Zápis z jednání Komise dne 2.1.2008

 
Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 209 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 z 12 členů. Jednání se neúčastnil Ing. Marek. Komise byla usnášeníschopná.
 
Program jednání
 1. Zahájení
 2. Principy při moderování e-mailových diskusí a při zpracování jejich závěrů
 3. Diskuse o výsledcích Hodnocení 2007
 4. Hodnota mediánu IF oboru a jeho využitelnost pro hodnocení výsledků VaV
 5. Tvorba pozitivního seznamu neimpaktovaných vědeckých časopisů
 6. Parametry pro hodnocení druhů výsledků B, D, P, S a Z
 7. Různé
 8. Závěr
 
ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Před jednáním Komise předseda seznámil členy Komise s průběhem přípravy reformy VaV v ČR a s jejími hlavními body (materiál pro diskusi k reformě byl členům Komise rozeslán 21.12.2007). Jedním z úkolů pro Komisi (který vyplynul z diskuse k materiálu) je, že bude vytvořen tzv. národní referenční rámec excelence pro humanitní obory, který bude orientován na problematiku národních potřeb v oblasti základního výzkumu v oborech humanitních a společenských věd. Členové Komise zašlou do 9.1.2007 návrhy na obory (dle IS VaV), které budou do tohoto národního rámce zahrnuty, návrhy shromažďuje tajemník Komise.
Dále se z pohledu hodnocení výsledků VaV reforma bude orientovat mj. i na profesionalizaci hodnocení VaV a jejich výsledků, který bude sloužit nejen potřebám Rady pro výzkum a vývoj, ale i širší veřejnosti. Tato problematika bude uvedena v části aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje s pracovním názvem "Národní identita", prof. Matějů přislíbil návrh na její vymezení a vhodnější název.
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise zaslán dne 21.12.2007. K navrženému programu nebyl vznesen žádný návrh na změnu nebo doplnění. Program byl schválen v navrženém znění.
 
 
ad 2) Principy při moderování e-mailových diskusí a při zpracování jejich závěrů
Předseda předložil členům Komise návrh na způsob a principy při vedení e-mailových diskusí členů Komise a postup při zpracování závěrů těchto diskusí. Návrh byl členům Komise zaslán jako materiál [3-1].
Hlavním principem bude, že u každé diskusi bude moderátor (buď stanovený Komisí na základě předchozího jednání Komise, nebo jím bude ten, kdo na nějaké téma vznese příspěvek jako první), který zpracuje závěry a zašle je nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním Komise tajemníkovi Komise. Tajemník zpracované závěry zařadí mezi materiály pro jednání Komise, které v souladu s Jednacím řádem Komise zašle nejpozději 5 kalendářních dnů před jednáním Komise všem členům. Podrobnosti jsou uvedeny v přeloženém materiálu
Návrh (materiál [3-1]) byl schválen v předloženém znění.
 
 
ad 3) Diskuse o výsledcích Hodnocení 2007
Pro jednání byl členům zaslán materiál [3-2], který je souhrnem výsledků Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 po první etapě.
Tajemník informoval členy o vyjádřeních a připomínkách poskytovatelů k výsledkům první etapy (termín pro vyjádření a připomínky poskytovatelů podpor, zřizovatelů institucí a odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj byl 20.12.2007).
Konečné výsledky Hodnocení 2007 budou schváleny na 229. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11.1.2008 a v souladu s Metodikou hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 budou zveřejněny prostřednictvím www.vyzkum.cz dne 31.1.2008.
 
 
ad 4) Hodnota mediánu IF oboru a jeho využitelnost pro hodnocení výsledků VaV
Pro jednání byl členům zaslán materiál [3-3], který je výčtem doručených návrhů. Byly předloženy celkem 4 návrhy (2× RNDr. Blažka, 1×prof. Zrzavý, 1× prof. Matějů).
RNDr. Blažka a prof. Zrzavý přednesli své návrhy, prof. Matějů vzal zpět svůj návrh.
Členové se po diskusi k návrhům shodli, že v projednávání tohoto bodu budou pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Zrzavý. Pokračování v projednávání bude na jednání Komise dne 13.2.2008.
 
 
ad 5) Tvorba pozitivního seznamu neimpaktovaných vědeckých časopisů
V návaznosti na bod 2 jednání Komise dne 21.11.2007 byl členům rozeslán materiál [3-4][3-5].
Předseda Komise odůvodnil návrh v materiálu [3-5]: vzhledem k tomu, že není možné zajistit realizaci tvorby seznamu podle původních představ (personální a finanční zajištění), budou o přípravu podkladů pro vytvoření „pozitivního seznamu“ požádáni poskytovatelé, kterým bude poskytnut postup, jak toto zajistit (bude vytvořen veřejně přístupný dotazník, do něhož budou údaje vkládat redakce časopisů).
Budou stanoveny podmínky pro zařazení časopisu do „pozitivního seznamu“ a tzv. diskvalifikační kritéria, jejichž první návrh obsahuje materiál [3-4]. Ze strany sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj budou řešeny technické souvislosti včetně definování způsobu pro ověření pravosti dodavatelů podkladů.
Členové se po diskusi shodli, že v projednávání tohoto bodu budou pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Matějů. Jednotlivé příspěvky mohou členové zasílat do 9.1.2008. Projednávání tohoto bodu bude pokračovat na jednání Komise dne 16.1.2008.
 
 
ad 6) Parametry pro hodnocení druhů výsledků B, D, P, S a Z
Pro jednání byl členům zaslán materiál [3-6], který je výčtem doručených návrhů. Byly předloženy celkem 2 návrhy (prof. Zrzavý, prof. Haasz).
V diskusi se členové shodli, že je nezbytné diskusi a řešení rozdělit na dvě části, a to na tzv. výsledky základního výzkumu (druhy B a D) a tzv. výsledky aplikovaného výzkumu (druhy P, S a Z).
Členové se po diskusi shodli, že:
 • v projednávání části k výsledkům druhu B a D budou pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Zrzavý, jednotlivé příspěvky mohou členové zasílat do 9.1.2008, projednávání tohoto bodu bude pokračovat na jednání Komise dne 16.1.2008;
 • v projednávání části k výsledkům druhu P, S a Z budou pokračovat na schůzce zástupců Komise, orientujících se především na aplikovaný výzkum, a to dne 4.1.2008, závěry budou předloženy členům Komise na jednání dne 16.1.2008.
 
ad 7) Různé
V rámci tohoto bodu předseda Komise seznámil s odvoláním se redakce časopisu Severočeskou přírodou proti zařazení tohoto časopisu na seznam časopisů, jejich výsledku byly v rámci Hodnocení 2007 ohodnoceny bodovou hodnotou 0 (nula).
 
 
ad 8) Závěr
Předseda shrnul úkoly, vyplývající z jednání:
 • k bodu 4 – projednávání bude pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Zrzavý, pokračování v projednávání bude na jednání Komise dne 13.2.2008 (diskusní příspěvky zasílat nejpozději do 4.2.2008, zpracované závěry zaslat tajemníkovi Komise nejpozději 7.2.2008);
 • k bodu 5 – projednávání bude pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Matějů, jednotlivé příspěvky mohou členové zasílat do 9.1.2008 (zpracované závěry zaslat tajemníkovi Komise nejpozději 11.1.2008), projednávání tohoto bodu bude pokračovat na jednání Komise dne 16.1.2008;
 • bodu 6:     
  • projednávání k výsledkům druhu B a D bude pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Zrzavý, jednotlivé příspěvky mohou členové zasílat do 9.1.2008 (zpracované závěry zaslat tajemníkovi Komise nejpozději 11.1.2008), projednávání tohoto bodu bude pokračovat na jednání Komise dne 16.1.2008 
  • projednávání k výsledkům druhu P, S a Z bude pokračovat na schůzce zástupců Komise, orientujících se především na aplikovaný výzkum, a to dne 4.1.2008, závěry budou předloženy členům Komise na jednání dne 16.1.2008.
 
V závěru předseda uvedl, že návrh zápisu bude rozeslán členům do 5 kalendářních dnů, tj. do 7.1.20087 včetně k připomínkám; připomínky k zápisu budou členové zasílat nejpozději do 9.1.2008 do 12 hodin tak, aby mohla být konečná verze zápisu rozeslána členům do 11.1.2008 (v souladu s Článkem 3 odst. 5 Jednacího řádu Komise).
 
Zapsal: Ing. Matějka, Dr.Ing. Sychra                          
V Praze dne 4.1.2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: