Usnesení k jednotlivým bodům programu 388. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31.března 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 388. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. března 2023

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 388. zasedání.

2.    Zápis z 387. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 387. zasedání Rady ve znění odsouhlaseném na 388. zasedání Rady v bodu B1.

3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

4.    Informace z jednání předsednictva Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí informace z jednání předsednictva Rady.

5.    Informace členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech.

6.    Informace předsedů odborných a poradních orgánů Rady o jejich činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace předsedů odborných a poradních orgánů Rady o jejich činnosti.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1)    Setkání s poskytovateli podpory VaVaI
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí informace poskytnuté zástupcům poskytovatelů podpory za Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Grantovou agenturu ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Technologickou agenturu ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Akademii věd ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí,
2.    žádá zástupce poskytovatelů, aby
a)    ve spolupráci s řediteli institucionálně podporovaných výzkumných organizací (dále jen „VO“) pravidelně vyhodnocovali mise VO,
b)    pravidelně realizovali a zveřejňovali hodnocení VO podle Metodiky 17+ v modulech 3 až 5 a výsledky zasílali Radě,
c)    zajistili prokazatelnou korelaci hodnocení VO a výší institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO,
d)    kladli větší důraz na proces a obsah hodnocení a výběr hodnotitelů,
e)    efektivněji pracovali s NNV,
f)    věnovali pozornost snižovaní administrativní zátěže, a to na straně poskytovatelů i příjemců účelové podpory,
g)    k omezování portfolia uznatelných výstupů v programech účelové podpory přistupovali s ohledem na zaměření výzvy,
h)    pravidelně zasílali Radě seznam výzev programů účelové podpory a důsledně dodržovali harmonogram předkládání programů účelové podpory,
i)    věnovali větší pozornost mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI,
j)    zaslali do 14. dubna 2023 podněty ke kontrolám NKÚ a odůvodnění výše NNV a návrh dalších kroků na jejich snížení,
3.    doporučuje poskytovatelům, aby v souladu s usnesením vlády ze 14. prosince 2022 č. 1047 (o Souhrnném akčním plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezkého a Karlovarského kraje 2023 – 2024) a s ohledem na charakter poskytované účelové podpory zaměřili adekvátní část finančních prostředků programů účelové podpory do strukturálně postižených regionů.

A2)    Návrh na jmenování 2 členek / členů výzkumné rady TA ČR (za akademickou sféru a podnikatelskou a  sféru)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje výsledek tajné volby, na základě kterého navrhuje vládě jmenovat PhDr. Pavla Barana, CSc. (za akademickou sféru) a Ing. Jiřího Reisse, CSc., MBA (za podnikatelskou sféru) členy výzkumné rady Technologické agentury ČR,
2.    schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila předložení materiálu doplněného dle výsledku voleb na jednání vlády.

A3)    Grantová agentura ČR (program JUNIOR STAR a grantové projekty EXPRO)
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložený materiál k programu JUNIOR STAR,
2.    žádá Grantovou agenturu ČR o odstranění podmínky „Navrhovatelem, následně řešitelem projektu JUNIOR STAR nesmí být osoba, která již v minulosti získala grant zaměřený i na vědecké osamostatnění či založení vlastní vědecké skupiny (např. granty  „ERC Starting Grants“ z programu HORIZON, Prémie Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky, soutěž Primus Univerzity Karlovy apod.)“ ze zadávací dokumentace programu JUNIOR STAR pro další veřejnou soutěž programu,
3.    žádá Grantovou agenturu ČR o návrh úpravy programu EXPRO s cílem zvýšit pozitivní dopad vědeckých osobností podpořených granty EXPRO na výzkumné prostředí v ČR a podpořit rozvoj excelentní vědy napříč obory.

A4)    Návrh stanoviska Rady k Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3 na období 2023 – 2031
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko Rady k Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3 na období 2023 – 2031,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Rady Technologické agentuře České republiky,
3.    pokládá za potřebné umožnit Vládnímu analytickému útvaru Úřadu vlády České republiky (VAU VU), jehož úkolem je poskytovat datově-analytickou podporu rezortům, zapojit se do využití programu BETA3 Technologické agentury ČR pro vytváření politik založených na důkazech.

A5)    Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030
Usnesení
Rada
1.    schvaluje materiál pro jednání vlády „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030“ pro mezirezortní připomínkové řízení, po zapracování připomínek členů Rady,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace po úpravě ve smyslu závěrů 388. zasedání Rady o předložení materiálu dle předchozího bodu do mezirezortního připomínkového řízení,
3.    ukládá zpravodaji Rady pro rozpočet vypořádat připomínky z mezirezortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek předložit ke schválení na 389. zasedání Rady,
4.    žádá předsedkyni Rady po vypořádání připomínek a jeho schválení na 389. zasedání Rady o předložení materiálu na jednání vlády.

A6)    Metodika 2017+
a)    Informace hlavního koordinátora hodnocení o stavu implementace Metodiky 2017+ po pěti letech
b)    Vypořádání námitek VO k hodnocení v Modulu 1
c)    Schválení Protokolů z jednání tripartit
d)    Srovnání metodiky M17+ se Slovenskou republikou a Velkou Británií
e)    Návrh na uspořádání konference
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí informaci hlavního koordinátora hodnocení o stavu implementace Metodiky 2017+ po pěti letech,
2.    schvaluje „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H21“,
3.    ukládá Odboru podpory Rady zaslat vypořádání námitek výzkumným organizacím, které příslušné námitky podaly,
4.    schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle M17+ s Akademií věd ČR, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rezortní výzkumné organizace), s Ministerstvem zemědělství a k hodnocení vysokých škol,
5.    schvaluje zveřejnění Protokolů z projednávání výsledků podle M17+ s Akademií věd ČR, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rezortní výzkumné organizace), s Ministerstvem zemědělství a k hodnocení vysokých škol na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/,
6.    bere na vědomí materiál Srovnání metodiky M17+ se Slovenskou republikou a Velkou Británií,
7.    schvaluje uspořádání konferenčního setkání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice k hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+.

A7)    Návrh činnosti pracovní skupiny „Lidé ve vědě“
Usnesení
Rada
1.    souhlasí s „Plánem činnosti pracovní skupiny Lidé ve vědě na rok 2023“,
2.    schvaluje doplnění pracovní skupiny o Ing. Petru Jeřábkovou (Siemens) a nahrazení doc. PhDr. Martiny Hřebíčkové, DSc. (GAČR) Ing. Ladou Knetlovou (GAČR).

A8)    Návrh na zrušení Odborného a poradního orgánu Rady – Komise pro problematiku klimatu a návrh na zřízení Pracovní skupiny Rady pro problematiku klimatu
Usnesení
Rada
1.    zrušuje Odborný a poradní orgán Rady – Komisi pro problematiku klimatu,
2.    zřizuje Pracovní skupinu Rady pro problematiku klimatu,
3.    navrhuje jmenovat Ing. Jiřího Holoubka předsedou výše uvedené pracovní skupiny.

A9)    Návrh na zřízení pracovní skupiny „Transfer znalostí“
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložené informace,
2.    zřizuje pracovní skupinu Rady pro oblast Transferu znalostí,
3.    schvaluje složení pracovní skupiny Rady „Transfer znalostí“ ve složení:
•    Mgr. Aleš Bělohradský, MSc.,
•    Ing. Ilona Müllerová DrSc.,
•    doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.,
•    Ing. Miloslav Nič, Ph.D.,
•    prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.,
•    doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.,
•    Ing. Libor Kraus,
•    Mgr. et Mgr. Hana Kosová,
•    prof. Ing. Milan Pospíšil CSc.,
•    Ing. Martin Švolba,
•    Ing. Tereza Kubicová,
4.    ukládá zpravodajům Rady předložit na 389. zasedání plán činnosti této pracovní skupiny.

A10)    Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+  - přehled plnění opatření
Usnesení
Rada bere na vědomí informativní přehled plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

A11)    Opatření ke zvýšení účasti ČR v programu Horizont Evropa
Usnesení
Rada
1.    pověřuje předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy projednala opatření uvedená v materiálu „Opatření ke zvýšení účasti ČR v rámcovém programu EU pro VaV Horizontu Evropa (2021-2027)“ a společně s ním navrhla další postup v této věci,
2.    přerušuje projednání tohoto bodu.

A12)    Oborové porovnání ERC grantů - HORIZONT 2020
Usnesení
Rada bere na vědomí materiál  Oborové porovnání ERC grantů – HORIZONT 2020.

 
B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)    Návrh na změnu usnesení 387/A3
Usnesení
Rada mění usnesení k bodu 387. zasedání Rady 387/A3 „Informace ze strany MŠMT a AV ČR / FZÚ AV ČR o navrhovaném začlenění ELI Beamlines do ELI - ERIC v kontextu požadavku na zdroje ze státního rozpočtu na VaVaI v roce 2023+“ z textu:
Rada
1.    bere na vědomí informace poskytnuté zástupci Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
2.    bere na vědomí informace poskytnuté od zástupců ELI Beamlines prof. Řídkého a dr. Prouzy, že finanční nároky na velké investice na obnovu zařízení nebudou požadovány ze státního rozpočtu,
3.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení informace o predikci výdajů s důrazem na predikci investic do r. 2030 na následující 388. zasedání Rady, a to v návaznosti na usnesení z 382. zasedání Rady ze dne 30. září 2022 k bodu 382/A6 bod 1),
4.    žádá Akademii věd ČR o pravidelné předkládání Radě hodnocení výsledků výzkumu ELI Beamlines, a to v návaznosti na usnesení z 382. zasedání Rady ze dne 30. září 2022 k bodu 382/A6 bod 2).,
na text:
Rada
1.    bere na vědomí informace poskytnuté zástupci Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
2.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení informace o predikci výdajů s důrazem na predikci investic do r. 2030 na následující 388. zasedání Rady, a to v návaznosti na usnesení z 382. zasedání Rady ze dne 30. září 2022 k bodu 382/A6 bod 1),
3.    žádá Akademii věd ČR o pravidelné předkládání Radě hodnocení výsledků výzkumu ELI Beamlines, a to v návaznosti na usnesení z 382. zasedání Rady ze dne 30. září 2022 k bodu 382/A6 bod 2).

C)    BODY PRO INFORMACI

C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Novelizované programové prohlášení vlády ČR
C3)    Harmonogram předkládání programů účelové podpory
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D)    RŮZNÉ


D1)    Přehled programů účelové podpory na VaVaI
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený materiál.Sdílejte na:

Přílohy