Usnesení k jednotlivým bodům programu 389. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. dubna 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 389. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. dubna 2023


1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 389. zasedání.


2.    Zápis z 388. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 388. zasedání Rady.


3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.


4.    Informace o činnosti předsednictva Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí informace o činnosti předsednictva Rady.


5.    Informace členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech.


6.    Informace předsedů odborných a poradních orgánů Rady a pracovních skupin o jejich činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace předsedů odborných a poradních orgánů Rady a pracovních skupin o jejich činnosti.


A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou


A0)    Návrh zadání dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Návrh zadání dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila dle schváleného zadání zpracovat Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022 a předložit materiál na 396. zasedání Rady dne 15. prosince 2023.


A1)    Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení
Rada
1.    konstatuje, že předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy a je předkládán s rozpory s ministerstvem financí,
2.    zdůrazňuje, že moderní věda má globální rozměr a že udržitelný rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR není možný bez zajištění adekvátní podpory lidských zdrojů, přičemž naplnění tohoto cíle představuje vedle podpory excelence a transferu znalostí jednu z hlavních priorit navrženého rozpočtu VaVaI,
3.    schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030”,
4.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace a ministryni pro vědu, výzkum a inovace o předložení výše uvedeného materiálu na jednání vlády.

Bod A2 nebyl součástí schváleného programu 389. zasedání Rady.


A3)    Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložený materiál „Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost“,
2.    bere na vědomí informace prezentované na zasedání Rady pro výzkum a vývoj doc. Piechou,
3.    doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu věnovat zvýšenou pozornost výběru příjemců podpory v rámci výzvy Spolupráce škol a firem.


A4)    Další postup v programu NCK
Usnesení
Rada
1.    děkuje výzkumné radě TA ČR a kontrolní radě TA ČR za jejich stanoviska,
2.    doporučuje všem poskytovatelům účelové podpory na výzkum, vývoj a inovace, aby do svých hodnoticích procesů promítali dobrou praxi uplatňovanou při hodnocení návrhů projektů v EU, včetně důrazu na transparentnost a předvídatelnost jednotlivých postupů a na práci s hodnotiteli,
3.    žádá TA ČR o zaslání vyhodnocení 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, v termínu do 30. září 2023,
4.    přerušuje jednání k tomuto bodu.


A5)    Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o predikci výdajů ELI Beamlines s důrazem na predikci investic do roku 2030
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí dopis zaslaný MŠMT předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako reakci na požadavek o předložení informace o predikci výdajů ELI Beamlines s důrazem na predikci investic do r. 2030,
2.    přerušuje jednání k tomuto bodu.


A6)    Návrh stanoviska Rady ke Koncepci obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2023 až 2029
Usnesení
Rada     
1.    schvaluje stanovisko Rady ke Koncepci obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2023 až 2029,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání usnesení a stanoviska Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstvu obrany.


A7)    Implementace Metodiky 2017+
a)    Objemy produkce ve WoS ve srovnání s vybranými státy EU
b)    Vyhodnocení podle Metodiky 2017+
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložené materiály,
2.    doporučuje zařazení předložených materiálů mezi analytické podklady pro jednání tripartit.


A8)    Informace o IS VaVaI a meziroční kontrole
Usnesení
Rada bere na vědomí informace o informačním systému VaVaI v roce 2022 a výsledcích meziroční kontroly v roce 2023.


A9)    Národní cena vlády
a)    Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení národní ceny vlády za rok 2023
b)    Harmonogram příprav na rok 2023
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády za rok 2023,
2.    schvaluje Výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Národní ceny vlády za rok 2023, která bude v součinnosti se společností Česká hlava PROJEKT z.ú. vyhlášena v průběhu května 2023,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila  plnění úkolů dle schváleného Harmonogramu.


A10)    Návrh na uspořádání výjezdního (společného) zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
Usnesení
Rada
1.    schvaluje uspořádání výjezdního (společného) zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby tuto akci zajistila.


A11) Návrh stanoviska Rady k Investiční pobídce pro společnost LUMAX INDUSTRIESLIMITED
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost LUMAX INDUSTRIES LIMITED“,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu průmyslu a obchodu.


B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy


B1)    Plán činnosti pracovní skupiny „Transfer znalostí“
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený Plán činnosti pracovní skupiny „Transfer znalostí“.


C)    BODY PRO INFORMACI


C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
Usnesení:
Rada bere na vědomí bod pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy