Usnesení k jednotlivým bodům programu 394. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 394. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2023

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 394. zasedání.

2.    Zápis z 393. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 393. zasedání Rady.

3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

4.    Informace o činnosti od posledního zasedání Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informace o činnosti od posledního zasedání Rady.

5.    Informace:
•    členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
•    činnosti pracovních skupin
•    předsedů odborných a poradních orgánů Rady o činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady a předsedů odborných a poradních orgánů Rady.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou
A1)    Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informaci o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI.

A2)    Návrh na jmenování 1 člena Bioetické komise
Usnesení
Rada navrhuje své předsedkyni jmenovat členem Bioetické komise PhDr. Davida Černého, Ph.D.


A3)    Výzva na doplnění členů Odborných panelů
Usnesení
Rada
1.    schvaluje text Výzvy k podávání návrhů na členy Odborných panelů,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zveřejnění textu Výzvy na webových stránkách vyzkum.gov.cz.


A4)    Schválení zveřejnění výstupů M17+ na národní úrovni (Modul 2)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje zveřejnění předložených výstupů Hodnocení 22 z Modulu 2 Metodiky 2017+ na veřejně přístupném rozhraní  https://hodnoceni.rvvi.cz/,
2.    žádá výzkumné organizace o případné připomínky ke zveřejněným výstupům do 30 dnů od data jejich zpřístupnění.


A5)    Konference Implementace M17+
Usnesení
Rada schvaluje uspořádání výročního konferenčního setkání k hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+.


A6)    Návrh Stanoviska Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v obranném průmyslu PRODEF
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v obranném průmyslu PRODEF,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání Stanoviska  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ministerstvu obrany,
3.    žádá Ministerstvo obrany, aby zapracovalo připomínky uvedené ve Stanovisku Rady pro výzkum, vývoj a inovace před předložením návrhu Programu do meziresortního připomínkového řízení,
4.    pověřuje předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby vypořádalo zapracování připomínek za účasti zástupce Ministerstva obrany.


A7)    Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2023 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2023
Usnesení
Rada
1.    schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2023 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2023“,
2.    bere na vědomí materiál „Plán práce na rok 2024 vědecké rady Grantové agentury České republiky“,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání usnesení Grantové agentuře ČR,
4.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila předložení materiálu na jednání vlády.


A8)    Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2023 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2023
Usnesení
Rada
1.    schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2023 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2023“,
2.    žádá výzkumnou radu Technologické agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodaji Rady doc. Kouřilem a prof. Maříkem vypracovala plán práce na rok 2024 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR v roce 2024 a předložila jej na 396. zasedání Rady dne 15. prosince 2023,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání usnesení o schválení materiálu Technologické agentuře ČR,
4.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila předložení materiálu na jednání vlády.


A9)    Vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2021 (dle §35, odst. 2, písm. d) zák. č. 130/2002 Sb.)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje materiál „Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2021“,
2.    doporučuje Technologické agentuře České republiky věnovat zvýšenou pozornost plnění cílů programů v souvislosti s čerpáním prostředků určených na programy,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace o zajištění předložení materiálu „Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2021“ na jednání vlády,
4.    upozorňuje poskytovatele účelové podpory na povinnost dodržování ustanovení uvedených v § 5 odst. (3) zákona č. 130/2002 Sb., které se týkají podmínek pro změnu programu, a vyzývá je, aby v případě rizika nedodržení parametrů uvedeného v ustanovení podnikli příslušná opatření, např. předložili návrh na změnu programu, a informovali o tom Radu,
5.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace o zajištění rozeslání tohoto usnesení poskytovatelům účelové podpory.
A10)    Žádost Akademie věd ČR o souhlas s rozpočtovým opatřením
Usnesení
Rada
1.    souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Akademie věd ČR na VaVaI ze státního rozpočtu ČR v roce 2023 v celkové výši 45.348.000 Kč dle požadavku Akademie věd ČR,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Rady Akademii věd ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1)    Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Technologické agentury České republiky
Usnesení
Rada
1.    schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Technologické agentury České republiky,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zveřejnění textu výzvy na webových stránkách vyzkum.gov.cz.


B2)    Bioetická komise -  žádost o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko Rady k žádosti  Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.,  o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
2.    žádá předsedkyni Rady, aby zajistila zaslání Stanoviska Rady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


B3)    Změna datových struktur IS VaVaI pro rok 2024
Usnesení
Rada
1.    schvaluje návrh úprav datové struktury Informačního systému VaVaI,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila realizaci úprav Informačního systému VaVaI dle schváleného harmonogramu.


B4)    Informace o udělení Ceny předsedkyně Rady
Usnesení:
Rada
1.    bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2023,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila slavnostní předání této ceny.


C)    BODY PRO INFORMACI
C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Informace o stavu přípravy dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022
C3)    Informace o návštěvě paní Marie Leptin - ERC
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.


D)    RŮZNÉ
D1)    Předběžná informace o průběhu jednání Mezinárodní rady
D2)    Informace o programu DIOSCURI
Usnesení:
Rada bere na vědomí informace v bodu různé.


D3)    Umělá inteligence (AI)
Usnesení:
Rada
1.    monitoruje vývoj v oblasti nastupujících průlomových technologií v kontextu společenských potřeb, kapacit i příležitostí České republiky pro zapojení akademických výzkumníků i průmyslu. Jednou z těchto priorit je i průřezová oblast výzkumu a využití umělé inteligence jakožto nastupující technologie pronikající do většiny vědních oborů,
2.    považuje za vhodné na tyto potřeby reagovat podporou specifických programů prostřednictvím klíčových poskytovatelů,
3.    doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zvážit přípravu a vypsání specifické výzvy například v programu OP JAK, na oblast výzkumu a využití umělé inteligence.


 


Sdílejte na: