Usnesení k jednotlivým bodům programu 393. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. září 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 393. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. září 2023

0.    Uvítání nového člena Rady

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 393. zasedání.

2.    Zápis z 392. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 392. zasedání Rady ve znění vznesené připomínky.

3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

4.    Informace o činnosti od posledního zasedání Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informace o činnosti od posledního zasedání Rady.

5.    Informace:
    •    členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
    •    o činnosti pracovních skupin
    •    předsedů odborných a poradních orgánů Rady o činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady a předsedů odborných a poradních orgánů Rady.

6.    Zápis z hlasování per rollam předsednictva Rady dne 8. září 2023
Usnesení
Rada bere na vědomí zápis z hlasování per rollam předsednictva Rady.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1)    Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí zápis z hlasování per rollam předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve dnech 8. až 11. září 2023,
2.    seznámila se s informacemi 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace o aktuálním stavu projednávání návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 a výhledem na léta 2025 a 2026,
3.    bere na vědomí materiál pro jednání vlády „Aktualizovaný návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026“ včetně členění na jednotlivé rozpočtové kapitoly, který byl připraven v rámci 6. běhu přípravy státního rozpočtu,
4.    apeluje na vládu České republiky, aby dlouhodobě usilovala o navýšení výdajů státního rozpočtu České republiky na oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která je jednou ze zásadních strategických investic do budoucnosti naší země
5.    žádá  předsedkyni Rady a ministryni pro vědu, výzkum a inovace o předložení materiálu na jednání vlády.

A2)    Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci o návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí.

A3)    Žádost Technologické agentury ČR o posouzení pořadí priorit v DC 5 SIGMA “Dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI"
Usnesení
Rada
1.    souhlasí s návrhem pořadí výzkumných témat,
2.    upozorňuje na možnost překryvů s jinými zdroji finanční podpory (např. Modernizační fond, tzv. operační programy, atd.) a vyzývá Technologickou agenturu ČR, aby těmto možným překryvům při vyhlašování veřejných soutěží a výzev zabránila,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání vyjádření Rady Technologické agentuře České republiky.

B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

-

C)    BODY PRO INFORMACI
C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Informace o činnosti Vládního výboru pro strategické investice
C3)    SAPEA zpráva/report: "Towards Sustainable Food Consumption"
C4)    Informace o rezignaci členky Bioetické komise
C5)    Informace i změně složení skupiny „Lidé ve vědě“
C6)    Informace ke konferenci M17+
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D)    RŮZNÉ
D1)    Spolufinancování OP JAK
D2)    Konference ERC
D3)    Rozpočtové opatření
Usnesení:
Rada bere na vědomí informace bodů Různé.

 

Sdílejte na:

Přílohy