Zápis z jednání Komise dne 16.1.2008

Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 209 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 z 12 členů. Jednání se neúčastnil Ing. Marek. Komise byla usnášeníschopná.

Program jednání

 1. Zahájení 
 2. Národní referenční rámec excelence 
 3. Parametry pro hodnocení druhů výsledků B, D, P, S a Z 
 4. Tvorba pozitivního seznamu neimpaktovaných vědeckých časopisů 
 5. Různé 
 6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
V úvodu předseda členy Komise informoval o souvislostech s připravovanou reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR – východiska reformy schválila Rada pro výzkum a vývoj na svém 229. zasedání dne 11.1.2008, text schváleného materiálu byl zveřejněn na www.vyzkum.cz a ve formě materiálu pro jednání vlády bude Radě pro výzkum a vývoj předložen na její 230. zasedání dne 8.2.2008.
Dále předseda uvedl, že součástí přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu pro výzkum a vývoj pro rok 2009 a Reformy VaV je úprava stávajícího stavu poskytování institucionální podpory a plánovaný přechod na nový systém. V rámci diskuse se pak většina členů Komise shodla na doporučení, že nejvhodnější bude nový systém poskytování institucionální podpory zavést co nejdříve.
Předseda členům dále připomenul termíny dalších jednání Komise, které byly schváleny na jednání dne 24.10.2007. Jednání se tedy budou konat: 13.2., 19.3., 16.4., 21.5. a 25.6.
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise zaslán dne 14.1.2008, a současně navrhl změnit pořadí projednávaných bodů v pořadí 1, 2, 4, 3, 5 a 6. Program ve znění navržené změny byl schválen.

ad 2) Národní referenční rámec excelence
V návaznosti na jednání Komise dne 2.1.2008 členové Komise ve formě e-mailové diskuse zasílali své návrhy na vytvoření Národního referenčního rámce excelence pro humanitní a společenskovědní obory. Moderátorem diskuse byl tajemník Komise, Ing. Matějka.
Závěry diskuse – návrh na vytvoření seznamu byl členům Komise zaslán jako materiál [4-1].
V rámci jednání předseda navrhnul změnu:
- vyřadit z návrhu obory AF (Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi) a AK (Sport a aktivity volného času),
- zařadit do seznamu obory AD (Politologie a politické vědy) a AE (Řízení, správa a administrativa).
Návrh předsedy byl schválen.
Dále prof. Zrzavý navrhnul zařadit do seznamu i obor AG (Právní vědy). Tento návrh schválen nebyl (výsledek hlasování: PRO – 4, PROTI – 5, zdrželi -2).
Národní referenční rámec excelence bude obsahovat tyto vědní obory (podle číselníku IS VaV): AA, AB, AC, AD, AE, AI, AJ, AL a AM.
Schválený seznam je přílohou zápisu (bude dále označen jako materiál [4-1/B]).

Závěr (usnesení):
Komise:
- schvaluje Národní referenční rámec excelence,
- ukládá předsedovi Komise předložit Národní referenční rámec excelence Radě pro výzkum a vývoj ke schválení.


V souladu se schválenou změnou návrhu programu byl následně projednán bod 4 – Tvorba pozitivního seznamu neimpaktovaných vědeckých časopisů.

ad 4) Tvorba pozitivního seznamu neimpaktovaných vědeckých časopisů
V návaznosti na jednání Komise dne 2.1.2008 se členové ve formě e-mailové diskuse ke kritériím pro zařazení časopisu do „pozitivního seznamu“ (resp. tzv. diskvalifikační kritéria). Moderátorem diskuse byl prof. Matějů.
Závěry diskuse – návrh kritérií pro tvorbu pozitivního seznamu časopisů byly členům Komise zaslány jako materiál [4-3].
Předseda nejprve shrnul dosavadní průběh (dotazník pro redakce byl Komisí schválen již 21.11.2007, tzv. diskvalifikační kritéria budou projednány), a následně uvedl organizační zabezpečení a průběh při přípravě seznamu, který bude tvořen na sebe navazujícími úkoly: vytvoření webové aplikace pro vkládání údajů o časopisech, písemná informace poskytovatelům o zprovoznění aplikace, vkládání údajů jednotlivými redakcemi, vyhodnocení podle tzv. diskvalifikačních kritérií, předložení seznamu Komisi, odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj a následně Radě pro výzkum a vývoj, předložení seznamu k připomínkám poskytovatelům, vypořádání připomínek k seznamu a schválení konečného seznamu Radou pro výzkum a vývoj (předpoklad konečného schválení – 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 20.6.2008). Webová aplikace bude členům Komise zpřístupněna v předstihu pro účely testování.
Bylo dále schváleno, že seznam bude otevřený a každoročně cca v březnu bude probíhat aktualizace a opakované hodnocení požadavků na časopisy zařazené do seznamu.
V rámci diskuse ke kritériím pro tvorbu seznamu (původní materiál [4-3]) bude požadavek v předposlední odrážce vztažen pouze k časopisům, které se při zadávání údajů do webové aplikace přihlásí k publikování v oborech v rámci Národního referenčního rámce excelence. U časopisů, které se k těmto oborům nepřihlásí, se nebude toto kritérium hodnotit, a výsledky zařazené do těchto oborů a publikované v časopise v seznamu uvedeném budou hodnoceny tak, jako by součástí Národní referenčního rámce excelence nebyly.
Prof. Matějů dále zdůraznil, aby v Národním referenčním rámci excelence bylo uvedeno, že výsledky výzkumných aktivit, jejichž řešení je orientováno na základní výzkum a je zahrnuto do některého z vědních oborů v Národním referenčním rámci obsažených (a jsou publikovány v časopisech obsažených v pozitivním seznamu vědeckých neimpaktovaných časopisů), budou bodově zvýhodněny oproti stejnému typu výsledků v ostatních vědních oborech..
Otázkou bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků se bude Komise zabývat na jednání 16.4. a 21.5.2008.
Schválená kritéria jsou přílohou zápisu (bude dále označeno jako materiál [4-3/B]).

Závěr (usnesení)
Komise:
- schvaluje kritéria pro tvorbu pozitivního seznamu časopisů,
- ukládá tajemníkovi Komise, aby na příští jednání Komise předložil:
o informaci o vytvoření aplikace pro vkládání údajů o časopisech podle dotazníku, schváleného na jednání dne 21.11.2007,
o harmonogram pro vyhodnocení dotazníků od redakcí a pro tvorbu seznamu časopisů;
- ukládá předsedovi:
o připravit, a následně Komisi (k připomínkám) a Radě pro výzkum a vývoj (ke schválení) předložit návrh dopisu poskytovatelům (oslovení redakcí k dodání údajů pro tvorbu seznamu časopisů), a návod (příručku) pro vyplnění dotazníku,
o informovat Komisi na jednání dne 13.2.2008 o schválení dopisu poskytovatelům a návodu pro vyplnění dotazníků;

Řízením jednání byl dále pověřen místopředseda Komise, prof. Gaš.

ad 3) Parametry pro hodnocení druhů výsledků B, D, P, S a Z
V návaznosti na jednání Komise dne 2.1.2008 proběhlo jednání dne 4.1.208 k výsledkům druhu P, Z a S (závěry byly členům Komise zaslány jako materiál [4-2]). K výsledkům druhu B a D proběhla e-mailová diskuse, jejímž moderátorem byl prof. Zrzavý, resp. prof. Gaš.
K výsledků druhu B, C a D: Komise se shodla, že pro potřeby IS VaV a Hodnocení výsledků VaV bude upřesněna definice pro výsledky B – Knihy. K tomu bude pokračovat e-mailová diskuse, moderovaná prof. Zrzavým, bod bude uzavřen na jednání Komise dne 13.2.2008. Komise se dále shodla, výsledky druhu B (kniha), C (kapitola v knize) a D (článek ve sborníku) budou projednány po ukončení diskuse (moderátor Zrzavý) na příští schůzi komise, a to včetně možnosti, že výsledky druhu C a D nebudou pro Hodnocení výsledků VaV zařazeny mezi bodově ohodnocené výsledky.
K výsledkům P, S a Z: Komise se shodla, že tato otázka bude projednávána na dalším jednání Komise dne 13.2.2008, přičemž východiskem budou závěry separátního jednání ze dne 4.1.2008 (viz materiál [4-2]).

ad 5) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 6) Závěr
Souhrn úkolů, vyplývajících z jednání:

 • k bodu 2 – předseda Komise předloží Národní referenční rámec excelence ke schválení Radě pro výzkum a vývoj; 
 • k bodu 3 – projednávání bude pokračovat ve formě e-mailové diskuse, kterou bude moderovat prof. Zrzavý (pro výsledky B), ukončení projednávání bude na jednání Komise dne 13.2.2008 (diskusní příspěvky zasílat nejpozději do 4.2.2008, zpracované závěry zašle moderátor tajemníkovi Komise nejpozději 7.2.2008); 
 • k bodu 4: 
  • tajemník Komise na příští jednání předloží informaci o vytvoření aplikace pro vkládání údajů o časopisech a harmonogram pro vyhodnocení dotazníků a tvorbu pozitivního seznamu časopisů; 
  • předseda předloží Radě pro výzkum a vývoj návrh dopisu poskytovatelům (oslovení redakcí k dodání údajů pro tvorbu seznamu časopisů), a návod (příručku) pro vyplnění dotazníku, a o výsledku bude informovat Komisi na příštím jednání

Na jednání Komise dne 13.2.2008 bude projednáváno:

 • Hodnota mediánu IF oboru a jeho využití pro hodnocení výsledků VaV (pokračování v projednávání z jednání Komise dne 2.1.2008), 
 • Parametry pro hodnocení výsledků druhu B, P, S a Z.

Návrh zápisu bude rozeslán členům do 5 kalendářních dnů, tj. do 21.1.20087 včetně k připomínkám; připomínky k zápisu budou členové zasílat nejpozději do 23.1.2008 do 12 hodin tak, aby mohla být konečná verze zápisu rozeslána členům do 25.1.2008 (v souladu s Článkem 3 odst. 5 Jednacího řádu Komise).


Příloha č. 1 – Národní referenční rámec excelence
Příloha č. 2 – Kritéria pro tvorbu pozitivního seznamu časopisů

Zapsal: Ing. Matějka, Dr.Ing. Sychra
V Praze dne 17.1.2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na:

Přílohy