Zápis z jednání Komise dne 21.5.2008

Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 209 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 ze 13 členů. Omluvil se Ing. Holl a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Program jednání
1. Zahájení
2. Stanovení termínů jednání Komise na 2. pololetí 2008
3. Hodnocení výsledků VaV v roce 2008
4. Příprava Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
5. Oborové analýzy podle údajů ve WoS
6. Rekapitulace činnosti Komise za uplynulé období
7. Témata činnosti Komise na 2. pololetí 2008
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise postoupen dne 16. 5. 2008, a současně navrhl zařazení nového bodu (jako součást bodu 3) k otázce požadavku na zařazení právních věd do NRRE, k němuž byly podklady rozeslány. Nebyly vzneseny žádné další požadavky. Program byl jednomyslně schválen v navrženém znění, nikdo se nezdržel hlasování.
Předseda v úvodu dále uvedl:
- body 3d a 4 musí být s ohledem na navazující úkoly uzavřeny na jednání 21.5.2008;
- členové Komise budou mít nově přístup k materiálům určeným pro vnitřní připomínkové řízení Rady pro výzkum a vývoj (prostřednictvím interního webu Rady, ke kterému členové Komise obdržely přístupové údaje již v listopadu 2007);
- Rada na svém jednání 12. 5. 2008 schválila materiály pro předložení vládě (a) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011, (b) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 (dále jen „Metodika 2008“) pro meziresortní připomínkové řízení (viz materiál [8-2]). O uvedených materiálech členy komise stručně informoval.

 
ad 2) Stanovení termínů jednání Komise na 2. pololetí 2008
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [8-1].
Termíny jednání Komise byly na období do konce června 2008 schváleny v říjnu 2007. V souladu s Jednacím řádem Komise schvalují její členové termíny jednání vždy na tři měsíce dopředu. Předložený návrh byl jednomyslně schválen, nikdo se nezdržel hlasování.

Závěr: Komise schvaluje termíny jednání Komise na období od června do prosince 2008. Seznam termínů tvoří přílohu zápisu.

 
ad 3) Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [8-2], [8-3], [8-4] a [8-5].
Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2008
Předseda informoval členy Komise o současném stavu Metodiky 2008, která byla ve verzi schválené Radou pro výzkum a vývoj (verze pro meziresortní připomínkové řízení – materiál [8-2]) postoupena do meziresortního připomínkového řízení, v rámci kterého mohou i členové Komise prostřednictvím předsedy vznášet případné připomínky k návrhu Metodiky 2008, a to do 23. 5. 2008. Následně budou připomínky vypořádány a konečná verze bude předložena Radě pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) a poté předsedovi Rady k podpisu. V souladu s harmonogramem přípravy Metodiky 2008 se předpokládá její schválení a zveřejnění do 30. 6. 2008.
V souvislosti s Metodikou 2008 předseda přednesl požadavek na zařazení právních věd do NRRE (požadavek zaslal svým dopisem ze dne 5. 5. 2008 děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.), v rámci diskuse dále přednesl argumentaci doc. Ráb (stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR). K této otázce se v diskusi vyslovili všichni členové. V závěrečném hlasování byl předložen návrh: „Zachovat současný stav, kdy právní vědy nejsou součástí NRRE.“. V hlasování se 7 členů vyslovilo PRO tento návrh (RNDr. Albrecht, prof. Gaš, Ing. Hanke, Ing. Janeček, prof. Ludwig, prof. Matějů, doc. Münich, prof. Zrzavý), 1 člen byl proti (doc. Ráb), 2 členové se zdrželi (RNDr. Blažka, prof. Haasz).
Současně Komise souhlasila s postupem, který odborné komisi pro společenské a humanitní vědy uložilo předsednictvo Rady, aby na základě výsledků Hodnocení výsledků výzkumu a vývoj v roce 2008 (dále jen „Hodnocení 2008“) provedla analýzu oborů zařazených do NRRE a aby následně Komisi a Radě předložila závěry této analýzy s případným návrhem na úpravu zastoupení oborů v NRRE. Uvedený postup schválen jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování.

Postup Komise a odborných komisí Rady při kontrole údajů v RIV
Jak vyplývá z úkolů z jednání dne 16. 4. 2008, jedním ze základních cílů Komise je kontrola údajů v RIV, které mají být zařazeny do Hodnocení 2008, a to ve spolupráci s odbornými komisemi Rady (prostřednictvím předsedů těchto komisí, kteří jsou v Komisi zastoupeni).
Komisi byl předložen návrh postupu (materiál [8-3]), se kterým členové Komise vyslovili souhlas s tím, že jednotlivé odborné komise Rady provedou v rámci svých možností i namátkovou kontrolu výsledků druhu B (knihy) – bude dále označováno jako materiál [8-3/B].
Dále Komise vyslovila souhlas s tím, že na příštím jednání bude projednáno, jak realizovat i kontrolu výsledků druhu J. Jednotliví členové Komise zašlou své návrhy na realizaci do 17. 6. 2008.

Orientační výpočet výsledků Hodnocení 2008
Komise na svém jednání dne 19. 3. 2008 uložila tajemníkovi Komise provést orientační výpočet Hodnocení 2007 podle Metodiky 2008. S ohledem na důvody, které byly členům Komise postoupeny (materiál [8-4]), se Komise shodla, že tento úkol nemá na údajích roku 2007 smysl realizovat.

Určení „světově uznávaných databází“ pro hodnocení výsledků Jneimp
Komise ve svém návrhu Metodiky 2008 rozdělila způsoby hodnocení výsledků Jneimp na dvě kategorie, a to na články v časopisech zařazených na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, a na články v periodikách zařazených v některých světově uznávaných databázích. V souvislosti s tím Komise projednala možnosti využití těchto databází (materiál [8-5]) a schválila jednomyslně, že pro potřeby Hodnocení budou za světově uznávané databáze použity databáze SCOPUS a ERIH.

Následující závěry byly s výjimkou zařazení oboru „právo a právních vědy“schváleny jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování. Závěr týkající se zařazení oboru „právo a právních vědy“ byl přijat osmi hlasy pro, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

Závěry: Komise
- bere na vědomí informaci o postoupení návrhu Metodiky 2008 do meziresortního připomínkového řízení,
- nedoporučuje Radě pro výzkum a vývoj zařazení oboru „právo a právních vědy“ do NRRE,
- schvaluje
     o Postup Komise a odborných komisí Rady při kontrole údajů v RIV s tím, že odborné komise Rady v rámci svých možností provedou i namátkovou kontrolu výsledků druhu B,
     o zrušení úkolu ze dne 19. 3. 2008 o orientačním výpočtu Hodnocení 2008 podle Metodiky 2008 z údajů pro Hodnocení 2007,
     o postup při hodnocení výsledků druhu Jneimp s využitím databází SCOPUS a ERIH,
- žádá
     o předsedu odborné komise pro společenské a humanitní vědy, aby na základě výsledků Hodnocení 2008 tato odborná komise provedla analýzu oborů zařazených do NRRE a aby následně Komisi a Radě pro výzkum a vývoj předložila závěry této analýzy s případným návrhem na úpravu zastoupení oborů v NRRE v roce 2009,
     o předsedy odborných Komisí Rady, aby komise provedly kontrolu údajů v RIV podle schváleného Postupu (viz materiál [8-3/B]),
- ukládá
     o jednotlivým svým členům, aby do 17. 6. 2008 předložili návrhy na realizaci kontroly výsledků druhu J.

 
ad 4) Příprava Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
K uvedenému bodu byl členům postoupen materiál [8-6] a dále seznam těch periodik, která se na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen „Seznam“) přihlásila.
Údaje o periodikách doručené jednotlivými redakcemi byly posouzeny dle stanovených kritérií. Periodika, která zásadní kritéria (červená skupina) nesplnila, nebudou do návrhu seznamu zařazeny. Periodika, která nesplnila vedlejší kritéria (žlutá skupina), budou do seznamu pro rok 2008 zařazena s tím, že dílčí nedostatky musí do příštího hodnocení odstranit. Periodika, která budou obsažena v návrhu Seznamu, budou zaslána poskytovatelům k vyjádření a následně Radě ke schválení (Radě současně se seznamem těch periodik, která kritéria nesplnila nebo byla ze Seznamu vyřazena na základě zjištění nepravdivých údajů včetně uvedení konkrétních důvodů). Po schválení bude Seznam zveřejněn na www.vyzkum.cz.
Po provedení Hodnocení 2008 bude provedena analýza výsledků se vztahem k výsledkům Jneimp, resp. k Seznamu a na základě těchto analýz budou případně navrženy (do konce roku 2008) úpravy kritérií pro zařazení na Seznam v roce 2009. Předpokladá se, že na začátku roku 2009 (termín nebyl zatím přesně stanoven) bude otevřeno další kolo předávání údajů pro zařazení periodik na Seznam.
Návrh Seznamu bude přílohou konečné verze materiálu [8-6/B].
Závěry by přijaty jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování.

Závěry: Komise
- schvaluje návrh Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude postoupen poskytovatelům k vyjádření,
- ukládá předsedovi předložit návrh Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR po zpracování vyjádření poskytovatelů Radě.
 


ad 5) Oborové analýzy podle údajů ve WoS
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [8-7].
Vzhledem k tomu, že takové analýzy byly průběžně projednávány a připravovány při přípravě Metodiky 2008, nebude tento úkol znovu samostatně vyžadován. Tento postup Komise jednomyslně schválila, nikdo se nezdržel hlasování.
 

 
ad 6) Rekapitulace činnosti Komise za uplynulé období
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [8-8].
Komise projednala rekapitulaci činnosti od doby svého ustavení (resp. od 24. 10. 2007) do května 2008. Rekapitulace byla provedena podle úkolů stanovených při úvodním jednání (Dlouhodobá témata podle materiálu [1-1/B]), podle Základních cílů Komise (viz závěry jednání Komise dne 21. 11. 2007) a podle úkolů definovaných na jednotlivých jednáních Komise. Schválená rekapitulace bude součástí pravidelné zprávy Komise, která bude předložena Radě za rok 2008. Materiál schválila Komise jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování.

Závěr: Komise schvaluje Rekapitulaci činnosti Komise.

 
ad 7) Témata činnosti Komise na 2. pololetí 2008
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [8-9].
Komise diskutovala možná témata činnosti Komise na druhou polovinu roku 2008. Komise se po diskusi shodla na tom, že členové Komise pošlou své konkrétní návrhy na témata předsedovi do 6. 6. 2008, a to v souladu se Statutem Komise a v souladu s Rekapitulací činnosti Komise za předchozí období. Konečný návrh témat bude projednán na jednání Komise dne 25. 6. 2008.

 
ad 8) Různé
Bylo předneseno několik bodů:
- doc. Münich představil Komisi představy o budoucí činnosti odborné komise pro společenské a humanitní vědy, podrobněji bude o této otázce informovat po jednání v této odborné komisi;
- Komise byla informována o prezentaci senátora Zlatušky na téma „Některé problémy reformy výzkumu v ČR (podpora kvality nebo problematický amatérismus)“;
- ve věci nabídek aplikace společnosti MathAn pro výpočet hodnocení výsledků organizací předseda Komise informoval o tom, že tato aktivita je výlučně jejich obchodní aktivitou bez podpory Rady nebo Odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR; model pro výpočet, vycházející z předchozích metodik hodnocení, může vytvořit každý (mimochodem podobných aplikací je nabízeno více i jinými organizacemi), kdo má k dispozici své údaje RIV, společnost MathAn nevyužívá údaje obsažené v IS VaV a ani je neposkytuje,
- ve věci provedení indikátorových analýz institucionálně financovaných organizací v ČR Komise pověřuje doc. Rába jednáním se společností Thomson Reuters (vypracování bude zadávat a hradit Akademie věd ČR).

 
ad 9) Závěr
Souhrn úkolů vyplývajících z jednání:
- k bodu 3: Komise ukládá
     o předsedovi odborné komise pro společenské a humanitní vědy, aby na základě výsledků Hodnocení 2008 tato odborná komise provedla analýzu oborů zařazených do NRRE a aby následně Komisi a Radě pro výzkum a vývoj předložila závěry této analýzy s případným návrhem na úpravu zastoupení oborů v NRRE,
     o předsedům odborných Komisí Rady provést kontrolu údajů v RIV podle schváleného Postupu (viz materiál [8-3/B]),
     o jednotlivým svým členům, aby do 17. 6. 2008 předložili návrhy na realizaci kontroly výsledků druhu J.
- k bodu 4: Komise ukládá předsedovi předložit návrh Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR po zpracování vyjádření poskytovatelů Radě.
- k bodu 10: Komise pověřuje doc. Rába jednáním se společností Thomson Reuters o zadání indikátorové analýzy pro všechny institucionálně financované organizace v ČR (vypracování bude zadávat a hradit Akademie věd ČR).


Příloha:
Termíny jednání Komise na 2. pololetí 2008

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 22. 5. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na:

Přílohy