Usnesení k jednotlivým bodům programu 395. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. listopadu 2023

Usnesení k jednotlivým bodům programu 395. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. listopadu 2023

1.    Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 395. zasedání.

2.    Zápis z 394. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 394. zasedání Rady.

3.    Kontrola úkolů
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů.

4.    Informace o činnosti od posledního zasedání Rady
Usnesení
Rada bere na vědomí ústní informace o činnosti od posledního zasedání Rady.

5.    Informace:
•    členů Rady o jejich činnosti v jiných orgánech
•    činnosti pracovních skupin
•    předsedů odborných a poradních orgánů Rady o činnosti
Usnesení
Rada bere na vědomí informace členů Rady a předsedů odborných a poradních orgánů Rady.

A)    BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1)    Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2025+ (Výchozí návrh výdajů)
Usnesení
Rada
1.    schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2025-2027 s výhledem do roku 2031,
2.    schvaluje Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2025–2027,
3.    bere na vědomí připomínky poskytovatelů,
4.    konstatuje, že v rámci dalších kroků přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na období let 2025-2027 se bude zasazovat za významné navýšení výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace ze státního rozpočtu,
5.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila rozeslání dopisu jednotlivým správcům rozpočtových kapitol se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A2)    Návrh stanoviska Rady k "Závěrečné zprávě o realizaci Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022"
Usnesení
Rada
1.    schvaluje stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k Závěrečné zprávě o realizaci Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zaslání stanoviska Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ministerstvu zdravotnictví.

A3)    Koncepce institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR
Usnesení
Rada
1.    bere na vědomí předkládaný materiál,
2.    doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zapracovat ve spolupráci se zpravodajem prof. PhDr. Ladislavem Krištoufkem, Ph.D. a  náměstkem PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D. připomínky vzešlé z připomínkového řízení a navazujícího jednání, poté postoupit materiál předsednictvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
3.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předložení materiálu vládě ČR pro informaci.

A4)    Harmonogram tripartit M17+
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci o harmonogramu jednání tripartit.

A5)    Přehled námitek výzkumných organizací k hodnocení M1
Usnesení
Rada bere na vědomí informaci o průběhu vypořádání námitek k hodnocení v Modulu 1.

A6)    Výzva k podávání návrhů na členy KHV
Usnesení
Rada
1.    schvaluje text Výzvy k podávání návrhů na členy KHV,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila zveřejnění textu Výzvy na webových stránkách vyzkum.gov.cz.
A7)    Žádost GA ČR o nominaci člena do pracovní skupiny za Radu pro oblast společenské a humanitní vědy
Usnesení
Rada
1.    schvaluje návrh zástupce/zástupkyni Rady do  pracovní skupiny Grantové agentury ČR pro výběr nových členů hodnotících panelů pro oblast společenské a humanitní vědy prof. PhDr. Danu Hamplovou, Ph.D.,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila související administrativní kroky.

B)    BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)    Návrh na uspořádání Kulatého stolu pracovní skupiny Lidé ve vědě „Rovné příležitosti jako cesta k excelenci“
Usnesení
Rada
1.    schvaluje uspořádání Kulatého stolu pracovní skupiny Lidé ve vědě „Rovné příležitosti jako cesta k excelenci“ dne 5. prosince 2023,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby tuto akci zajistila.

B2)    Návrh na uspořádání konference k dezinformacím "Připraveni k boji? Jak vědci přispívají ke společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám"
Usnesení
Rada
1.    schvaluje uspořádání konference k dezinformacím "Připraveni k boji? Jak vědci přispívají ke společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám“,
2.    žádá předsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby tuto akci zajistila.

B3)    Informace ke Kulatému stolu k problematice zvyšování inovačního potenciálu v krajích a zapojení regionálních inovačních center do připravované reformy transferu znalostí
Usnesení
Rada bere na vědomí informace o uspořádání Kulatého stolu k problematice zvyšování inovačního potenciálu v krajích a zapojení regionálních inovačních center do připravované reformy transferu znalostí.

C)    BODY PRO INFORMACI

C1)    Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2)    Závěry z jednání Mezinárodního poradního orgánu a Rady dne 9. října 2023
C3)    Informace o projektech IPCEI ME/CT

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D)    RŮZNÉ

D1)   Návrh na rozšíření výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy odborných panelů
Usnesení:
Rada schvaluje rozšíření výzvy „Návrh na doplnění výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy odborných panelů“, která byla schválena usnesením Rady na 394. zasedání dne 27. října 2023 v bodu 394/A3, o FORD 5.4. Sociologie.


 

Sdílejte na: