Usnesení k jednotlivým bodům programu 391. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. června 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 391. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. června 2023

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 391. zasedání.

2. Zápis z 390. zasedání Rady 
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 390. zasedání Rady. 

3. Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

4. Informace o činnosti od posledního zasedání Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informace o činnosti od posledního zasedání Rady. 

5. Informace:
členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
činnosti pracovních skupin
předsedů odborných a poradních orgánů Rady o činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady a předsedů odborných a poradních orgánů Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1) Informace o „Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030“
Usnesení
Rada
1. vzala na vědomí informace ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace o projednávání návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 a výhledem na léta 2025 a 2026 na zasedání vlády 28. června 2023 a vyjádřila podporu jejímu úsilí o zajištění adekvátního rozpočtu pro výzkum a vývoj,
2. pokládá za zásadní, aby aktualizovaný návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol stále reflektoval priority definované v programovém prohlášení vlády a umožnoval další rozvoj této oblasti.

A2) Informace o průběhu přípravy zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci.

A3) Aktualizace Národního plánu obnovy
Usnesení
Rada bere na vědomí předložený materiál „Aktualizace Národního plánu obnovy, včetně půjčky z nástroje pro oživení a odolnost“.

A4) Národní priority orientovaného výzkumu
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí návrh materiálu „Dlouhodobé výzvy pro českou společnost“,
2. bere na vědomí proces přípravy a implementace Národních priorit orientovaného výzkumu,
3. jmenuje předsedy odborných panelů z členů Rady:
Energetická transformace a udržitelná budoucnost – prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.,
Adaptace na změny klimatu – prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.,
Důvěra v demokracii, odolnost společnosti, bezpečnost a obrana – PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.,
Připravenost na demografické změny a stárnutí obyvatel – prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.,
Technologická a digitální transformace společnosti - Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA,
4. pověřuje panely, aby dopracovaly uvedený materiál.

A5) Národní úroveň hodnoticího procesu podle Metodiky 2017+
Usnesení
Rada schvaluje materiál Národní úroveň hodnoticího procesu podle Metodiky 2017+.

A6) Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle M17+ a souhrnná informace o hodnocení M1 a M2 v roce 2023
Usnesení
Rada 
1. schvaluje text Výzvy k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle M17+ a žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zveřejnění textu Výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,
2. bere na vědomí souhrnnou informaci o hodnocení v M1 a M2 v roce 2023.

A8) Návrh Stanoviska Rady k „Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje“
Usnesení
Rada 
1. schvaluje Stanovisko Rady k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2, 
2. žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zaslání Stanoviska Rady Ministerstvu životního prostředí,
3. pověřuje předsednictvo Rady k vypořádání připomínek uvedených ve Stanovisku Rady s Ministerstvem životního prostředí.

A9) Mezinárodní poradní orgán Rady
a) Návrh na uspořádání společného zasedání Rady s Mezinárodním poradním orgánem
b) Odstoupení 2 členů
Usnesení
Rada 
1. souhlasí s uspořádáním jednání Rady a Mezinárodní rady v termínu 9. října 2023,
2. žádá předsedkyni Rady, aby zajistila uspořádání tohoto jednání, 
3. bere na vědomí rezignace na členství Dr. Ing. Reinharda Mauermanna a prof. Ajay Kumara Sooda a navrhuje předsedkyni Rady jejich odvolání.

A10) Výzkum umělé inteligence v ČR - Stav a perspektivy
Usnesení
Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A11) OP JAK
a) Termíny hodnocení „Špičkový výzkum“
b) Spolufinancování
Usnesení
Rada
1. bere na vědomí informace k procesu hodnocení OP JAK,
2. považuje za neakceptovatelné, aby takto zásadní text s extrémním dopadem na absorpční kapacitu implementace programů Fondů EU nebyl při přípravě konzultován s řídicími orgány těchto Fondů, ani s Radou, která je dle zákona č. 130/2002 Sb. odpovědná za souhrnný návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol včetně střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací,
3. vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem Ministerstva financí ČR a to zejména proto, že násobně zvyšuje kofinancování z prostředků výzkumných organizací a veřejných vysokých škol, což zásadním způsobem ohrožuje jejich možnosti využít prostředky Fondů EU na podporu vědecké excelence jako jedné ze strategických priorit České republiky dle Programového prohlášení vlády ČR.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Termíny zasedání Rady v roce 2024
Usnesení
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2024.

B2) Vyhodnocení sběru výsledků výzkumu, vývoje a inovaci do RIV IS VaVaI v roce 2023
Usnesení
Rada 
1. bere na vědomí informaci o vyhodnocení sběru výsledků výzkumu, vývoje a inovací do IS VaVaI v roce 2023,
2. žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zveřejnění této informace ve veřejném rozhraní IS VaVaI.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI 
C2) Informace o aktualizaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací
C3) Hodnocení na úrovni VŠ
C4) Vydání nové zprávy Expertní rady evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) s názvem „The Future of Gas“
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

upr. 31.07.2023

 Sdílejte na:

Přílohy

 • 391/A3
 • 391/A4
 • 391/A5
 • 391/A6
 • 391/A8
 • 391/A9
 • 391/A11
 • 391/B1
 • 391/B2
 • 391/C1
 • 391/C4