Zápis z jednání Komise dne 19.3.2008

Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 209 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 z 11 členů. Komise byla usnášeníschopná.
Jednání se dále jako host účastnil předseda Odborné komise pro společenské a humanitní vědy, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Program jednání
1. Zahájení
2. Informace o průběhu přípravy Reformy systému VaV v ČR
3. Upřesnění hodnocení výsledků Jimp
4. Pozitivní seznam neimpaktovaných vědeckých časopisů – průběh přípravy
5. Upřesnění parametrů pro hodnocení výsledků druhu B
6. Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
7. Reakce časopisu Postgraduální medicína na seznam časopisů vyřazených z Hodnocení 2007
8. Oborové analýzy údajů ve WoS
9. Různé
10. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise zaslán dne 14. 3. 2008. Nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu či doplnění programu. Program byl schválen v navrženém znění.
Předseda dále informoval členy o rezignaci Ing. Jana Marka, CSc., na jejímž základě bylo jeho členství v Komisi (v souladu se Statutem Komise) ukončeno ke dni 11. 3. 2008. Současně uvedl, že bude Radě předložen návrh na změnu Statutu Komise, který bude zahrnovat stálé zastoupení MŠMT a předsedů odborných komisí Rady v Komisi. Návrh bude Radě předložen na její 232. zasedání dne 11. 4. 2008. Návrh bude pro informaci zaslán členům Komise. S tímto postupem Komise vyslovila souhlas.

ad 2) Informace o průběhu přípravy Reformy systému VaV v ČR
Předseda informoval o průběhu projednávání Reformy systému VaV v ČR. Na jednání Rady dne 17. 3. 2008 byla schválena verze materiálu, který bude po meziresortním připomínkovém řízení předložen na jednání vlády dne 26. 3. 2008.
V průběhu projednávání připomínek bylo dosaženo konsensu v případě připomínek MZd (bude zachována možnost poskytovat podporu VaV), a RVŠ a ČKR (vyřešena otázka pokračování současné podpory specifického výzkumu na vysokých školách a vazby na reformu terciárního vzdělávání). Materiál je předkládán s jedním rozporem (na úrovni náměstků nebyla vyřešena zásadní připomínka MŽP, které požaduje zachování MŽP jako poskytovatele podpory VaV).

ad 3) Upřesnění hodnocení výsledků Jimp
K uvedenému bodu byl členům Komise zaslán materiál [6-1].
Projednávání bodu uvedl prof. Gaš.
V návaznosti na jednání Komise dne 13. 2. 2008, kdy byla pro výpočet bodové hodnoty článků v impaktovaných časopisech schválena konvexní funkce (racionální lomená funkce podle pořadí IF v rámci oboru, všechny obory budou mít stejnou konvexní distribuci faktoru jako metodu pro stanovení hodnoty výsledků), bylo na jednání upřesněno použití parametrů funkce.
Pro hodnocení výsledků druhu Jimp bude použito vztahu (konečné znění včetně popisu a textů pro Metodiku hodnocení výsledků VaV v roce 2008 bude součástí materiálu [6-1/B]):
Body = A + B × Faktor,
kde:
A (kalibrační parametr) = 5,
B (kalibrační parametr) = 140,
Faktor = (1-N) / (1+N/c),
     kde: N = (P-1) / (Pmax-1)
     kde: P = pořadí časopisu v daném oboru podle ISI Web of Science (WoS), Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru podle ISI WoS,
     c = 0,14.
Uvedený postup (normalizace) zajistí, že nejlepší časopis v každém oboru získá 145 bodů, nejhorší získá 5 bodů. Hodnota IF ani medián oboru nebudou mít na bodové hodnocení vliv.
V případě, kdy bude IF časopis zařazen do více oborů, bude pro hodnocení použito toho oboru, u něhož bude dosaženo lepšího pořadí v oboru v poměru k celkovému počtu časopisů v oboru (tj. je-li např. časopis v oboru A s celkem 10 časopisy bude časopis podle IF na 6. místě, a v oboru B s celkem 60 časopisy bude časopis v pořadí na 10 místě, bude pro hodnocení použito oboru B; výpočet bodů pro obor A = 17,5, obor B = 61,8).
Vzhledem k tomu, že pro hodnocení v roce 2008 se bude vycházet z údajů IF za rok 2007, budou bodová hodnocení pro jednotlivé časopisy známa až v září 2008, k tomuto datu budou časopisy s IF s jejich bodovou hodnotou pro hodnocení zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Závěr: Komise (výsledek hlasování: PRO = 10, ZDRŽEL SE = 1):
- schvaluje použití konvexní funkci pro výpočet bodové hodnoty výsledků druhu Jimp, jak je uvedeno v materiálu [6-1/B], kde parametry jsou A = 5, B = 140, c = 0,14;
- schvaluje, aby v případech, kdy časopis bude zařazen do více oborů podle ISI Web of Science, bude pro hodnocení využito lepšího pořadí v oboru (tj. do oboru, ve kterém je časopis lépe umístěn ve vztahu k celkovému počtu časopisů);
- ukládá tajemníkovi, aby po schválení Metodiky 2008 (předpoklad schválení – 16.4.2008) provedl orientační výpočet hodnocení podle Metodiky 2008 s daty z hodnocení roku 2007 a výsledek předložil Komisi na její jednání dne 21.5.2008;
- ukládá předsedovi, aby po zveřejnění hodnot IF za rok 2007 (ISI WoS) zajistil provedení výpočtu bodového hodnocení jednotlivých časopisů a tento výpočet (bodovou hodnotu časopisů) zveřejnil na www.vyzkum.cz.

ad 4) Pozitivní seznam neimpaktovaných vědeckých časopisů – průběh přípravy
Tajemník Komise, Ing. Martin Matějka (dále jen „tajemník“), informoval o průběhu přípravy seznamu a o zpracování údajů z dotazníků. Konstatoval, že akce probíhá dle harmonogramu, že nejsou zaznamenány žádné technické potíže a že telefonické a E-mail dotazy jsou průběžně vyřizovány. K 18. 3.2008 je registrováno 2800 přístupů na stránky s dotazníkem a je zaregistrováno 43 periodik.

ad 5) Upřesnění parametrů pro hodnocení výsledků druhu B
K uvedenému bodu byl členům Komise zaslán materiál [6-2].
Projednávání bodu uvedl doc. Ráb.
V návaznosti na jednání Komise dne 13. 2. 2008, kde byla upřesněna definice výsledku druhu B (viz materiál [5-5/B]), byl doplněn údaj o minimálním počtu výtisků knihy = 200.
Dále se Komise shodla na tom, že pro hodnocení výsledku jako druh B (kniha) bude údaj ISBN u knihy údajem povinným (tj. výsledek vykázaný autorem jako kniha bez ISBN nebude do hodnocení zařazen); do RIV08 lze ovšem i nadále vykazovat tento druh výsledku i bez přiděleného ISBN, změna bude zavedena od roku 2009.
Komise se dále shodla, že pro potřeby hodnocení výsledků druhu B (kniha) bude vytvořena databáze renomovaných vydavatelů. Pro vytvoření takového seznamu budou využity údaje o vydavatelích podle RIV (současný stav), z tohoto výčtu údajů z RIV pak odborné komise Rady a Akademie věd ČR vyberou vydavatele, které v oblasti vydávání knih bude možno označit za renomované (kvalitní); v případě spolupráce s AV ČR tak bude využita jejich dřívější nabídka na peer review hodnocení výsledků. Vytvořený seznam bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.
Přeložený materiál, rozšířený o závěry z diskuse, bude nadále označován jako [6-2/B].

Závěr: Komise (výsledek hlasování: PRO = 11)
- schvaluje zavedení údaje o počtu výtisků od roku 2009 do RIV a jeho sledování pro potřeby hodnocení výsledků VaV v následujících letech, kdy jako výsledek B (Kniha) bude hodnocena kniha s minimálně 200 výtisky;
- schvaluje použití údaje ISBN jako povinného údaje pro zařazení výsledků druhu B (Kniha) do hodnocení výsledku v RIV jako výsledek druhu B (Kniha);
- ukládá předsedovi zajistit, aby do struktur RIV byly od roku sběru údajů 2009 zavedeny nové údaje, které umožní vyhodnocovat výsledky druhu B (Knihy) podle počtu výtisků;
- ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s doc. Rábem požádal AV ČR (a odborné komise Rady) o spolupráci při tvorbě seznamu renomovaných vydavatelů knih.

ad 6) Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
K uvedenému bodu byly členům Komise zaslány materiály [6-3], [6-4] a [6-5].
Test Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008 (dále jen „Metodika 2008“) – materiál [6-3] byl rozeslán 25. 2. 2008 (v upřesněné verzi [6-3/B] byl rozeslán 14. 3. 2008).
Návrh předsedy – bodové ohodnocení výsledků (materiál [6-4] byl rozeslán 5. 3. 2008).
Harmonogram přípravy Metodiky 2008 (materiál [6-5] byl rozeslán 14. 3. 2008).
Předseda upozornil na výrazné změny oproti metodikám pro hodnocení v předchozích letech (bude rozdělena na dvě části – hodnocení výsledků výzkumných organizací, hodnocení ukončených programů), přičemž hodnocení výsledků výzkumných organizací bude vycházet pouze z dosažených výsledků za uplynulé pětileté období bez ohledu na výši podpory či zdroj financování (nebude se používat Index SR) a bude sloužit pro stanovení výše institucionální podpory na další období (pojem výzkumná organizace je dán Rámcem společenství pro státní podporu VaVaI ze dne 30. 12. 2006).
Dále předseda upozornil na to, že u navržených změn je nutné rozlišit tři případy:
a) K navržené změně definice výsledku jsou v IS VaV dostupné údaje a lze ji do Metodiky 2008 zavést.
b) Nejde o změnu údajů IS VaV, ale o kontrolu dat (např. dodržování definic) – zde budou požádány OK RVV o jejich kontrolu a ty výsledky které nesplňují definice, nebudou do hodnocení zařazeny.
c) Jde o změnu definice výsledků, k nimž nejsou v IS VaV údaje – v Metodice 2008 bude jednoznačně konstatováno, že údaje budou zapracování do struktur IS VaV od r. 2009.
V rámci další diskuse se členové Komise zabývali definicemi druhů výsledků – definice výsledků byly již dříve schváleny Komisí jako materiály [5-5/B], [5-6/B] a [6-2/B]); bude uvedeno, které změny mohou být zapracovány do Metodiky 2008 a které je možné je do IS VaV zavést až od roku 2009.
Sborníky (resp. příspěvky ve sbornících) – hodnoceny budou pouze ty sborníky, které budou zařazeny do seznamu ISI Proceedings. Přesné znění definice výsledků dodá skupina členů prof.Gaš + doc. Ráb + prof. Zrzavý do 9. 4. 2008.
Kapitola v knize – nebude samostatně hodnocena, bude hodnocena celá kniha.
Metodiky, právní předpisy – tyto výsledky jsou v současné době ve společné kategorii výsledků (druh S), pro hodnocení 2008 a tedy i pro přípravu Metodiky 2008 nelze oddělit a samostatně hodnotit (viz schválená definice druhů výsledků podle materiálu [5-6/B]).

Závěr: Komise
- schvaluje harmonogram přípravy Metodiky 2008,
- ukládá předsedovi, aby v souladu harmonogramem přípravy Metodiky 2008 do 26. 3. 2008 zaslal členům 2. verzi Metodiky 2008;
- ukládá členům Komise, aby své připomínky k Metodice 2008 (konkrétní návrhy na změny či doplnění textu) zaslali v souladu se schváleným harmonogramem přípravy Metodiky 2008 do 9. 4. 2008.

ad 7) Reakce časopisu Postgraduální medicína na seznam časopisů vyřazených z Hodnocení 2007
K uvedenému bodu byl členům Komise zaslán materiál [6-6].
Redakce opakovaně (na jednu reakci již bylo v únoru odpovězeno) vyjadřuje nesouhlas se zařazením na seznam nehodnocených časopisů pro hodnocení 2007, Komisi byl předložen návrh (autoři dopisu se prokazatelně neseznámili s dalším postupem – přípravou pozitivního seznamu, o čemž již v dopise z února 2008 byli informováni) na vyjádření redakce neodpovídat.
Komise se shodla na tom, že již nebude reagovat na požadavky na vyřazení (popř. na zařazení) na seznam „nehodnocených časopisů“, který byl využit jednorázově pro hodnocení v roce 2007 – všechny informace k této problematice jsou k dispozici na www.vyzkum.cz.

ad 8) Oborové analýzy údajů ve WoS
O této problematice informoval prof. Zrzavý.
Vzhledem k tomu, že WoS používá výrazně odlišné oborové třídění, využitelnost takto získaných oborových analýz je výrazně omezena. V rámci diskuse byla zmíněna i otázka významu takových analýz pro potřeby Komise.
Závěrem se Komise shodla, že prof. Zrzavý na příští jednání předloží návrh zpracování takové analýzy a podle toho se Komise rozhodne, zda se bude zpracováním takových analýz dále zabývat. Pozn. předsedy – vzhledem k tomu, že na jednání 16. 4. 2008 bude projednávána pouze Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2008, tento materiál bude zařazen na další jednání 21. 5. 208, podklad pro jednání je třeba zaslat do 14. 5. 2008.

Závěr: Komise ukládá prof. Zrzavému zpracovat pro jednání Komise dne 21. 5. 2008 návrh oborových analýz.

ad 9) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 10) Závěr
Souhrn úkolů, vyplývajících z jednání:
- k bodu 3 – Komise
     o ukládá tajemníkovi, aby po schválení Metodiky 2008 (předpoklad schválení – 16. 4. 2008) provedl orientační výpočet hodnocení podle Metodiky 2008 s daty z hodnocení roku 2007 a výsledek předložil Komisi na její jednání dne 21. 5. 2008;
     o ukládá předsedovi, aby po zveřejnění hodnot IF za rok 2007 (ISI WoS) zajistil provedení výpočtu bodového hodnocení jednotlivých časopisů a tento výpočet (bodovou hodnotu časopisů) zveřejnil na www.vyzkum.cz.

- k bodu 5 – Komise
     o ukládá předsedovi zajistit, aby do struktur RIV byly od roku sběru údajů 2009 byly zavedeny nové údaje, které umožní vyhodnocovat výsledky podle Metodiky 2008 (viz 6.c);
     o ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s doc. Rábem požádal AV ČR (a odborné komise Rady) o spolupráci při tvorbě seznamu renomovaných vydavatelů knih.

- k bodu 6 – Komise
     o ukládá předsedovi, aby v souladu harmonogramem přípravy Metodiky 2008 do 26. 3. 2008 zaslal členům 2. verzi Metodiky 2008;
     o ukládá členům Komise, aby své připomínky k Metodice 2008 (konkrétní návrhy na změny či doplnění textu) zaslali v souladu se schváleným harmonogramem přípravy Metodiky 2008 do 9. 4. 2008.

- k bodu 8 – Komise ukládá prof. Zrzavému zpracovat pro jednání Komise dne 21. 5. 2008 návrh oborových analýz.

Na jednání Komise dne 16. 4. 2008 bude projednávána pouze Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2008.


Zapsal: Ing. Matějka, Dr.Ing. Sychra
V Praze dne 20. 3. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: