Zápis z jednání Komise dne 25.6.2008

Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 209 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 9 ze 13 členů. Omluvil se prof. Haasz, prof. Matějů, doc. Ráb a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Program jednání
1. Zahájení
2. Informace o stavu realizace Reformy systému VaVaI v ČR
3. Hodnocení výsledků VaV v roce 2008 – informace o výsledku jednání Rady pro výzkum a vývoj
4. Kontrola výsledků v RIV
5. EuroCRIS – Dílčí zpráva ze setkání správců národních IS VaV
6. Témata pro činnost Komise na druhé pololetí
7. Harmonogram přípravy koncepce IS VaV
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise postoupen dne 13. 6. 2008. Program byl jednomyslně schválen v navrženém znění, nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění.

ad 2) Informace o stavu realizace Reformy systému VaVaI v ČR
K uvedenému bodu předseda přednesl ústní informace:
a) příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 – materiál byl původně předložen na jednání vlády dne 2. 6. 2008, projednání však bylo přerušeno a materiál byl postoupen do meziresortního připomínkového řízení, upravený materiál předkládaný bez rozporu bude projednán na jednání vlády dne 27. 6. 2008;
b) novela zákona č. 130/2002 Sb. – po meziresortním připomínkovém řízení se konalo jednání s klíčovými zainteresovanými připomínkovými místy (17.6. předsednictvo ČKR na úrovni premiéra, další na úrovni místopředsedů a náměstků ministrů – 16.6. – MK, 18.6. – MF, AV ČR, 19.6. – RVŠ, MŠMT), která byla ukončena bez rozporu. Z těchto jednání mj. vyplynulo, že institucionální výdaje výzkumným organizacím (cca 10 mld. Kč/r) budou rozdělovány podle tří paramentů – vedle výsledků výzkumných organizací to bude Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR a výsledků mezinárodního auditu VaVaI ČR. Po zpracování všech cca 550 připomínek se dne 7. 7. 2008 bude konat vypořádání zásadních připomínek k návrhu s předkladateli těchto připomínek;
c) resortní koncepce VaVaI a aktualizované DZSV (priority VaV) – postup je v souladu s usnesením vlády ze dne 26. 3. 2008 č. 287, doposud předložené pracovní verze jednotlivých poskytovatelů jsou kvalitativně různorodé; DZSV jsou po výzkumné stránce velmi pokročilé, dopracovat se musí z hlediska užití a financování.
d) příprava Národní politiky VaVaI –v současné době je příprava materiálu odsunuta na dobu po projednání a vypořádání připomínek k novele zákona č. 130/2002 Sb.

ad 3) Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [9-1] a [9-2].
a) Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2008 – materiál (dále jen „Metodika 2008“) byl na 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) schválen ve znění po zapracování připomínek poskytovatelů, v rámci vypořádání připomínek přetrvával rozpor u připomínek České konference rektorů a Akademie věd ČR, v rámci zasedání Rady bylo vypořádání připomínek ČKR akceptováno a AVČR na rozporu netrvala vzhledem k výsledkům jednání o novele zákona č. 130/2002 Sb. Metodika 2008 bude podepsána předsedou Rady a předsedou vlády, Ing. Mirkem Topolánkem a následně bude zveřejněna na www.vyzkum.cz);
b) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen „Seznam“) – Seznam byl chválen Radou pro výzkum a vývoj na jejím 234. zasedání, v souladu s usnesením Rady byl zveřejněn dne 24. 6. 2008 na www.vyzkum.cz;
c) světově uznávané databáze periodik pro hodnocení druhů výsledků Jneimp – na 234. zasedání Rady bylo schváleno, že budou využity databáze SCOPUS a ERIH, informace o databázích je zveřejněna na www.vyzkum.cz (bylo zveřejněno současně s Metodikou 2008), tajemník Komise informoval o způsobu zajištění přístupu k údajům v těchto databázích pro účely hodnocení výsledků VaV.

ad 4) Kontrola výsledků v RIV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [9-3].
Rada na svém 234. zasedání pověřila odborné komise Rady kontrolou údajů v RIV z pohledu správnosti zařazení výsledků k jednotlivým druhům.
Tato otázka byla již řešena Komisí na jejím jednání dne 21. 5. 2008 a prostřednictvím předsedů jednotlivých odborných komisí Rady byly členům těchto komisí postoupeny údaje z RIV s rokem uplatnění 2003 až 2007 společně s pokyny a podklady pro takové posouzení (jednalo se o výsledky druhu B, P, S, T a Z).
Předsedové těchto odborných komisí stručně informovali o postupu prací. Průběžné inspekce ukazují, že v RIV je obsažen velký počet položek, které nesplňují definici příslušných druhů výsledků.
Komise se shodla, že v případě výsledků druhu B doporučí nezahrnout do hodnocení výsledků, které definice pro druh výsledků B prokazatelně nesplňují (např. učebnice a skripta, různé zprávy, statistické ročenky, analýzy a metodiky), a dále knih s rozsahem méně než 50 stran.
V případě posouzení výsledků druhu J budou do hodnocení zahrnuty pouze vědecké práce (pro Jimp – podle WoS pouze dokumenty typu „Article“ a „Review“), z databází SCOPUS a ERIH budou hodnoceny články v časopisech s příznakem „Journal“ (tedy nikoliv časopisy vykazované jako Conference Proceedings, Trade Journal, Book Series) a to pouze takové, které mají 2 a více stran. Bylo konstatováno, že je nutné zajistit stejně přísnou kontrolu všech tří odborných komisí Rady.
Předsedové odborných komisí upozornili na vážné problémy se zajištěním značného objemu prací na základě úkolů Rady. Předseda bude informovat předsednictvo Rady a žádat řešení této dlouhodobě neúnosné situace. Byl posunut termín pro dodání výsledků inspekce RIV na 15. srpna.
Jneimp nebudou OK kontrolovat, pro tyto výsledky platí pravidla daná Metodikou 2008.
Prof. Gaš provede inspekci položek v RIV – druhu výsledků Jimp porovnáním s databází WoS. Do budoucna bude (rozšířením struktury RIV) zajištěna jedinečnost ID položky Jimp v RIV, které bude obsažena ve WoS.

ad 5) EuroCRIS – Dílčí zpráva ze setkání správců národních IS VaV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [9-4].
Předseda seznámil Komisi s průběhem a se závěry z jednání 9. konference EuroCRIS, která se uskutečnila ve Slovinsku.

ad 6) Témata činnosti Komise na 2. pololetí 2008
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [9-5].
Komise se v rámci diskuse shodla na tom, že tento bod bude definitivně uzavřen na dalším jednání Komise dne, kdy bude možné zohlednit závěry z jednání k novele zákona č. 130/2002 Sb., z jednání k přípravě Národní politiky VaVaI apod.


ad 7) Harmonogram přípravy koncepce IS VaV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [9-6].
Harmonogram byl již projednán předsednictvem Rady. Podle harmonogramu bude první verze připravena na konci srpna a současně bude přeložena členům Komise a předsednictvu Rady.

ad 8) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 9) Závěr
Příští jednání Komise bude konat 17. 9. 2008 a budou projednávány zejména otázky související s kontrolou údajů v RIV a s přípravou témat činnosti Komise na další období.


Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 27. 6. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na: