Shrnutí k aktuálnímu stavu Implementace Inovační strategie 2019 – 2030
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D)    RŮZNÉ
D1)    Informace o společném zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (předběžně) dne 12. června 2023 v Brně.

(bez usnesení)

D2)    Návrh novelizace vysokoškolského zákona v oblasti doktorského studia
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA.
Sdílejte na:

Přílohy