Usnesení k jednotlivým bodům programu 392. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 1. září 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 392. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 1. září 2023

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 392. zasedání.

2.    Zápis z 391. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 391. zasedání Rady.

3.    Zápis z mimořádného zasedání Rady dne 27. července 2023
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání Rady.

4.    Zápis z hlasování per rollam předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 18. srpna 2023
Usnesení:
Rada bere na vědomí zápis z hlasování per rollam předsednictva Rady.

5.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

6.    Informace o činnosti od posledního zasedání Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informace o činnosti od posledního zasedání Rady.

7.    Informace:
•    členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
•    činnosti pracovních skupin
•    předsedů odborných a poradních orgánů Rady o činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady a předsedů odborných a poradních orgánů Rady.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1)    Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2023 - hlasování
Usnesení
Rada
1.    navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2023 prof. MUDr. Zuzaně Moťovské, Ph.D., FESC,
2.    žádá předsedkyni Rady o předložení návrhu na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2023 vládě.

A2)    Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci.

A3)    Národní priority orientovaného výzkumu
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci.

A4)    OP JAK -  výzva Špičkový výzkum
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložené materiály,
2.    žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení seznamu všech žádostí, včetně bodového hodnocení a složení všech konsorcií ve Výzvě č. 02_22_008 Špičkový výzkum, po ukončení přezkumu.

A5)    Zveřejnění výstupů hodnocení na národní úrovni podle M17+ - Modul 1
Usnesení
Rada
1.    schvaluje zveřejnění předložených výstupů Hodnocení22 z Modulu 1 Metodiky 2017+ na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/,
2.    žádá výzkumné organizace v případě potřeby o zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům do 30 dnů od data jejich zpřístupnění.

A6)    Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2023“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2023“,
2.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila předložení záměru realizovat nadlimitní veřejnou zakázku vedoucí Úřadu vlády ČR.

A7)    Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2023 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2023 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“,
2.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila předložení materiálu vládě k projednání.

A8)    Návrh stanoviska Rady k materiálu „Změna programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Stanovisko Rady k návrhu na změnu programu „Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)“ a žádá Ministerstvo vnitra o reflektování vyjádření KHV a zapracování připomínky Rady,
2.    doporučuje Ministerstvu vnitra po zapracování připomínky Rady materiál předložit na jednání vlády ČR,
3.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zaslání Stanoviska Rady Ministerstvu vnitra.

A9)    Návrh stanoviska Rady k materiálu
a)    „Změna skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO“
b)    „Změna skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Stanovisko Rady k návrhu na změnu podmínek Skupiny grantových projektů  „ JUNIOR STAR“,
2.    schvaluje Stanovisko Rady k návrhu na změnu podmínek Skupiny grantových projektů  „ EXPRO“,
3.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zaslání Stanovisek Rady Grantové agentuře České republiky.

A10)    Výzkum umělé inteligence v ČR - Stav a perspektivy
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předložený materiál „Výzkum umělé inteligence v ČR - Stav a perspektivy“,
2.    doporučuje, aby náměty předložené v dokumentu byly užity jako podklady pro další jednání, zejména dle možností zapracovány do Národní strategie NAIS event. do koncepčních materiálů excelentního výzkumu,
3.    vyzývá poskytovatele k zapojení přímých/nepřímých typů podpory v souladu s Národní strategií umělé inteligence.

B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)    Nominace do pracovní skupiny pro aktualizaci Metodiky hodnocení v segmentu VŠ
Usnesení
Rada
1.    schvaluje nominaci  prof. RNDr. Tomáše Polívky, Ph.D. a prof. Ing. Martina Weitera, Ph.D., do pracovní skupiny k aktualizaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol,
2.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zaslání informace o nominacích Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B2)    Dotaz k Ceně předsedkyně RVVI za popularizaci nebo propagaci VaVaI 2023
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí, že kandidátkou / kandidátem na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace může být výhradně (jedna) fyzická osoba,
2.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila odeslání usnesení Akademii věd ČR,
3.    žádá předsedkyni Rady, aby v souladu s bodem 1. tohoto usnesení zajistila posouzení formálních náležitostí nominací na Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2023.

B3)    Nominace 2 členek/členů Rady do "Mezirezortní pracovní skupiny pro potírání nelegitimního ovlivňování ve vysokoškolském a výzkumném prostředí“
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí zaslaný dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
2.    navrhuje do „Mezirezortní pracovní skupiny pro potírání nelegitimního ovlivňování ve vysokoškolském a výzkumném prostředí“ jako hosty jmenovat zástupce Sekce VVI,
3.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zaslání nominací Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

C)    BODY PRO INFORMACI

C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Aktualizace programu ERC CZ
C3)    Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy – Open Science
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy