Usnesení k jednotlivým bodům programu 390. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. května 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 390. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. května 2023


1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 390. zasedání.


2.    Zápis z 389. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 389. zasedání Rady.


3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.


4.    Informace o činnosti od posledního zasedání Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí informace o činnosti od posledního zasedání Rady.


5.    Informace:
•    členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
•    činnosti pracovních skupin
•    předsedů odborných a poradních orgánů Rady o činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady a předsedů odborných a poradních orgánů Rady.


A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou


A1)    Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030
Usnesení
Rada
1.    je si vědoma obtížné situace, v níž se nachází státní rozpočet České republiky, a rovněž i úsilí vlády o jeho konsolidaci;
2.    upozorňuje, že podíl výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum v poměru k HDP dlouhodobě klesá;
3.    je přesvědčena, že oblast vědy a výzkumu je zásadní pro rozvoj společnosti a její prosperitu a že je nutné ji adekvátně podporovat i v ekonomicky složitých obdobích;
4.    zdůrazňuje, že zejména za současné situace je nezbytné pečovat o lidské zdroje (lidé ve vědě) a zabránit ztrátám kvalitních odborníků v důsledku jejich odchodu do zahraničí; ztráta špičkových odborníků by způsobila nenávratné ztráty a vedla k propadu kvality vědy, a tedy i k poklesu její schopnosti přispívat k rozvoji společnosti a hospodářství v naší zemi;
5.    obrací se na předsedu vlády České republiky, prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL. M., s žádostí o setkání s cílem jednat o situaci ve vědě a výzkumu a o stanovení nového výdajového rámce, tak aby aktualizovaný návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol, který Rada v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje předloží vládě, stále reflektoval priority definované v programovém prohlášení vlády a umožnoval další rozvoj této oblasti.


A2)    Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko k materiálu „Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR“ ve znění připomínek členů Rady,
2.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zapracování připomínek Rady do materiálu a předložení vypořádání připomínek Rady předsednictvu Rady,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy,
4.    doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál se zapracovanými připomínkami Rady na jednání vlády ČR pro informaci.


A3)    Zprávy o naplňování Strategie rovnosti žen a mužů 2021 – 2030
Usnesení
Rada
1.    schvaluje materiál „RVVI o naplňování Strategie rovnosti žen a mužů“,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání materiálu Odboru rovnosti žen a mužů.


A4)    Národní priority orientovaného výzkumu
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

 
B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy


B1)    Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022
Usnesení
Rada
1.    schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022“,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022“ v souladu s usnesením vlády ze dne 21. března 2018 č. 189.


B2)    Cena předsedkyně RVVI za rok 2023
a)    Informace o přípravě
b)    Informace o výzvě
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí Harmonogram Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (CPR) za rok 2023,
2.    bere na vědomí Výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení CPR za rok 2023,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila  plnění úkolů dle předloženého Harmonogramu.


B3)    Nominace členů Rady do Monitorovacího výboru Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Usnesení
Rada
1.    nominuje prof. PhDr. Ladislava Krištoufka, Ph.D., a jeho zástupkyni PhDr. Adélu Gjuričovou, Ph.D., do Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání nominací Magistrátu hlavního města Praha.


B4)    Návrh stanoviska Rady k žádosti Ministerstva obrany o převod finančních prostředků v rozpočtové kapitole
Usnesení
Rada
1.    souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Ministerstva obrany na VaVaI ze státního rozpočtu ČR v roce 2023 v celkové výši 9 000 000,- Kč dle požadavku Ministerstva obrany,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila informování  Ministerstvo obrany o stanovisku Rady.


B5)    Harmonogram aktualizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací
Usnesení
Rada schvaluje „Harmonogram aktualizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací“.


B6)    Nominace 2 členek/členů Rady do "Mezirezortní pracovní skupiny pro potírání nelegitimního ovlivňování ve vysokoškolském a výzkumném prostředí“
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.


C)    BODY PRO INFORMACI


C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Dopis MŠMT - průběh a výsledky činnosti hlavního vyjednavače a jeho týmu o optimálních finančních i dalších smluvních podmínkách transformačních smluv ve věci pořizování, zpřístupňování a publikování elektronických informačních zdrojů (EIZ) za období roku 2022
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

 
D)    RŮZNÉ


D1)    Aktualizace Národního plánu obnovy – mezirezortní připomínkové řízení
Usnesení
Rada konstatuje,
1.    že návrh reforem v komponentě 5.3 předpokládá realizaci širokého spektra činností, které vstupují do kompetencí vyhrazených zákonem č. 130/2002 Sb. Radě. Považuje proto za nepřijatelné, že komponenta byla připravena bez spolupráce s Radou. Zároveň upozorňuje, že dle zákona má Rada zpracovávat stanoviska k materiálům předkládaným vládě za oblast VaVaI a že ani to nebylo při přípravě návrhu komponenty 5.3 zohledněno,
2.    že financování Komponenty 5.3 není požadováno ze zdrojů RRF, a proto není možné tímto dokumentem předjímat závazkování zdrojů státního rozpočtu. V dokumentu nejsou uvedeny nároky na státní rozpočet VaVaI v letech (náklady celkem, podpora ze SR a podpora z EU) a prosté konstatování o částce není v souladu s aktuální situací řešené v rámci konsolidace veřejných financí.

 

Sdílejte na:

Přílohy